Petition Closed

Vietnam Human Rights - Mr. HO DUY HAI must be released immediately and unconditionally

This petition had 9,710 supporters


Petition for Ho Duy Hai (xem bản tiếng Việt ở dưới)

Vietnamese authorities must stop the wrongful death penalty of Mr. Ho Duy Hai because he is innocent!

To

International Human Rights Organizations
Embassies, Consulates in Vietnam
Bloggers of Social Media

December 12th 2017,

Dear Sir, Madam,

On December 25, 2014, a group of people who support peace and justice have signed a petition, urging Human Rights organizations and Embassies to denounce and oppose the wrongful death penalty of prisoner Mr. Ho Duy Hai, please see attached petition.

Facing the angry reactions of the international communities and the human rights organizations who expressed concern regarding the wrongful death penalty of Mr. Ho Duy Hai, the Vietnamese authorities have postponed the case, supposedly to review it.

Three years have since passed, we have learned that the Long An People's Court has been unable to provide any conclusive evidence to support Mr Hai’s conviction. Nevertheless, we have recently received information that Ho Duy Hai's execution will be carried out within a few days.

For those of us who believe in justice and human rights this is:

1. A naked contempt for the rule of law;
2. A blatant violation of the Universal Declaration of Human Rights;
3. A total disregard for role of the United Nations Human Rights Commission;
4. A challenge to the conscience of everyone who believes in justice.

We therefore once again urgently call upon human rights organizations, representatives of the embassies, the consulates in Vietnam and the bloggers of social media to condemn strongly the Vietnamese authorities and demand for the release of the prisoner Ho Duy Hai immediately and unconditionally.

We, who believe in justice, just can not sit and do nothing, therefore allowing the Vietnamese authorities to kill innocent people. We are going to take action today to protect human rights. Please act now!

All signed

Respecfully yours,
Vietnam Human Rights Foundation

****
Kiến nghị thư cho Hồ Duy Hải

Nhà cầm quyền Việt Nam phải thả ông Hồ Duy Hải ngay lập tức và vô điều kiện!

Kính gởi

Các cơ quan Nhân Quyền Quốc Tế
Các tòa Đại sứ, Lãnh sự quán tại Việt Nam
Các Bloggers Cộng Đồng mạng xã hội

12 tháng 12 2017

Kính thưa Ông Bà,

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2014 một nhóm người yêu chuộng hòa bình và công lý, đã đồng ký tên trên một thỉnh nguyện thư, kêu gọi các cơ quan Nhân quyền và các tòa Đại Sứ quan tâm đến án tử hình của tù nhân Hồ Duy Hải. Lá thư đó chúng tôi xin được đính kèm theo đây.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, kèm theo sự quan tâm của các cơ quan Nhân quyền và cộng đồng quốc tế trong vụ án tử hình của HDH, chính phủ Việt Nam đã ra lệnh tạm hoãn án lệnh trong thời gian tái xét.

Ba năm đã trôi qua, chúng tôi được biết Tòa Án Nhân Dân Long An đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào thuyết phục để kết án Hồ Duy Hải. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận tin bản án tử hình Hồ Duy Hải sẽ được thực thi trong một ngày gần đây.

Đối với chúng tôi đây là:

1. Một hành vi sỉ nhục công lý;
2. Một hành vi xâm phạm bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền;
3. Một hành vi miệt thị vai trò của Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc;
4. Một hành vi thách thức lương tâm của mọi người yêu công lý.

Do đó chúng tôi một lần nữa, khẩn thiết kêu gọi các cơ quan Nhân quyền, các vị đại diện tòa Đại sứ, Lãnh sự quán tại Việt Nam và các bloggers cộng đồng mạng xã hội cùng chúng tôi lên án và gây áp lực mạnh mẽ đến nhà cầm quyền Việt Nam: tử tù Hồ Duy Hải phải được thả ngay lập tức và vô điều kiện.

Chúng ta, những người yêu công lý, không thể khoanh tay nhìn nhà cầm quyền Việt Nam giết người vô tội. Xin cùng nhau hành động!

Trân trọng và đồng ký tên
Hội Bảo Vệ Nhân Quyền Việt NamToday: Vietnam Human Rights Foundation is counting on you

Vietnam Human Rights Foundation needs your help with “Vietnam Human Rights - Mr. HO DUY HAI must be released immediately and unconditionally”. Join Vietnam Human Rights Foundation and 9,709 supporters today.