Petition update

චීනයට ය 到中国 TO CHINA

Rene Helmerichs

Sep 25, 2018 — 

1. සිංහල

2. 中文
3. English

 

තායිවානය දූෂිතයි.

 

ඔබේ ආණ්ඩුව කියන්න! ඔබේ මිතුරන්ට කියන්න! හැමෝම කියන්න!

 

අපි එකට වැඩ කළ යුතුයි.

 

මට තායිවානයට උදව් කරන්න ඕන! ජනාධිපති එකඟ විය යුතුයි!

 

විශ්ව විද්යාලය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරයි. වැඩ කිරීමට සිසුන් බලහත්කාරයෙන් යොදා ගනී. මෙම සිසුන්ට ඔවුන්ගේ උපකාරක ගාස්තු ගෙවීමට නොහැකිය. විශ්ව විද්යාලය දැන සිටියේය. විශ්වවිද්යාලය සිසුන්ට තායිවානයට පැමිණියා. විශ්වවිද්යාලය සිසුන්ට තර්ජනය කළා. නීතිය බිඳ දැමීමට බොහෝ ශිෂ්යයින් බල කරයි!

 

මම ගුරුවරියක්. ශිෂ්යයන් මට උපකාර ඉල්ලා සිටියා. මම ශිෂ්යයන්ට කිව්වා, "මට උදව් කරන්න!" ඔවුන් මාව විශ්වාස කළේ නැහැ. ඔව්හු පිළිතුරු දෙමින්, '' කොහොමද?

 

මම විශ්වවිද්යාලයට කිව්වා, "මම ටියුෂන් සහතික කරන්නම්, මගේ සිසුන්ට තර්ජනය නොකරන්න!"

 

මගේ පවුලට සල්ලි තියෙනවා. මුදල් හොඳයි. මුදල් මුදල් පමණක් වේ.

 

ඔබ දන්නවාද විශ්වවිද්යාලය කිව්වේ මොකක්ද කියලා?

 

"මට කණගාටුයි, අපි ඔබට බොරු කියමින්, ලබන වසරේදී වැඩසටහන අවසන් කරන්නෙමු."

 

එවිට විශ්ව විද්යාලය මට වෙඩි තැබුවේය. ඔවුන්ගෙන් උදව් ඉල්ලුවොත් විශ්ව විද්යාලය මට වෙඩි තැබුවේය!

 

මට සාක්ෂියක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත්, තර්කය වර්ධනය විය. දැන් විශ්ව විද්යාලය මට වෙඩි තැබුවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ තායිවානයේ නීති අභියෝග කිරීමට විශ්ව විද්යාලයගෙන් ඉල්ලා සිටීමයි. ඒ නිසා මම තායිවානු නීතිවලට අභියෝග කරමි!

 

විශ්ව විද්යාලයට එරෙහි මගේ පෙත්සම ආරම්භ වන්නේ  https://www.change.org/p/clare-chiang-end-child-labor-in-the reublic-of-china/u/23319984

 

මෙම පෙත්සම සඳහා මෙම යාවත්කාලීන කිරීම ඇතුළත් වේ.  Https://www.change.org/p/her-excellence-ms-tsai-please-help-us-crerect-injustices-occurring-in-canada/u/23310997

 

මෙය කලින් සිදු විය. මම කෙළින්ම තර්කන් සිටි ආන්ඩුව සමග තර්ක කරනවා. ආන්ඩුවක් සඳහා නීති විරෝධී නියෝජනයක් ලබා දුන්නේය. අද 2018 සැප්තැම්බර් 25 වෙනිදා මා නැවතත් තායිවාන ආන්ඩුවට උදව් කළෙමි. ටයිනෑන් සිටි කම්කරු කාර්යාංශයේ නිලධාරියෙක් මට අධිකරණයට යන්න කියලා කිව්වා. ඒ නිසා මම උසාවියට ​​ගියා. සාධනය වන්නේ  https://drive.google.com/file/d/1n839gjw3hKM2w5qbHef-HggykXXZJDss/viewview

 

අපි එකට වැඩ කළ යුතුයි.

 

තායිවානය දූෂිත බව සියලුදෙනාට පවසන්න. චීනය තායිවානයට එරෙහිව ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් නඩුවක් ආරම්භ කළ යුතු බව ප්රකාශ කරන්න. මට එය දිනන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයේ ප්රමාණවත් තොරතුරු තිබේ. මගේ සම්බන්ධකම් පෙන්නුම් කරන්නේ පොලීසිය, නීතිඥයින්, උසාවිය සහ ටයිනාන් නගරය දූෂිතයි!

 

නමුත් මට තව වැඩිපුර කරන්න පුළුවන්.

 

මම මේ දේශපාලනඥයාව හමු වුණා. ඔහුගේ නම ජෙරී (Jerry, 馬杰睿). ඔහු අවංකව කිව්වා. ඔහු "සියලු දෙනාම එකට ශක්තිමත්" යයි ඔහු සියලු දෙනාට පවසනවා. ඔහු උදව් කළ යුතුයි. ඔහු උදව් නොකළොත් ඔහුගේ වෘත්තිය අවසන් වේ.

 

ජෙරී උදව් කරනවා නම්, මම ජනාධිපතිට පත් වෙන්න උදව් කරන්නම්! අපිට තායිවානයේ අවංක ජනාධිපති අවශ්යයි.

 

දැන් මෙම පෙත්සම අත්සන් කරන්න.

 

එය http://talk2dream.com  සම්බන්ධ කර ගන්න. පින්තූරයේ මේ පිටුවට QR කේතය යොදන්න. මුද්රණය කිරීමට ඕනෑම කෙනෙකුට .pdf ගොනුව ද තිබේ! එය (මම මෙය පෝස්ටය කර පසු මෙහි තබන්නෙමි)

 

එක දෙවියන්. එක් විශූ. එක් අල්ලාහ් එකම යේසුස් ක්රිස්තුස්. මම මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට කතා කරමි! අප එකට එක්ව වැඩ කරමු! අපි පොළොවේ ඉන්න එක පවුලක්!

 

 

台灣腐敗了。

 

告訴你的政府!告訴你的朋友!告訴大家!

 

我們需要共同努力。

 

我想幫台灣!總統必須同意!

 

一所大學侵犯了人權。它正在強迫學生工作。這些學生無法支付學費。大學知道這一點。大學幫助學生來台灣。然後大學威脅學生。它迫使許多學生違法!

 

我以前是個老師。學生們向我求助。我告訴學生們,“我可以幫忙!”他們不相信我。他們說,“怎麼樣?”

 

我告訴大學,“我會保證學費。不要威脅我的學生!”

 

我的家人有錢。錢還可以。錢只是錢。

 

你知道大學說的嗎?

 

它說,“對不起,我們騙你了。明年我們將關閉該計劃。”

 

然後大學解雇了我。大學解雇了我,要求他們幫忙!

 

我有證據。但是,爭論越來越多。現在大學解雇了我。這意味著大學要求我挑戰台灣法律。所以我在挑戰台灣法律!

 

 

我對大學的請願書始於 https://www.change.org/p/clare-chiang-end-child-labor-in-the-republic-of-china/u/23319984

 

請願書包括此帖子的更新, https://www.change.org/p/her-excellence-ms-tsai-please-help-us-correct-injustices-occurring-in-canada/u/23310997

 

這發生在以前。我正在和台南市政府直接爭論。政府允許非法代理公司。今天,2018年9月25日,我再次向台灣政府求助。台南市勞動局告訴我去法院。所以我去了法庭。證據位於 https://drive.google.com/file/d/1n839gjw3hKM2w5qbHef-HggykXXZJDss/view

 

我們需要共同努力。

 

告訴所有人台灣是腐敗的。告訴大家中國必須開始針對台灣的國際人權案件。我可以贏得它。互聯網上有足夠的信息。我的鏈接表明,台南市的警察,檢察官,法院和政府都是腐敗的!

 

但是,我可以做得更多。

 

我遇到了這位政治家。他的名字叫傑里(Jerry,馬杰睿)。他告訴我他很誠實。他告訴所有人,“強大起來。”他必須幫忙。如果他沒有幫助,那麼他的職業生涯就完成了。

 

如果傑瑞有所幫助,那麼我可以幫助他成為總統!我們在台灣需要一位誠實的總統。

 

立即簽署並分享此請願書!

 

http://talk2dream.com 上找到它鏈接。我會在圖片的這個頁面上放一個二維碼。任何人都可以打印.pdf文件!它是在(我發布之後我會把它放在這裡,並有文件!)

 

一個上帝。一個Vishu。一個真主。一位耶穌基督。我叫你兄弟姐妹們!讓我們一起努力吧!我們是地球上的一個家庭!

 

 

Taiwan is corrupt.

 

Tell your government!  Tell your friends!  Tell everyone!

 

We need to work together.

 

I want to help Taiwan!  The president must agree!

 

A university is violating human rights.  It is coercing students to work.  These students cannot pay their tuition.  The university knew that.  The university helped the students to come to Taiwan.  The university then threatened the students.  It is forcing many students to break the law! 

 

I was a teacher.  The students asked me for help.  I told the students, "I can help!"  They didn't trust me.  They said, "How?"

 

I told the university, "I will guarantee the tuition.  Do not threaten my students!"

 

My family has money.  Money is ok.  Money is just money. 

 

Do you know what the university said?

 

It said, "I'm sorry, we were lying to you.  We will close the program next year."

 

Then the university fired me.  The university fired me for asking them for help!

 

I have proof.  However, the argument grew.  Now the university fired me.  That means the university is asking me to challenge Taiwan laws.  So I am challenging Taiwan laws!

 

My petition against the university starts at https://www.change.org/p/clare-chiang-end-child-labor-in-the-republic-of-china/u/23319984

 

The petition includes an update for this post, https://www.change.org/p/her-excellence-ms-tsai-please-help-us-correct-injustices-occurring-in-canada/u/23310997

 

This happened before.  I am arguing directly with The Tainan City Government.  The government allowed illegal representation for a company.  Today, 25 Sept 2018, I asked the Taiwan government for help, again.  The Tainan City Labor Affairs Bureau told me to go to court.  So I went to court.  Proof is at https://drive.google.com/file/d/1n839gjw3hKM2w5qbHef-HggykXXZJDss/view

 

We need to work together.

 

Tell everyone that Taiwan is corrupt.  Tell everyone that China must begin an international human rights case against Taiwan.  I can win it.  There is enough information on the internet.  My links show that the police, the prosecutors, the court, and the government of Tainan City is corrupt!

 

But, I can do more.

 

I met this politician.  His name is Jerry (馬杰睿).  He told me he is honest.  He tells everyone, "strong together."  He must help.  If he does not help then his career is finished.

 

If Jerry helps, then I can help him become president!  We need an honest president in Taiwan.

 

Sign and share this petition today!

 

Find it linked at http://talk2dream.com .  I will put a QR code to this page in the picture.  A .pdf file for anyone to print is also available!  It is at (I'll put it here after I post this and have the file!)

 

One God.  One Vishu.  One Allah.  One Jesus Christ.  I call to you my brothers and sisters!  Let us work together as one!  We are one family on earth!

 

Rene Helmerichs

中華民國:是瑞內

25 Sept 2018

(.pdf) to print at https://drive.google.com/file/d/1BF-TNl2-WAcBsgzowdhlXY-feeciCRzI/view sign and share THIS at http://talktodream.best 


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.