Petition Closed

Sweden: Stop Deportation of Refugees Facing Execution in Iran

This petition had 66,316 supporters


Since the 20th of September twenty asylum-seeking Kurds have gone on hunger strike in a tent in Stockholm to protest against the crimes committed by the Islamic republic of Iran. The hunger strike is currently on hold after pleads from Kurdish parties, organizations, members of parliament and the Nobel Peace Prize winner Shirin Ebadi.  During the hunger strike several of the men have collapsed and been taken to the hospital, among them one that sew his lips shut in protest.

The protesting Kurdish activists in Stockholm have for weeks been spreading information about the ongoing crimes against human rights and international conventions by the Iranian regime. Flyers condemning stoning, executions and torture are being handed out to by-passers. They have arranged a demonstration outside the Swedish parliament and handed over a letter to the Speaker of Parliament, their latest action was to give a visit to the Iranian Embassy in Stockholm to protest against the regimes dictatorship.

Since the elections in June 2009 the developments in Iran have been and continue to be worrying. The oppression has escalated throughout the country against civil society, political activism. Critical opinions and unlike minded are regarded as a direct threat against the regime and national security. The country is a mousetrap for anyone who begs to differ and religious persecution is continuous.

+The repression in the Kurdish region has always been harsh and the control strict but these last years the Kurdish population has been affected even harder with state of emergency laws, militarization and isolation from international presence and observers. 

 

In March 2011 the United Nations voted to appoint a special human rights envoy to monitor the situation in Iran. According to Amnesty International Iran carried out 252 executions in 2010, most executions than any other country and the only country that still imposes the death penalty on juvenile offenders.

The Kurdish people have in proportion to the population the country’s highest number of political activists sentenced to death.  Currently some 20 Kurdish students, young civilians, journalists, writers and political activists are awaiting execution. The latest Kurdish activist to be executed was 29-year old Aziz Khakzad, who while serving a five year imprisonment sentence for political activism was without warning hanged on Tuesday 4th October 2011 at the Kerman prison.

Outside the tent in central Stockholm graphic images cover the exterior of the tent, including a photo of the Kurdish teacher Farzad Kemangar, surrounded by schoolchildren. Kemanger was executed on the 9th of May 2010 alongside Farhad Vakili, Ali Haidarian, Mahdi Islamian and Shirin Alemholi, all sentenced of “Mohareb” - meaning Gods enemy. According to Amnesty International the death sentences were carried out without giving the executed the possibility to reasonable legal defense and representation of their claims against the charges. None of the executed was sentenced in fair trials, and torture had systematically occurred both before and after their trials. The case of Farzad Kemanger and his fellow friends are an example of the systematic policy of the Iranian regime to enforce arbitrary arrests, confessions under torture, kangaroo trials and sentences.

The most current extension of the crimes of the Iranian regime are the new directives under Article 7 of the Iranian Penal code, namely the detention and prosecution of political refugees who return to Iran, mean that anyone who has applied for asylum on political grounds can be prosecuted.

The protesting Kurdish activists in Stockholm urge that the Swedish Migration Board stops sending back people to Iran where it is uncertain what fate the will face. People walking by the tent are urged to sign a petition to pressure Sweden to stop the deportations to Iran. Despite the chilling cold weather, and the fact that Sweden is the country that has been condemned the most number of times by the UN CAT, the Kurdish men are determined to stay and persist their protest until Sweden acknowledges the fact that Iran is not a country to which political activists are to be deported to. The men themselves have all also been politically active in Iran and been members of different banned Kurdish political parties and associations working for human rights and democracy. After taking refuge to Sweden, staying in the country for the past 1-8 years they are now denied asylum and face deportation to Iran. The fact that documents from the Nations High Commissioner for Refugees confirm the obvious threat to their lives, the Swedish Migration Board has rejected their applications to stay in Sweden.

A spokesperson at the Migration Board would not comment on individual cases but says that “With regard to Iran specifically, it is about half of all applicants that are granted a residence permit. We are trying to lean towards granting residence permits”.

Sweden has repeatedly made unlawful deportations. Only last year, a European Court in Strasbourg ruled that Sweden’s deportation of an Iranian was in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

We urge you to sign this petition to pressure the Swedish Migration Board to stop its deportations of asylum-seeking refugees who face torture and execution in Iran!

 

 

In Swedish:

Sedan den 20:e september har tjugo asylsökande kurder gått på hungerstrejk i ett tält i centrala Stockholm i protest mot de brott som dagligen begås av den islamiska republiken Iran. För närvarande har man stoppat hungerstrejken efter vädjanden från kurdiska partier, organisationer, riksdagsledamöter och nobelfredspristagaren Shirin Ebadi. Under hungerstrejken har flera av männen kollapsat och förts till sjukhus och en annan har sytt ihop sina läppar.

De protesterande kurdiska aktivisterna i Stockholm har i veckor spridit information om de kontinuerliga brott mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner som begås av den iranska regimen. Flygblad som fördömer stening, avrättningar och tortyr delas ut till förbipasserande. Man har arrangerat en demonstration utanför den svenska riksdagen, protesterat utanför den iranska ambassaden i Stockholm mot regimens diktatur.

Sedan valet i juni 2009 har utvecklingen i Iran varit och är oroväckande. Förtrycket har ökat i hela landet mot det civila samhället och mot politisk aktivism. All slags oliktänkande och kritik anses som ett direkt hot mot regimen och den nationella säkerheten. Landet är en musfälla för alla som tycker annorlunda och religiös förföljelse pågår systematiskt. I de kurdiska områdena har förtrycket och kontrollen varit hård även tidigare men de senaste åren har den kurdiska befolkningen drabbats än hårdare, undantagstillstånd råder, området är starkt militariserat och isolerat från omvärldens bevakning och internationell närvaro.

I mars 2011 tillsatte FN ett särskilt sändebud för mänskliga rättigheter för att bevaka situationen i Iran. Enligt Amnesty International utförde Iran 252 hängningar under 2010, vilket innebär flest avrättningar än något annat land i världen, och Iran utgör enda landet i världen som fortfarande tillämpar dödsstraff på minderåriga förbrytare.

Det kurdiska folket har högst antal dödsdömda politiska fångar i landet i proportion till sin andel av befolkningen. För närvarande står ett 20-tal kurdiska studenter, unga civila, journalister, författare och politiska aktivister inför avrättning. Den senaste att avrättas var den 29-årige Aziz Khakzad vars 5-åriga fängelsestraff för politisk aktivism utan förvarning omvandlades till hängning den 4:e oktober 2011 på Kerman fängelset.

Utanför tältet i centrala Stockholm hänger talande bilder, bland annat på den kurdiske läraren Farzad Kemanger omringad av skolbarn. Kemanger avrättades den 9 maj 2010 tillsammans med Farhad Vakili, Ali Haidarian, Mahdi Islamian och Shirin Alemholi, samtliga dömda till ”Mohareb”, dvs. Guds fiende. Enligt Amnesty International förkunnades dödsdomarna utan att de avrättade beretts möjligheten att genom rättsliga ombud i skälig utsträckning föra sin talan och framlägga juridiskt försvar mot anklagelserna. Ingen av dem avrättade var dömda efter rättvisa domstolsprövningar och tortyr förekom systematiskt både före och efter rättegångarna. Fallet Farzad Kemanger och hans vänner är ett exempel på den iranska regimens systematiska politik av godtyckliga arresteringar, erkännanden under tortyr, skenrättegångar och straffar.

Den senaste utbredningen i den iranska regimens brottsutövningar är de nya direktiv enligt artikel 7 i den iranska strafflagen gällande frihetsberövande och lagföring av politiska flyktingar som återvänder till Iran. Detta innebär att alla som har ansökt om asyl på politiska grunder utomlands kan åtalas.

De protesterande aktivisterna i Stockholm uppmanar Migrationsverket att sluta skicka tillbaka folk till Iran där det är osäkert vilket öde dessa människor kommer att möta. Människor som passerar tältet uppmanas skriva under namninsamlingen för att pressa Sverige att stoppa deportationer till Iran. Trots det kalla vädret och trots det faktum att Sverige är det land som kritiserats flest antal gånger av UN CAT, fortsätter de kurdiska männen med sin protest tills Sverige erkänner det faktum att Iran inte är ett land dit politiska aktivister deporteras till. Männen själva har alla varit politiskt aktiva även i Iran och varit medlemmar i olika kurdiska politiska partier och organisationer som är förbjudna och som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. Efter att ha tagit sin tillflykt till Sverige där de bott mellan 1-8 år nekas de asyl och hotas av deportering tillbaka till Iran. Trots det faktum att UNHCR bekräftar de uppenbara hot som finns mot deras liv har svenska Migrationsverket nekat dem rätt att stanna i Sverige.

En talesman på Migrationsverket vill inte kommentera enskilda fall men säger "När det gäller Iran specifikt är det ungefär hälften av alla sökande som beviljas uppehållstillstånd. Vi försöker att bevilja uppehållstillstånd". Sverige har upprepade gånger gjort olagliga deportationer. Bara förra året fastslog en Europadomstol i Strasbourg att Sveriges utvisning av en iranier var i strid med artikel 3 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.


Vi uppmanar alla att skriva under detta brev och mana Migrationsverket att stoppa utvisningar av asylsökande flyktingar som riskerar tortyr och avrättning i Iran!Today: Carin is counting on you

Carin Zellerman needs your help with “Sweden: Stop Deportation of Refugees Facing Execution in Iran”. Join Carin and 66,315 supporters today.