Call for actions against the Sexual Violence in Leiden, Netherlands

Call for actions against the Sexual Violence in Leiden, Netherlands

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Safe Leiden started this petition to Leiden University and

GOAL: 2,000 SIGNATURES 

As students from Leiden University, we feel extremely unsafe by the sexual assaults in our town. Therefore, we have taken the initiative to create the Safe Leiden group, consisting of both Dutch and International students as a means of discussions, raising awareness and making a change. 

On behalf of the Safe Leiden group, we appreciate the efforts and measures taken by the University, Mayor Lenferink and the Local Police of Leiden. Nevertheless, we do not feel the current measures are well implemented, as we do not feel any safer on the streets after public announcements, and therefore ask for specific actions to be taken by all parties. 


Following our meeting on the 5th of December 2019, we have established demands in the hope of serious consideration for concrete actions. 


We request Leiden University to take action and consideration for the following requests: 

 • Clarifying the University’s position regarding this problem. 
 • Creating accessible channels of information to reach all students, such as emails, and rapidly diffusing them.
 • Informing teachers to bring up these issues during classes or lectures. 
 • Improving psychological support and help for students and victims. It is felt among students that the availability and duration of student psychologist sessions are not sufficient.
 • Initiating a night patrol team including volunteers for security in specific areas from 1AM until 5AM. Including the option to call a number in case of need to be brought home or when feeling unsafe. 
 • Organizing weekly accessible Self-Defense classes freely accommodated.
 • Engaging in sexual violence prevention work. 

We request Mayor Lenferink of Leiden to take actions and considerations on the following requests:  

 • Proceeding ahead with the petition for key rings/lights that send an alarm when help is required. (https://vrouwenveiliginleiden.petities.nl/
 • Drastically increasing the number of Closed-Circuit Television (CCTV) on the streets.
 • Providing concrete rapid statements in English for urgent information to reach the international community.
 • Clarifying which future measures will be taken and how they will be implemented to provide reassurance for the citizens of Leiden.

We request the Local Police of Leiden to take measures and considerations for the following: 

 • Showing a more visible presence from late evening to early morning.
 • Informing citizens/students of Leiden of the protocol and measures employed by officers for Sexual Assaults. Due to the fact that students are under the impression that the measures put in place by the police are not sufficiently effective for their safety.
 • Providing students and citizens with clearly detailed English and Dutch descriptions and sketches of the alleged perpetrators if available.

Sexual and gender-based violence is a violation of our human rights. Not only is this degrading but can cause long-term psychological and physical trauma to the victims. In Leiden, this year alone there have been more than 40 sexual abuse reports among which 16 were rape-related cases. This number has rapidly increased in the last four weeks, where it has been noted that at least 1 rape and 3 sexual assaults complaints have been filed at the police station. Which is why we strongly believe raising awareness about sexual violence among all citizens and clearly communicating about this issue is vital.


We therefore ask the University, Mayor and Police of Leiden to provide real solutions, raise awareness and give essential information about an important matter that is of crucial public interest to safety.

NL

Als studenten van Universiteit Leiden, voelen wij ons uiterst onveilig door de seksuele aanrandingen die hebben plaatsgevonden in onze stad. Daarom hebben wij het initiatief genomen om de Safe Leiden groep op te richten, bestaande uit zowel Nederlandse als Internationale studenten als een middel om discussies te houden, bewustzijn te vergroten en verandering aan te brengen.


Namens de Safe Leiden groep waarderen wij de inspanningen en maatregelen die zijn genomen door de Universiteit, burgemeester Lenferink en de lokale politie van Leiden. Desondanks hebben we niet het gevoel dat de huidige maatregelen goed zijn geïmplementeerd, omdat we ons na openbare aankondigingen niet veiliger voelen op straat en daarom vragen om specifieke acties van alle partijen.


Na onze bijeenkomst op 5 december 2019 hebben we een aantal eisen vastgesteld in de hoop dat deze serieus worden genomen en concrete acties worden genomen.


We vragen de Universiteit Leiden om actie te ondernemen en de volgende verzoeken in overweging te nemen:

 • Verduidelijking van het standpunt van de universiteit met betrekking tot dit probleem.
 • Toegankelijke informatiekanalen creëren om alle studenten te bereiken, zoals door middel van e-mails en ze snel te verspreiden.
 • Leraren informeren om deze kwesties aan de orde te stellen tijdens lessen of hoorcolleges.
 • Verbetering van psychologische ondersteuning en hulp voor studenten en slachtoffers. Bij studenten is het de mening toegedaan dat de beschikbaarheid en duur van sessies van studentenpsychologen onvoldoende zijn.
 • Het initiëren van een nachtpatrouille team inclusief vrijwilligers voor beveiliging in specifieke gebieden van 01.00 tot 05.00 uur. Inclusief de optie om een nummer te bellen als u thuis moet worden gebracht of als u zich onveilig voelt.
 • Het wekelijks toegankelijke zelfverdedigingslessen organiseren, vrij ondergebracht.
 • Betrokken zijn bij het voorkomen van seksueel geweld.


We vragen burgemeester Lenferink van Leiden om actie te ondernemen en overwegingen te nemen met betrekking tot de volgende verzoeken:

 • Doorgaan met de petitie voor sleutelhangers / lichten die een alarm sturen wanneer hulp nodig is. (https://vrouwenveiliginleiden.petities.nl )
 • Drastisch verhogen van het aantal gesloten televisiecircuits (CCTV) op straat.
 • Het verstrekken van concrete snelle verklaringen in het Engels voor dringende informatie om de internationale gemeenschap te bereiken.
 • Verduidelijken welke toekomstige maatregelen zullen worden genomen en hoe deze zullen worden geïmplementeerd om de burgers van Leiden gerust te stellen.

We vragen de lokale politie van Leiden om maatregelen en overwegingen te nemen voor het volgende:

 • Het tonen van een meer zichtbare aanwezigheid van late avond tot vroege ochtend.
 • Burgers / studenten van Leiden informeren over het protocol en de maatregelen van officieren voor seksuele aanvallen. Vanwege het feit dat studenten de indruk hebben dat de maatregelen van de politie onvoldoende effectief zijn voor hun veiligheid.
 • Studenten en burgers voorzien van duidelijk gedetailleerde Engelse en Nederlandse beschrijvingen en schetsen van de vermeende daders indien beschikbaar.

Seksueel en gendergerelateerd geweld is een schending van onze mensenrechten. Dit is niet alleen vernederend, maar kan ook leiden tot langdurige psychologische en fysieke trauma's voor de slachtoffers. Alleen al in Leiden zijn er dit jaar meer dan 40 meldingen van seksueel misbruik geweest, waaronder 16 gevallen van verkrachting. Dit aantal is de afgelopen vier weken snel toegenomen, waarbij is vastgesteld dat ten minste 1 verkrachting en 3 klachten over seksueel misbruik zijn ingediend op het politiebureau. Daarom geloven we er sterk in om mensen bewust te maken van seksueel geweld en duidelijk te communiceren over dit onderwerp.


Dus vragen wij de Universiteit, burgemeester en politie van Leiden om echte oplossingen te bieden, het bewustzijn te vergroten en essentiële informatie te geven over een belangrijke kwestie die van cruciaal openbaar belang is voor de veiligheid. 

 

 

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!