СТОП E40! Захаваймо на́шыйі рэкы ра́зом!

0 людей подписали. Следующая цель: 35 000


Беларуская / Русский / Polski / Українська / English

Мы, люды Беларусі, Польшчы і Украіны, высказуемось попырок проекта ла́дення магістрального водяного шляху E40 мыжду Балтыйскым і Чорным морэм.

Тыпэр  плануіця сур’ёзно помынеты гідрологічный рыжым рік, по якым проходыть гэ́тый водяный шлях: Віслы, Му́ховця, Піны, Прып’яті, Днепра, а таксамо Днепро-Бугского канала. На нашых рэка́х можуть появітыся но́вы грэблі, бычовныкы, іхны рэчышча́ можуть буты спромляны, а бэрогы «опрануты» в цэмэнт.

Такое умішванне людэй мусыть назавшы зміныты гэты рэкы, побурывшы зложывшыіся экосыстэмі. У прыватності, ныпоправну шкоду можуть отрыматы більш за пувтора дысетка особліво оховваных прыродных тэрыторый, якыі зосталыся остатнёю зхованкою для багато якіх рэдкых відув дыкыі звырыны. Будованне E40 і рост грузовых пырывозок на вылыкых суднах класу рыка-морэ гэтым шляхом порушыть нырыстовішча́ рыбы, шчо довыдэ до змарновання рыбных запасув.

Мы заявляемо упартый протэст планам пырывозкы шляхом E40 нафтопродуктув і мінэральных угноенне́й, то ж бо гэтэ створыть погрозу вылыкых тэхногенных катастрофый і ныбызпэку для жыття людэй.

Вэльмэ заклопочуе  тое, шчо E40 проходыть чэрэз Чорнобыльську зону. Роботы з поглыблення дна рік і хуткый рух грузовых суднэ́й довыдуть до того, шчо радівоактывны глій подымыцця зо дна і пійдэ вныз по воді Прып’яті і Днепра в Кіевськее водосховішчэ, якее дае пытну во́ду мільёнам украінцюв.

З оцэно́к нэзалежных экономістых, ла́денне E40 зов’я́занэе з пудвішчэнымі інвэстыцыйнымі рызыка́мі. Навыть по́сля модэрнызацыі гэ́тый водны шлях ны матымэ цікавості для бульшості грузоодправныків, то ж бо він програе з умовыю доста́влення автомобільному і чыгунко́вому транспорту. Укладэння́ в E40 ны окупыцця навыть у вылыкочаснуй огледності, а подтрымка ёго інфраструктуры в робочому становы можэ покластыся ва́жкім бэ́рэмнем на б’юджэты трох краін. У сокупності гэтых і гыньчых чынныке́й уплыв на экономіку Беларусі, Польшчы і Украіны можэ буты одмовным.

Заклікаемо нацыёнальны урады і інвэсторув одмовытыся од планув з одно́влення E40 і пропонуемо зосородытыся на гыньчых проектах у транспорто́вой гольцы, якыі ны нысты́муть такэі погрозы для прыроды і якыі гарантоватымуть додатного экономічного эфэкту як у блізькотэрміновый, гэтак і в вылыкочаснуй огледності.

Сайт гуртовыі кумпаніі «Стоп Е40» — StopE40.org