STOP E40! Razem zachowajmy nasze rzeki!

0 людей подписали. Следующая цель: 25 000


БеларускаяРусский / Українська / English / По-своёму

Jako obywatele Białorusi, Polski i Ukrainy sprzeciwiamy się projektowi budowy wodnej drogi śródlądowej E40 pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym.

Niedawno pojawiły się plany poważnej zmiany hydromorofologii/przebiegu rzek, wchodzących w skład wspomnianej drogi wodnej: Wisły, Muchawca, Piny, Prypeci, Dniepru oraz kanału Dniepr – Bug. Na naszych rzekach mogą pojawić się nowe zapory, tamy; ich koryta mogą zostać wyprostowane, brzegi zaś zakute w beton.

Taka radykalna ingerencja człowieka grozi całkowitą degradacją tychże rzek oraz zniszczeniem istniejących ekosystemów. Między innymi zdewastowanych może zostać blisko 50 obszarów chronionych, będących ostatnią ostoją dla wielu rzadkich gatunków. Budowa drogi wodnej E40 oraz wzrost natężenia ruchu orgomnych barek towarowych o klasie ‘miedzynarodowej’ na tej trasie naruszy tarliska i doprowadzi do zmniejszenia zasobów rybnych.

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko planom transportu drogą E40 produktów petrochemii oraz nawozów sztucznych, ponieważ stworzą one ryzyko katastrof przemysłowych oraz będą zagrażać życiu ludzi.

Szczególne zaniepokojenie wywołuje również fakt iż szlak E40 przecina strefę Czarnobyla. Pogłębienie koryta oraz intensywny ruch statków towarowych może doprowadzić do unoszenia się promieniotwórczego mułu i jego transportu z prądem rzek Prypeć i Dniepr do Zbiornika Kijowskiego, zaopatrującego w wodę miliony Ukraińców.

Zgodnie z ocenami niezależnych ekonomistów, budowa E40 wiąże się również z wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego. Nawet po modernizacji ta droga wodna nie będzie atrakcyjna dla większości przedsiębiorców, ponieważ nie jest konkurencyjna pod względem warunków dostawy dla transportu kolejowego i drogowego. Zwrot nakładów inwestycyjnych nie nastąpi zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej, zaś bieżące koszty operacyjne obciążą budżety trzech państw. W efekcie oddziaływania tych a także innych czynników, wpływ E40 na gospodarki narodowe Białorusi, Polski i Ukrainy może być ujemny.

Zwracamy się do rządów naszych krajów i inwestorów z apelem o rezygnację z planów odbudowy E40 i postulujemy skupienie się na alternatywnych projektach rozwoju transportu, które nie stanowią tak dużego zagrożenia dla przyrody, natomiast gwarantują osiągnięcie pozytywnych efektów gospodarczych zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej

Strona internetowa kampanii społecznej StopE40.orgCегодня Stop рассчитывает на вас

Stop E40 нуждается в вашей помощи с петицией «STOP E40! Razem zachowajmy nasze rzeki!». Stop и 24 396 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.