Topic

Europa

6 petitions

Update posted 1 month ago

Petition to Albert Dess, Gerard BATTEN, Phil hogan, Peter Power, Peter Wehrheim, Corina Crețu

STIERENVECHTEN We eisen in onmiddellijk verbod!

Alternative Languages: dansk    suomalainen    français   ελληνικά    deutsch    english    italiano    românesc    slovenský    türk    español ATTENTION: Further European languages will follow Please ask questions in German or English. Thank you! STIERENVECHTEN We eisen in onmiddellijk verbod! Dit vreselijke schouwspel, een zogenaamde 'traditie', moet eindelijk ten einde komen. De meeste verlichte en moderne Europeanen eisen een einde aan deze vreselijke marteling van dieren. Stierenvechten is een van de ergste en meest gênante activiteiten van onze beschaving. Een onschuldig levend wezen wordt tot zijn dood gemarteld met duizenden toeschouwers die juichen en applaudisseren. Info LINKS:PETA Bullfight Helaas kan de Europese Unie (EU) niet rechtstreeks ingrijpen, zoals bepaald in artikel 13 bis van het VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Citaat: Artikel 13 Bij het formuleren en uitvoeren van de landbouw, de visserij, het vervoer, de interne markt, het onderzoek en de technologische ontwikkeling en het ruimtevaartbeleid van de Unie, houden de Unie en de lidstaten, aangezien dieren gevoel hebben, ten volle rekening met de welzijnsvereisten van dieren, met de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten die met name betrekking hebben op religieuze riten, culturele tradities en regionaal erfgoed . Einde van de offerte. Het stierenvechten is een zogenaamde traditie die eerder tot het tijdperk van de barbarij behoort dan tot de 21e eeuw. Volgens artikel 13 A heeft de EU in dit geval geen directe invloed. De EU zou echter het verbod op stierengevechten kunnen beïnvloeden door middel van landbouwsubsidies en structuurfondsen. Dat is precies waar deze petities aan de EU over gaat. De meeste Europeanen, inclusief de meeste Spanjaarden, willen dit barbaarse en moorddadige spektakel niet meer steunen, noch in Spanje, noch in Frankrijk, noch in Portugal, of waar deze wreedheid ook plaatsvindt. De EU financiert het stierenvechten niet rechtstreeks. Een deel van de 55  miljard euro directe subsidies voor landbouwgrond gaat echter naar boeren, die fokken met de zogenaamde vechtstieren. Volgens schattingen van de Groene Partij steunen subsidies van 130 miljoen euro elk jaar direct of indirect het stierenvechten. OFFERTE uit de Duitse krant 'taz' (Tageszeitung): "De vergelijking van de ledenlijst van de fokkersvereniging UCTL met de Spaanse databank van subsidies door de taz toonde aan dat ten minste 200 van de 1.400 geregistreerde fokkers in het jaar 2009 in totaal ongeveer 26 miljoen euro ontvingen van de EU. Dat betekende gemiddeld 130.000 euro voor elke fokker, waarvan de Duitse belastingbetaler 20 procent droeg. " Einde van de offerte (Gepubliceerd 18. 11. 2010 Auteur Jost Maurin). Helaas moet ook worden gevreesd dat de lidstaten, afgezien van de genoemde landbouwsubsidies, indirect andere gelden uit de structuurfondsen van de Unie gebruiken voor het financieren van het stierenvechten of voor de modernisering en het onderhoud van de stierengevechtenarena's. De Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het structuurbeleid op Europees niveau, kan helaas deze vraag niet specifiek beantwoorden, omdat de lidstaten zelf de projecten hebben gekozen die moeten worden ondersteund. Een meer dan twijfelachtige praktijk. Deze verborgen subsidies van het stierenvechten worden natuurlijk ook betaald door geld van de belastingbetalers uit de hele EU, en ze zijn niet in het belang van de meeste EU-burgers, zoals herhaaldelijk in enquêtes wordt aangetoond. Bijgevolg hebben de EU-burgers het recht om hun zegje te doen in deze kwestie. Het kan niet de taak van de Europese belastingbetaler zijn om dierenmishandeling te financieren. Verzoekschrift: Mijn mede-ondertekenaars en ik eisen dat de EU in het algemeen de betaling en het bedrag aan landbouw- en structuurfondsen afhankelijk maakt van of ze zullen worden gebruikt om dierenmishandeling te bevorderen of niet. Als deze subsidies dierenmishandeling ondersteunen, mogen ze niet meer of slechts in mindere mate worden betaald. Het is absoluut zeker, dat het stierenvechten wreedheid is voor dieren, en dit moet zelfs duidelijk zijn voor die mensen, die niet omgaan met het welzijn van dieren. Als het zeker is dat een lidstaat dierenmishandeling en het martelen van dieren bevordert, wat ongetwijfeld het stierenvechten betreft, dan zijn de administratieve inspanningen vereist om het stierenvechten te verbieden, die vaak worden gebruikt als tegenargument om een ​​verbod op het stierenvechten te voorkomen, zijn zeer beperkt. Oprecht, Verzoeker Hans Joachim Richterevenals de medeondertekenaars van deze EU-petitie When the new European Parliament is elected and has incorporated itself, about October / November 2019, this petition will be presented to the EU Petitions Committee as an EU petition.

Hans Joachim Richter
40,876 supporters
Started 7 months ago

Petition to European Commission, EU;Ursula von der Leyen, European Centre for Disease Prevention and Control ECDC, Bundesministerium für Gesundheit BMG, Angela Merkel (CDU), Jens Spahn

EU to build NOW a mobile app and track & test task-forces to combat Corona

Europe is trembling under the impact and consequences of COVID-19. Hundreds of billions are planned to be spent on strengthening health care and reducing consequential damages. Let us NOW pay 0,1% to combat Corona by a mobile app to warn the potential infected to be tested by mobile track & test task-forces all over Europe. Since 17 March, it has been scientifically proven by the University of Oxford, why South Korea's approach is so successful. As of today, April 5th, no decision has been made in Germany or Europe to use as well a tracking app to warn potentially infected persons early on and to ask them to test for corona. The detection of the corona virus by RT-PCR is much more reliable in the first week of the infection and prevents further infections through the following quarantine and a severe course of the disease through early medical control. Since March 12th, the number of infected people in South Korea has been decreasing while factories, economy and public life are running. There are not 200 deaths until 5 April. This validates a success in the fight against COVID-19 to #flattenthecurve, which Europe and the world urgently needs. Democratic Europe as a whole is threatened. Let's work together to a create pan-European usable mobile app and pan-European mobile track & test units to fight the corona virus in the centres of new outbreaks. Where the potentially infected can be tested quickly, warned by a mobile app. Only a centralized European software solution can be deployed quickly enough and in compliance with European standards for data protection. Such a solution can be an option for all countries in the world, to massively reduce the suffering from COVID-19. Die EU sollte JETZT eine mobile app aufbauen und track & test task-forces zum Kampf gegen Corona Europa erzittert unter dem Ansturm und den Folgen von COVID-19. Es sind Hunderte von Milliarden geplant, um die Gesundheitsversorgung zu stärken und die Folgeschäden zu verringern. Lassen Sie uns JETZT 0,1 % für die Bekämpfung von Corona durch eine mobile App ausgeben, um die potentiell Infizierten zu warnen, die von mobilen Track & Test Task-Forces in ganz Europa getestet werden sollen. Seit dem 17. März ist wissenschaftlich nachgewiesen durch die Universität von Oxford, warum das Vorgehen von Südkorea so erfolgreich ist. Bis heute 5. April,  ist keine Entscheidung in Deutschland oder Europa gefallen, ebenso durch eine Tracking-App die potentiell Infizierten frühzeitig zu warnen und zum Test auf Corona aufzufordern. Der Nachweis des Corona-Virus durch RT-PCR ist erheblich zuverlässiger in der ersten Woche des Infekts und verhindert durch die folgende Quarantäne weitere Ansteckungen und durch frühe medizinische Kontrolle einen schweren Krankheitsverlauf. Seit dem 12. März nimmt in Südkorea die Zahl der Erkrankten ab während Fabriken, Wirtschaft, öffentliches Leben laufen. Dort sind insgesamt keine 200 Toten bis zum 5. April zu beklagen. Das validiert einen Erfolg im Kampf gegen COVID-19, im  #flattenthecurve, wie ihn Europa und die Welt dringend braucht. Das demokratische Europa ist als ganzes bedroht. Lasst uns gemeinsam eine europaweit funktionierende Handy-App und europaweit operierende mobile track & test Einheiten schaffen, die in die Zentren neuer Ausbrüche den Corona-Virus bekämpfen. Bei den sich die potentiell Infizierten, gewarnt durch eine Handy-App, schnell testen lassen können. Nur eine zentrale europäische Softwarelösung kann schnell genug bereitgestellt werden und unter Wahrung der europäischen Normen für Datenschutz. Eine solche Lösung kann für alle Länder der Welt eine Option sein, das Leid unter COVID-19 massiv reduzieren. Ressources: Korea Centers for Disease Control and Prevention: KCDC Press Release University of Oxford: coronavirus-fraser-group.org  Linkliste: datenrecherche.de/#Verbraucherberatung

Dietrich Krebs
347 supporters
Update posted 1 year ago

Petition to European Parliament, Europäisches Parlament, Council of the European Union

#NicoSemsrottForPresident

Lieber Europäischer Rat,Liebes Europäisches Parlament, obwohl Ursula von der Leyen weder eine Spitzenkandidatin noch eine Europaparlamentarierin war, machten Sie diese 2019 zur Kommissionspräsidentin. Bitte, wenn Sie sich bei der nächsten Besetzung wieder nicht einigen können auf Manfred Weber, Frans Timmermans, Margrethe Vestager oder einen anderen Spitzenkandidaten einer der nächsten Europawahlen, einigen Sie sich doch bitte auf Nico Semsrott. Er ist sehr gut – und für die Aufgabe eines Präsidenten der Europäischen Kommission reichts.  Er sagt z.B.: "Meine Standardantwort wäre, als Kommissionspräsident in Europa die Demokratie einführen zu wollen, notfalls gegen den Willen der Wählerinnen und Wähler. Es ist wirklich frappant, dass das Europäische Parlament kein Initiativrecht hat, also keine Möglichkeit hat, selbst Gesetze auf den Weg zu bringen." [1] [2] Dank seiner Passivität wird er seine Kandidatur zum Spitzenkandidaten bestimmt nicht zurückziehen. AndyGrafVomLande - der frustierte Teil einer demokratischen Seele* und einziges Gründungsmitglied der "Selbsthilfegruppe der Partei die keiner kennt", zu Ehren des Spitzenkandidaten, der Partei: "die PARTEI", die jeder kennt. * und manchmal auch euphorische Teil einer demokratischen Seele. PS: Please @Nico Semsrott, junger Pappkamerad, fall nicht um, bleibe aufgestellt. [1] Zitat-Quelle: Interview mit 'Tessa Högele' veröffentlicht am 14. Mai 2019 in der ze.tt [2] Weitere Infos zu Nico Semsrott auf youtube.Besonders empfehlen möchte ich sein Video: Die PARTEI & Nico Semsrott - Peinlich-Politische Powerpoint Präsentation (PPPPP) zum Thema: EWHO? ************************************************************************** Dear European Council,Dear European Parliament, although Ursula von der Leyen,was neither a top candidate nor a member of the European Parliament, you made her President of the Commission in 2019. Please, if you can not agree again on Manfred Weber, Frans Timmermans, Margrethe Vestager, or any other leading candidate of one of the upcoming European elections at the next cast, please agree to Nico Semsrott. He is very good - and sufficient for the job of President of the European Commission. For example, he says: "My default response would be to introduce democracy as Commission President in Europe, if necessary against the will of its citisiens. It is really striking that the European Parliament has no right of initiative, and therefore has no possibility of legislating for itself To get away." [1] [2] Thanks to his passivity, he will certainly not withdraw his candidacy for the top candidate. AndyEarlFromCountry - the frustrated part of a democratic soul*and only founding member of the "self-help group of the party nobody knows".in honor of the top candidate, the party: "Die PARTEI" that everyone knows. * and sometimes euphoric part of a democratic soul. PS: Please @Nico Semsrott, young comrade of cardboarddo, do not fall over, remain standing. [1] source: Interview with 'Tessa Högele' published at 14. Mai 2019 on: ze.tt [2] Aditional Information of Nico Semsrott on YouTube specialy in english: Nico Semsrott - European President 2019 Announcement Speech (7:00 min) **************************************************************************

AndyGrafVomLande Selbsthilfegruppe DerParteiDieKeinerKennt
859 supporters
Started 2 years ago

Petition to People of the UK, House of Commons

No Brexit!

"Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success."    - Henry Ford Dear Englishmen, Scotts, Welsh and Northern Irishmen, We, the united people of Europe, would be happy to see you staying in the European Union so that we can take a united stand in the world politics and develop Europe together as a whole! We ask you to demand a new Brexit-vote. This time, however, a vote which is fair and fully informs the public about the consequences of a possible Brexit. We know that the current state of the European Union is not perfect but without you a very important part of the European Community would be missing. Only together we can be strong! And only together we are able to improve the EU and to turn it into a flourishing and fully successful project – just like Henry Ford described it! For a new and fair vote! No Brexit!   With hopeful wishes, Lukas Bomke  and   Michael Bomke ------- „Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“   - Henry Ford Liebe Briten, Schotten, Walliser und Nordiren, wir, die vereinten Menschen Europas, freuen uns, wenn ihr in der EU bleiben würdet, so dass wir weiterhin eine große Gemeinschaft bilden können, die gemeinsam an einem Strang zieht! Wir bitten euch daher, an eure Parlamentarier heranzutreten und eine neue, faire und über die Konsequenzen eines möglichen EU-Austritts informierte Brexit-Abstimmung zu fordern. Wir wissen, dass die EU nicht perfekt ist, aber ohne Euch würde der EU ein wichtiger Teil fehlen. Nur gemeinsam sind wir stark! Und nur gemeinsam können wir die EU verbessern und sie zu einem erfolgreichen Projekt entwickeln - ganz im Sinne Henry Fords! Für ein neues und faires Referendum! No Brexit! Mit hoffnungsvollen Grüßen Lukas Bomke   und   Michael Bomke  

Regina Bomke
946 supporters