Decision Maker

Ajuntament de Roses

Perfil de l'Ajuntament de Roses a Change.org.


Does Ajuntament de Roses have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Victory
Petitioning Ajuntament de Roses

Supriman la captura a nado de patos de la Fiesta Mayor de Roses (Girona)

La escena de arriba se produjo el pasado domingo, cuando una mujer golpeó con un pato la cámara de un activista defensor de los animales que la estaba grabando. Pedimos al Ayuntamiento de Roses que supriman de la Fiesta Mayor de Roses (Girona) la captura a nado de patos. En ella, medio centenar de patos son innecesariamente echados al mar para ser perseguidos y capturados por el gentío a nado, generándoles un enorme sufrimiento, miedo y angustia, y ninguna medida que se pudiera adoptar evitaría este inimaginable estrés a los patos. Además, l''empaitada d’ànecs' puede vulnerar la Ley de Protección de los Animales porque consideramos que hiere nuestra sensibilidad y que, como mínimo, ocasiona daños psíquicos a los patos con la ansiedad y el miedo que les provoca, y porque la finalidad de la actividad es que el pato sea el premio o recompensa para quien lo capture. Aunque desde la organización aseguran que los patos han de ser devueltos, la realidad es que hay gente que se los lleva. Por otra parte, una recomendación del Consejo de Europa establece que los patos no deben ser utilizados en espectáculos, dado que el ruido, la cercanía al ser humano, el hecho de que su medio natural es el agua dulce, y no el mar, etcétera, atentan contra su bienestar e incluso les puede producir estados de pánico, teniendo en cuenta que los patos domésticos han conservado un gran número de respuestas frente a los depredadores, como la inmovilidad, los gritos de alarma, las tentativas de vuelo o de huida rápida del peligro y el hecho de debatirse violentamente si se les atrapa. Resulta evidente que, en l''empaitada d'ànecs' de Roses (Girona), los animales sufren. Por ello, solicitamos al Ayuntamiento de Roses que no autorice ni la captura a nado de patos ni ningún otro espectáculo con animales, como los correbous, en las sucesivas fiestas mayores de la localidad >>

Fiorella Manfro
79,100 supporters
Victory
Petitioning Ajuntament de Roses

Suprimeixin l’empaitada d’ànecs de la Festa Major de Roses (Girona)

En Castellano / In English L'escena de dalt es va produir diumenge passat, quan una dona va colpejar amb un ànec la càmera d'un activista defensor dels animals que l'estava gravant. Reclamem a l'Ajuntament de Roses que suprimeixi de la Festa Major de Roses (Girona) l’empaitada d'ànecs >> En ella, mig centenar d'ànecs són innecessàriament tirats al mar per ser perseguits i capturats per la gentada nedant, generant un enorme patiment, por i angoixa, i cap mesura que es pogués adoptar evitaria aquest inimaginable estrès als ànecs. A més, l’empaitada d'ànecs pot vulnerar la Llei de Protecció dels Animals, per considerar que fereix la nostra sensibilitat i ocasiona danys psíquics als ànecs amb l'ansietat i la por que els provoca, i perquè la finalitat de l'activitat és que l'ànec sigui el premi o recompensa per a qui el capturi. Encara que des de l'organizació assegurin que els ànecs han de ser retornat, la realitat és que hi ha gent que se'ls emporta. D'altra banda, una recomanació del Consell d'Europa estableix que els ànecs no han de ser utilitzats en espectacles, atès que el soroll, la proximitat a l'ésser humà, el fet que el seu medi natural és l'aigua dolça, i no el mar, etcètera, atempten contra el seu benestar i fins i tot els pot produir estats de pànic, tenint en compte que els ànecs domèstics han conservat un gran nombre de respostes davant dels depredadors, com la immobilitat, els crits d'alarma, les temptatives de vol o de fugida ràpida del perill i el fet de debatre violentament si se'ls atrapa. Resulta evident que, a l'empaitada d'ànecs de Roses (Girona), els animals pateixen. Per això, sol·licitem a l'Ajuntament de Roses que no autoritzin aquests espectacles en les successives festes majors de la localitat >>

Fiorella Manfro
79,100 supporters
Victory
Petitioning Ajuntament de Roses

Remove the chasing of ducks from the Annual Festival of Roses (Girona)

En castellano / En català We demand the Roses Town Council to eliminate from the Annual Roses Festival the chase of ducks in the sea. In the case of the duck chase, about a fifty of them are unnecessarily thrown into the sea to be caught by the people swimming, generating big amounts of suffering, fear and anxiety to the animals, and no measure that could be taken would avoid this unimaginable stress. In addition, the duck chase can violate the Animal Protection Law, because we consider that it offends our sensitivities, and induces mental harm to the ducks with the anxiety and fear that they suffer with, and the finality of the activity is for the duck to be the prize of whoever catches it. Even though the organizers ask for the ducks to be returned, the reality is that there is people who take them away. On the other side, a recommendation of the Council of Europe establishes that ducks must not be used for entertainment, since the noise, the closeness to humans, the fact that their natural habitat is fresh water and not the sea, etcetera, atempt against their well-being and they can even suffer from panic attacks since domestic ducks have preserved a big number of responses when faced with predators, such as immobility, cries of alarm, attempts to fly or escape quickly from danger, and struggling violently when they’re caught. It is obvious that the animals suffer greatly in the duck chase of Roses (Girona). Because of that, we ask the Roses Town Council to not allow these shows any longer in the town’s future festivities.  

Fiorella Manfro
79,100 supporters
Closed
Petitioning Ajuntament de Roses, Convergència Democràtica de Catalunya, Demòcrates de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Grup Parlamentari de Ciutadans, Iniciativa per Catalunya Verds, Partido ...

Si a la BulliFoundation de Ferran Adrià a Cala Montjoi

PLEASE, SAY 'YES' TO FERRAN ADRIÀ'S BULLIFOUNDATION IN CALA MONTJOI Roses, l'Alt Empordà, les comarques gironines i tot Catalunya estan a punt de perdre un equipament únic al món sencer, que convertiria la vila, la comarca, la província i tot el país en el centre de la gastronomia d'avantguarda de tot el mon. Cal mobilitzar a polítics, emprenedors, gent de la cultura i qualsevol ciutadà que creu en l'impuls de la iniciativa, per donar el més ampli suport possible al projecte. Roses, the region of the Alt Empordà and even the whole country of Catalonia are about to loose the implementation of an initiative, that would make Cala Montjoi the centre of avant-garde cuisine in the entire world. It is therefore necessary to push politicians, entrepreneurs, cultural activists and all citizens who believe in the advantages of the proposal, to grant their unlimited support to the project. Els signants d'aquesta petició insten a Ferran Adrià i a la classe política perquè mantinguin encesa, amb els mitjans que siguin necessaris, la flama d'un projecte únic que no pot quedar relegat pels advertiments irracionals (i qüestionats per experts de renom internacional) d'uns ecologistes que clarament estan sota sospita d'haver triat la seva oposició per motius propagandístics més que per veritables raons de conservació de l'entorn. The signatories of this petition urge Ferran Adrià and all local, regional and national politicians, to use whatever means they consider necessary in order to maintain alive the flame of this unique project and to protect it from the irrational attacks (questioned by many international experts) coming from an insignificant minority of environmentalists who are suspicious of having chosen their opposition for reasons that have more to do with their profile than with their goal to protect the environment. Per a més informació, us preguem visitar la pàgina FACEBOOK amb el mateix títol.For more information, please refer to the FACEBOOK page under the same name/title.https://www.facebook.com/sibullifoundationacalamontjoi/

Thomas Spieker
498 supporters
Closed
Petitioning Esquerra Republicana, PSC, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Barcelona, PP de Madrid, Partido Popular, Ciudadanos, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Convergència Democràtica de Cataluny...

Evitar la monopolització d'esports naútics a Roses

Evitem que el poder segueixi en mans dels de sempre! Canviem les coses d'una vegada i alçem la veu! Recordeu que el dilluns 3 a les 12,30h es realitzarà la manifestació devant l'ajuntament de Roses!!  Un dels documents més importants que redacta l'Ajuntament en els municipis turístics costaners, com és el cas de Roses, és el pla d'usos (PUT) que regula l'explotació dels serveis, usos i activitats de temporada a les platges del terme municipal. El contingut d'aquest document és una eina indispensable per tal de poder decidir el model econòmic, turístic i de serveis que volem oferir a la vila i, com a tal, requereix el màxim consens i debat possible abans de la seva aprovació.L'actual govern municipal de Roses va prendre la decisió d'aprovar el pla d'usos del període 2017-21 a través de la Junta de Govern Local el passat mes de desembre, amb nocturnitat, secretisme i amb voluntat manifesta d'evitar el debat, les aportacions i el control dels Grups Municipals de l'oposició, que representen a la majoria del Ple Municipal.Aquest pla d'usos aprovat pel govern municipal inclou la decisió d'eliminar les escoles de vela i windsurfing a la platja de Santa Margarida, un fet que afecta directament la promoció del turisme esportiu a Roses i que mai s'hauria de prendre unilateralment i sense justificació. D'aquesta manera, només quedaria un club d'esports nautics en tota la vila. Tres mesos després d'aquesta aprovació, no s'ha donat comptes a la corporació d'aquesta decisió, arribant a l'extrem que els grups opositors només han tingut notícies del tema a través de particulars afectats i des de la web de contractació pública de la Generalitat. Com a element d'especial gravetat, a més, el govern ha mentit en les respostes a les preguntes sobre aquest tema formulades des de l'oposició en diferents sessions plenaries.Aquesta successió de fets, obliga a la majoria membres del Ple Municipal a reivindicar la nostra obligació de representar i defensar als ciutadans i de fiscalitzar i controlar el govern. L'actuació del govern impedeix i obstaculitza de forma deliberada i inacceptable aquesta obligació democràtica.Per tot això, d'acord amb l'article 46.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, demanarem la convocatòria d'un ple extraordinari per a tractar aquest assumpte on es sotmetrà a votació una proposta de resolució que reprova l'actuació de l'executiu i l'insta a no prendre decisions al voltant del PUT sense el debat previ i el suport de, almenys, la majoria del plenari.Per a presentar formalment la petició de ple extraordinari i atendre a tots els mitjans que ho desitgin, convoquem una roda de premsa per a dilluns que ve, dia 27 de març, a les 13.00 h a davant de l'Ajuntament de Roses. Roses, a 24 de març del 2017   Evitemos que el poder siga en manos de los de siempre! Cambiemos las cosas de una vez y alcemos la voz! Recordad que el lunes 3 se realizará la manifestación a las 12,30h delante del ayuntamiento de Roses!! Uno de los documentos más importantes que redacta el Ayuntamiento en los municipios turísticos costeros, como es el caso de Roses, es el plan de usos (PUT) que regula la explotación de los servicios, usos y actividades de temporada en las playas del término municipal. El contenido de este documento es una herramienta indispensable para poder decidir el modelo económico, turístico y de servicios que queremos ofrecer a la villa y, como tal, requiere el máximo consenso y debate posible antes de su aprobación.El actual gobierno municipal de Roses tomó la decisión de aprobar el plan de usos del período 2017-21 a través de la Junta de Gobierno Local el pasado mes de diciembre, con nocturnidad, secretismo y con voluntad manifiesta de evitar el debate, las aportaciones y el control de los Grupos Municipales de la oposición, que representan a la mayoría del Pleno Municipal.Este plan de usos aprobado por el gobierno municipal incluye la decisión de eliminar las escuelas de vela y windsurfing en la playa de Santa Margarita, un hecho que afecta directamente a la promoción del turismo deportivo en Roses y que nunca debería tomar unilateralmente y sin justificación. De esta manera, sólo quedaría un club de deportes náuticos en toda la ciudad.Tres meses después de esta aprobación, no se ha dado cuentas a la corporación de esta decisión, llegando al extremo que los grupos opositores sólo han tenido noticias del tema a través de particulares afectados y desde la web de contratación pública de la Generalidad. Como elemento de especial gravedad, además, el gobierno ha mentido en las respuestas a las preguntas sobre este tema formuladas desde la oposición en diferentes sesiones plenarias.Esta sucesión de hechos, obliga a la mayoría miembros del Pleno Municipal a reivindicar nuestra obligación de representar y defender a los ciudadanos y de fiscalizar y controlar el gobierno. La actuación del gobierno impide y obstaculiza de forma deliberada e inaceptable esta obligación democrática.Por todo ello, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, pediremos la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar este asunto donde se someterá a votación una propuesta de resolución que reprueba la actuación del ejecutivo y le insta a no tomar decisiones en torno al PUT sin el debate previo y el apoyo de, al menos, la mayoría del plenario.Para presentar formalmente la petición de pleno extraordinario y atender a todos los medios que lo deseen, convocamos una rueda de prensa para el próximo lunes, día 27 de marzo, a las 13.00 h delante del Ayuntamiento de Roses. Roses, a 24 de marzo del 2017

Marina Bellezza Ribas
445 supporters
Petitioning Ajuntament de Roses

¡Sí a la pirotecnia sin ruido en Rosas! (Girona)

Desde Events4Animals realizamos esta petición al Ayuntamiento de Roses, para pedir una evolución en las festividades con uso de pirotecnia organizadas por el Ayuntamiento, donde se realicen de manera inclusiva para todos/as, en especial, durante la noche de San Juan, Fiesta Mayor del municipio etc. Solicitamos que se utilice pirotecnia de nulo, o bajo, impacto sonoro, u optar por espectáculos visuales con laser o piro musicales con fuegos artificiales, para el bienestar de todos/as, tal y como ya han realizado diversos municipios como es el caso del municipio Catalán de Roda de Berà (Tarragona), pionero en Catalunya, y como actualmente se está promoviendo en distintos municipios, como por ejemplo Barcelona y Terrassa. Los petardos o fuegos artificiales silenciosos no son algo nuevo, sin embargo, actualmente cada vez se está logrando un mayor auge, debido a que la sociedad avanza y cada vez esta más concienciada con las minorías y se muestra más respetuosa y comprensiva, formen parte o no de alguno de los colectivos sensibles. Los colectivos sensibles al ruido son de diferente índole: - Animales domésticos y salvajes (gatos y perros, aves, roedores, etc.) - Colectivos sensibles, tales como: Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, bebés (hay estudios que demuestran que la pirotecnia convencional tiene efectos en los bebés que pueden llegar a provocar pérdida de audición permanente entre otros), personas altamente sensibles (PAS), ancianos con enfermedades degenerativas (Alzheimer), personas con ligirofobia, etc. Algunos de los síntomas que se llegan a dar por estos grupos tanto animales humanos como no humanos son: taquicardia, ataques de pánico, desorientación, náuseas, miedo e incluso llegando a la muerte. Es por ello, que desde Events4Animals, solicitamos al Ayuntamiento de Roses, que sea más respetuoso y comprensivo con todos, siendo además así un ejemplo a seguir por más municipios de Catalunya, como ya lo es actualmente Roda de Berà (Tarragona), donde desde 2020 utilizan petardos de luz sin ruido. Firma esta petición para lograr una sociedad más inclusiva y respetuosa para con todos/as.    

Events4Animals ONG
238 supporters