Zabierz głos, by ocalić Polesie, europejską Amazonię, zanim będzie za późno!

Zabierz głos, by ocalić Polesie, europejską Amazonię, zanim będzie za późno!

Создано
1 августа 2017 г.
Направлено:
Premier Rzeczypospolitej Polskiej и еще 2 адресатов
Подписей: 39 276Следующая цель: 50 000
Подписать

Почему эта петиция важна

Автор: Stop E40

БеларускаяРусский / Українська / English / DeutscheПо-своёму

Wiele osób nigdy nie słyszało o Polesiu. To Amazonia Europy — największe nietknięte dzikie tereny podmokłe kontynentu. Ten wspaniały krajobraz rozciąga się między granicami Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji i jest dwukrotnie większy od Portugalii (186 000 km2). 
 
Polesie to jedna z najbardziej różnorodnych przyrodniczo i kulturowo części Europy. Od tego obszaru zależy przetrwanie wielu gatunków zagrożonych wyginięciem w skali świata — w tym żubrów, wilków szarych i rysi, a także milionów ptaków wędrownych. Polesie jest w szczególności najważniejszym lęgowiskiem zagrożonej wyginięciem wodniczki, najrzadszego wędrownego ptaka śpiewającego w Europie. Ten nietknięty krajobraz ma nie tylko olbrzymią wartość przyrodniczą, ale także zapewnia niezmierzone korzyści dla lokalnych społeczności i gospodarek narodowych. Poleszucy są rdzenną ludnością Polesia, a obszar ten ma silne dziedzictwo kulturowe. 
 
(Dowiedz się więcej tutaj i w naszym tekście o Polesiu
 
Jednak temu skarbowi grozi katastrofa ekologiczna. Rządy Białorusi, Polski i Ukrainy chcą utworzyć śródlądową drogę wodną o długości 2000 km, łączącą Morze Czarne i Bałtyk. Tak zwana „droga wodna E40” byłaby 25 razy dłuższa od Kanału Panamskiego. To nieodwołalnie doprowadzi do zniszczenia  niektórych  z  pozostałych  swobodnie  płynących rzek Europy i przetnie samo serce Polesia
 
Krok po kroku rządy krajowe zaczynają budowę drogi wodnej E40. W tym celu niektóre z ostatnich głównych  nieprzekształconych  rzek w Europie, w tym Prypeć i Wisła, wymagają pogłębiania, piętrzenia i prostowania. Jeśli budowa będzie kontynuowana, będzie to mieć katastrofalne skutki dla życia na Polesiu

 • utrata siedlisk 
 • degradacja kluczowych obszarów chronionych  
 • wysychanie rzek, wzmacnianie powodzi 
 • pogarszający się globalny bilans węgla  
 • zmniejszająca się dostępność wody  
 • wzrastające ryzyko radiacji 
 • ekonomicznie nieopłacalne  
 • naruszenie prawa

Obszar, który miejscowi nazywają domem i w którym mieszkają od wielu pokoleń, zmieniłby się na zawsze.

Vasily Blotsky jest Poleszukiem i całe życie spędził na Polesiu. Z wielkim niepokojem patrzy w przyszłość: „Obawiam się, że moje dzieci nie będą już mogły cieszyć się Polesiem. Jeśli droga wodna E40  nabierze rozpędu, stracimy naszą wyjątkową kulturę i krajobraz. To złamałoby mi serce”.

(Dowiedz się więcej o drodze wodnej E40 tutaj i w naszym tekście  “Polesia under threat”
 
Jak powstrzymać to zagrożenie? 
 
Międzynarodowe partnerstwo „Save Polesia” działa na rzecz ochrony tego wyjątkowego krajobrazu. Aby pobudzić gospodarkę lokalną i regionalną, rządy powinny zamiast  inwestycji  w drogę  wodną  E40 inwestować w istniejącą infrastrukturę kolejową i wykorzystywać ogromny potencjał turystyki przyrodniczej. 
 
(Dowiedz się więcej o proponowanych rozwiązaniach tutaj oraz w tekście  “Polesia’s nature-based tourism”)
 
Wzywamy Rządy Białorusi, Polski i Ukrainy do: 

 • wstrzymania wszelkich planów budowy elementów drogi wodnej E40; w tym portu Nijniye Zary na Białorusi, zapory Siarzewo w Polsce oraz pogłębiania rzeki Prypeć na Ukrainie;
 • przeprowadzenia kompleksowej oceny strategicznej zagrożeń i korzyści związanych z drogą wodną E40 w celu podjęcia decyzji; 
 • przeanalizowania alternatywnych połączeń kolejowych w celu określenia najbardziej ekonomicznej i zrównoważonej opcji transportowej między Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym; 
 • wzmocnienia lokalnej gospodarki poprzez wykorzystanie ogromnego potencjału Polesia oraz Wisły w zakresie turystyki przyrodniczej; 
 • ochrony światowej klasy przyrody Polesia oraz innych cennych krajobrazów wzdłuż dzikich rzek, takich jak Wisła, którym zagraża projektowana droga wodna E40.

Wzywamy Komisję Europejską, aby:

 • wysłuchała zastrzeżeń obywatelek i obywateli Polski [Białorusi i Ukrainy] odnośnie drogi wodnej E40 i jej potencjalnego katastroficznego wpływu na kilka z ostatnich swobodnie płynących rzek Europy oraz na Polesie – Europejską Amazonię;
 • nie uwzględniła drogi wodnej E40 w zmienianym rozporządzeniu dotyczącym wytycznych dla sieci TEN-T;
 • nie finansowała żadnej inwestycji związanej z drogą wodną E40;
 • wszczęła postępowanie naruszeniowe wobec władz Polski w związku z nieprzestrzeganiem wymogów unijnych dyrektyw środowiskowych jeśli tylko zostanie wydana pozytywna decyzja dla stopnia wodnego w Siarzewie;
 • podjęła działania wobec władz Polski, aby przestrzegały unijnego prawa oraz by odstąpiły od realizacji drogi wodnej E40.

Wzywamy Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz inne instytucje finansowe, aby:

 • wysłuchały zastrzeżeń obywatelek i obywateli Polski, Białorusi i Ukrainy odnośnie drogi wodnej E40 i jej potencjalnego katastroficznego wpływu na kilka z ostatnich swobodnie płynących rzek Europy oraz na Polesie – Europejską Amazonię;
 • nie finansowały żadnej inwestycji związanej z drogą wodną E40.

Nie jest za późno na zmianę kierunku. Twój podpis pomoże nam wyrazić obawy i wspomóc we wszystkich naszych wysiłkach — na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Pokażemy rządom krajowym i kluczowym decydentom, że Polesie jest bardzo bliskie ludziom i łączymy siły, by ocalić je dla przyszłych pokoleń. 
 
Podpisz naszą petycję i powiedz „NIE” drodze wodnej E40!

#savePolesia #stop_E40
 
Dowiedz się więcej na: www.savepolesia.org 
 
Further information about our campaign on national levels:

Подписать
Подписей: 39 276Следующая цель: 50 000
Подписать

Адресаты петиции

 • Premier Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rada Ministrów Białorusi
 • Premier Ukrainy