Mwens plastik, plis Senmawten!

Mwens plastik, plis Senmawten!

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!

Green Initiatives started this petition to Government of Sint Maarten and

English / Spanish / Dutch / French 

Vin jwenn mouvman-la pou sipòté entèwdiksyon a plastik ka sèvi onsel fwa a Sint Maarten/ Senmawten

Pou'w enta konnèt tout dispozisyon Léwòp é onlo dòt péyi Lakarayib é toupatou si latè ka pran, nou, pèp Sint Maarten/Senmawten, ka jwenn mouvman pou entèwdiksyon a plastik ka sèvi onsel fwa si lilèt annou é sa si posib dé dèmen ! Entèwdiksyon a plastik ka sèvi onsel fwa. Entédiksyon pou sak plastik, paï, vè, zasièt, fouchét, kouto, ek tchuyé an plastik, épi liéj.

Cette interdiction concerne les sacs plastiques, les pailles, les verres, assiettes et couverts en plastique à usage unique et les contenants en polystyrène. Pou nou rivé vwè bout, nou, konsomatè, chef antrèpriz é touris, dwètèt ba-y lègzamp é koumansé pa lagé vyé labitid, pou lilèt annou kontinyé vwè jou. 

Nature Foundation fè wouchach pou sav ki mannyè pou arété plastik ka sèvi onsel fwa. Wouchach-lasa ka pòté déotwa konsèy é entégré on lègzanp a sa lwa-lasa pé sipozéman entèwdi. 

Background and Considerations and Suggested Draft Legislation for Sint Maarten Ban the Plastics Legislation [anglé]

Alè wouchach fini, i ja tan pou pòté on ganm a prézan. Sé on chimen nou dwètèt konsidéré pou divini a lilèt-annou. Ankò on fwa, nou anrita si pwotèksyon a laliwondaj parapòt a dòt lilèt an Karayib.

KI ENTÉRÉ SIPRIMÉ PLASTIK KA SÈVI ONSEL FWA ?

Enfliyans a polisyon si Sint Maarten/ Senmawten rèmawkab onpil, é kalanswa la ou k'ay. Kochonni ka débòdé bò lari, yo ka simé-yo si bel plaj annou, san konté déchaj ki pa ka fin gwosi, pou agravé ris a difé : ankò plis an déchaj koté olandé, adan kapital-la toupré pò a plézansyé, la sé bato krwazyè-la ka rivé. 

Si nou vlé on divini okalm, pli sen, pwòp é dirab pou Sint Maarten/ Senmawten, fòdrè pa nou rété-la ka dòmi, pas dinèstan, lézòt ja koumansé pòté on ganm sérié pou fin bat évè pwoblem-lasa. Sint Maarten (koté olandé) sé dènyé péyi a Karayib ki poko voté on

lwa pou sa entèwdi plastik ka sèvi onsel fwa. Sé dènyé pwen rouj si kat a Program a Nasyon Zini pou laliwonda (1). Styrofoam and Plastic bag bans in the Caribbean - Interactive Map

Chak lanné, 8 milion tòn plastik ka rivé adan loséan toupatou si tè. É pou 2025 ké ni dé fwa plis kisa ! Pou 2050, ecspèw ka sipozé ké ni lontan plis plastik adan loséan ki pwason menm, kontel polystyrèn, pipèt, saché plastik, é tout kalité sòt ambalaj etk. (2).

Ès ou té savé? WWF pran plézi kalkilé kantité plastik konsomé a péprè pou chak moun, si on simen... yo konté 5 gram : sa ka koresponn a pwa a on kat bankè ! (3)

Polisyon a plastik ka sèvi onsel fwa ka mènasé laliwondaj-annou, mais également pour l'e de Sint Maarten/ Saint-Martin, otan ki santé a pèp-la : 

  • Biodiversité si tè kon an lanmè, men zoziyo-annou osi ka pran fè, lè yo manjé plastik ki ka tranglé-yo (4).
  • Timoun-annou ka respiré lafimé tòksik a difé yo ka mèt an déchaj-la (5).
  • Tousa ka répigné touris-annou lè yo ka konstaté léta a ki kòt, ki plaj.

SA NOU VLÉ SÉ MWENS PLASTIK, É PLIS SXM ! 

ANKIJAN OU PÉ MÉTÉ MEN A’W AN MANNIÒK ?

  • Signé pou montré soutien-a'w pou entewdiksyon a plastik ka sèvi onsel fwa si Sint Maarten/ Senmawten.
  • Rifizé plastik ka sèvi onsel fwa si yo propozé'w-li, é pa achté'y nonpli.
  • Réitilisé otan ki ou pé, é sonjé achté produi ou pé wousèvi évè'y plito ki sa ou ka jété.
  • Réparé pou ba sa ou ja ni ondòt valè, ou ba asosyasyon ki pé okipé dè sa pou yo rèdistribiyé pou moun ki bizwen.

Entèwdiksyon a plastik ka sèvi onsel fwa, sé on chans pòté solisyon nouvel pou kréyé antrèpriz é ankourajé endistri a péyi-la. Entèwdiksyon a plastik ka sèvi onsel fwa , sé on prèmyé pa ki ka

konté pou apiyé tout bik a pawòl é aksyon alantou a pwoblem a jesyon a zòdi é ankourajé lékonomi touné. On legzanp, sèlon sa dòt koté ja fè, entèwdiksyon-lasa dwètèt miganné épi sanksyon pou dépo sovaj a zòdi é pwogram pou triyé zòdi dépi lapòt a chak kaz é chak antrèpriz. (6)

Ansanm ansanm, nou ni POUVWA POU CHANJÉ tililèt-annou pou on DIVINI MÉYÈ É DIRAB, pou byen a tout moun, pou tout jénérasyon ka vin !

PWOCHEN PA

Gras a signati-a'w, nou ké pé prézanté douvan Parlèman Sint Maarten, lapréfemèkti é kolektivité a Senmawten, lè 31 désanm 2019 pou montré nou paré koumansé lanné 2020 épimwens plastik é plis SXM !

Nou ni kom pwojè réini au mwen 10 000 signati pou lendi 30 désanm 2019 oplita (nou ka konté si résidan, ladiaspora men osi touris tout péyi). 

Ansanm ansanm, nou ké rivé vwè bout ! #LessPlasticMoreSXM

CONTACT

A Green Initiatives SXM Project

Nina Bijndorp, Event and Community Outreach Coordinator, Waste2Work, info@waste2work.com
Margot Mesnard, Partnerships Manager, Waste2Work, partnerships@waste2work.com
Sunita Mittal, CEO MyStraw Company, mystraw.company@gmail.com 
Photos by the Nature Foundation/ EPIC/ Waste2Work/ etc.

Video by Sunita Mittal, MyStraw Company

Translation by Nina Bijndorp, Margot Mesnard, Sunita Mittal, Gisele Gereaux

 

SOURCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

About the ban in SXM:

Nature Foundation Link: 

https://drive.google.com/file/d/1HDZRGJbnd7Tntf9tmoETMyKHGBGh_23b/view?fbclid=IwAR1mdqwIf-9VjDQ2pD8R_ISFjxj6-OCL03-Wcutquv7N50Nq_sMn82YFQFU

1. Interactive Map UNEP, Styrofoam and Plastic bag bans in the Caribbean

https://www.unenvironment.org/cep/news/blogpost/styrofoam-and-plastic-bag-bans-caribbean-interactive-map 

2. Article UNEP, 3 June 2019, The Caribbean addresses the Scourge of Plastic Pollution with Help from the Cartagena Convention Secretariat

https://www.unenvironment.org/cep/news/editorial/caribbean-addresses-scourge-plastic-pollution-help-cartagena-convention-secretariat

3. WWF Plastics Campaign 2019

https://wwf.panda.org/get_involved/campaign_with_us/plastics_campaign_page/

4. Factsheet UNEP, July 2015, Plastics and Microplastics factsheet

https://www.unenvironment.org/cep/resources/factsheet/plastics-and-microplastics

5. Article Daily Herald, 13 September 2019, Real health effects of dump emissions not yet measured with any degree of certainty

https://thedailyherald.sx/islands/90879-real-health-effects-of-dump-emissions-not-yet-measured-with-any-degree-of-certainty 

6. Article Barbados Nation News, 20 June 2019, Plastic Ban 101

https://www.nationnews.com/nationnews/news/240364/plastic-ban-101

More links:

Video to share in your community: Caribbean breaking up with plastics, from GEF-IWECO project, UNEP, Jamaica

https://www.youtube.com/watch?v=j0FHWQSAP1M 

Interactive Beat Plastic Pollution infographics, from UNEP International

https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/ 

Report from the UNEP, 21 May 2019, Report on the status of styrofoam and plastic bans in the wider Caribbean region

http://gefcrew.org/carrcu/18IGM/4LBSCOP/Info-Docs/WG.39_INF.8-en.pdf

Report from the World Bank Group, 1 March 2019, Marine Pollution in the Caribbean : Not a Minute to Waste

http://documents.worldbank.org/curated/en/482391554225185720/Marine-Pollution-in-the-Caribbean-Not-a-Minute-to-Waste

Report from the UNEP, 2018, Single-Use Plastics: a roadmap for sustainability

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?isAllowed=y&sequence=1  

Future Agenda, Plastic Oceans, 2019

https://www.futureagenda.org/insight/plastic-oceans

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!