Överbefolkning - världsomspännande födelsereglering krävs omedelbart

Överbefolkning - världsomspännande födelsereglering krävs omedelbart

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 75.000.
Bei 75.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!
Achim Wolf hat diese Petition an United Nations gestartet.

German | English | Chinese | Japanese | French | Russian | FarsiSwedish | Czech | Dutch | Spanish | Italian | Hindi

Jorden är sjuk - diagnos: överbefolkning - världsomspännande födelsereglering krävs omedelbart

En bra doktor behandlar sina patienter effektivt och varaktigt, genom att korrekt diagnostisera sjukdomens orsak, då bekämpas roten till lidandet för att eliminera det så permanent som möjligt. Genom eliminering av den sjukdomsorsakande faktorn blir patienten läkt och åter frisk.
- läkaren har då gjort sitt arbete korrekt och bra.  Men en läkare som vet orsaken till ett fysisk eller psykiskt lidande och ändå inte gör något, trots en grundlig diagnos, handlar oaktsamt och oansvarigt och i slutändan inhumant då han mot bättre vetande endast behandlar symptomen av lidandet och på så sätt gör patienten beroende av honom och berikar sig på patientens lidande. På liknande sätt förhåller det sig med hälsotillståndet för vår egen hemmavärld. Vi är ansvariga för jorden, med allt existerande liv och hela naturen på denna vackra planet. Vår planet lider allt mer av överbefolkningens följder. De därigen orsakade följderna beror på  ökande CO2-utsläpp som förorsakar drivhuseffekt. De förödande effekterna upplever vi nu i form av klimatförändringar, fler naturkatastrofer, oväder, vulkanutbrott, jordbävningar, hungersnöd, krig, folkvandringar osv.

I det mänskliga området visar sig följderna av överbefolkningen som en allmän degenerering av människan, brist på värden, förstörelse av mellan-mänskliga relationer och många andra hemska saker. De styrande, politiker och andra ansvariga, som i grunden är varje enskild människa, agerar mestadels inte alls som tänkande och medkännande “läkare” för patienten jorden. Istället diskuteras och pratas det bara ytterligare, som sist på världsklimattoppmötet 2012 i Daho.

Kloka och ansvarsfulla föräldrar ser till att ge sina barn ett människovärdigt liv. De är därför angelägna om att tillhandahålla tillräckligt med mat, hälsosam miljö och ett liv i harmoni, kärlek, frid och frihet för varje efterkommande. Det är föräldrar som är medvetna om att aldrig skaffa fler barn än det är motiverat och rimligt, allt i enlighet med livsvisdomen “Alltför mycket är osunt”.

Världssamfundet handlar dock mot bättre vetande, mot allt förnuft och förstör sitt livsrum, maten och miljön,  och därmed människans värdighet, harmonin, friden och livet självt. De missaktar livs- och naturlagarna och driver den världsomfattande överbefolkningen mot allt högre höjder.
Alla ansvarsmedvetna måste därför inse detta och offentligt prata om det, att huvudorsaken till allt hemskt på jorden ligger i den fruktansvärda världsomspännande överbefolkningen, som med sina verkningar hotar att kväva människan - såvida han inte tar till ett orsaksmässigt fungerande motmedel, nämligen en global restriktiv, men human födelsekontroll! Den uppenbara orsaken för alla livs- och omvärldsförstörande effekter, nämligen den på grund av människan enorma överbefolkningen på jorden, fördes aldrig öppet på tal på den sista klimatkonferensen, det är också därför man inte tog beslut om genomgripande åtgärder i form av födelsereglering, som skulle kunna mildra klimat förändringarnas verkningar.

Ett upprop till handling för alla styrande, politiker och ansvariga i alla områden på jorden:
Människan bär en stor medskuld genom sitt omvärlds förstörande handlande till de hotande konsekvenserna av klimatkatastroferna, som i värsta fall kan kasta tillbaka människa till stenåldersnivå i tekniskt och medvetandemässigt hänseende eller kan också bli totalt utrotad. Allt levande bygger på naturlagarna om orsak och verkan, människan vill bara inte i sin dumhet och likgiltighet inse detta och handla därefter, varigenom han kunde undvika att skada sig själv mycket.

Det akuta behovet är nu ett verklighetsförankrat sinne, förstånd och förnuft och konsekventa handlingar för miljöskydd och skydd för vår planet, som är vår hemma värld. Klockan är för länge sedan slagen för de styrande såväl som för politiker och ansvariga inom alla områden. Tala äntligen öppet om nödvändigheten av en världsomfattande födelsekontroll och sträva efter att fortast möjligt besluta och stifta lagar, att befolkningstillväxten hållbart begränsas och världsbefolkningen permanent reduceras.

Apellen till alla ansvariga på alla maktpositioner är:
Bemöda er inte endast i kampen mot den hotande klimatkatastrofen, att bekämpa klimat katastrofens symptom, utan nämn också roten till det onda med sitt verkliga namn “Överbefolkning”, och sträva mot världs omspännande och rigorös födelsekontroll. Faktum är att kanske därigenom kan det värsta av klimat katastroferna fortfarande förhindras, när själva orsaken bekämpas, nämligen den världsomfattande överbefolkningen.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 75.000.
Bei 75.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!