Victory

Rhondda Cynon Taff Council: Abolish the Planned Charges to Learner Travel

This petition made change with 3,200 supporters!


This petition is in response to the letter received titled: Learner Travel Policy, Information and Arrangements for the 2016/17 Academic Year

Many parents in the RCT area who have children that rely on the provided bus services have recently received a letter stating that the council intend to change their current policy and implement a charge of £285 per child, or £95 per child who receives free school meals (per year). They will cap the charges for a family with 3 or more children, charging for the maximum of 2 children.

As a parent I am completely outraged by this decision.

Every parent wants to ensure their child/children receive the best education possible, so they can secure the future they deserve. But the council have made the decision that we should pay for the privilege to transport our children to and from school. Not all families have access to a car and many families in the area struggle with financial difficulties as it stands -- this will just make the situation a lot worse. The new policy they are implementing is very matter of fact.

For families unable to pay, they appear to only have the following options: 

  1. Relocate the child to a closer school -- this is not always possible
  2. Relocate the entire family to within walking distance of their current school -- this isn’t financially viable!

Does the council care?

From reading the letter and looking at the information provided I can quite clearly say 'NO' they do not.

What can we do?

Please sign this petition so we can submit it to the council for a review in an attempt to ensure that our children get the education that they rightfully deserve no matter where in Rhondda Cynon Taff they live.

 

Affected area's can be found at http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ParkingRoadsandTravel/Travel/SchoolandCollegeTransport/SchoolTransportPolicy201617/SchooltransportPolicy201617.aspx

 

Mae'r ddeiseb yma yn adwaith i'r llythyr a dderbyniwyd gyda'r teitl: Polisi Teithio Dysgwyr, Gwybodaeth a Threfniadaeth am y flwyddyn academaidd 2016/17 .

Mae nifer helaeth o rieni yn Rhondda Cynnon Taf gyda phlant sydd eisoes yn dibynnu  ar y gwasanaethau bws sydd wedi ei ddarparu yn ddiweddar wedi derbyn llythyr yn dweud bod y cyngor yn bwriadu  i newid eu polisi presennol a chodi tal o £285 y pen, neu £95 y pen i bob plentyn sydd yn derbyn cinio am ddim yn yr ysgol (y flwyddyn). Bydden nhw yn capio'r tal am deuluoedd gyda 3 o blant neu mwy, gan godi tal am 2 o blant ar y mwyaf.

Fel rhiant dwi wedi cael fy ngwylltio'n llwyr gan y penderfyniad yma.

Mae pob rhiant eisiau eu plant i dderbyn yr addysg gorau i'w plentyn/plant, fel eu bod nhw yn medru cael y dyfodol y maent yn ei haeddu. Ond mae'r cyngor wedi gwneud y penderfyniad y dylwn ni dalu am y fraint i yrru ein plant i ac o'r ysgol. Nid oes gan bob teulu gar ac mae llawer o deuluoedd yn yr ardal yn brwydro gyda phroblemau ariannol fel ac y mae - bydd hyn dim ond yn gwaethygu'r sefyllfa yma. Mae'r polisi newydd yn blwm ac yn blaen.

I'r sawl teulu sydd methu talu, dyma eu hunig opsiynau:

    Symud y plentyn i ysgol agosach -- nid yw hyn yn bosib bob tro
    Symud y teulu cyfan i bellter cerdded o'u hysgol bresennol -- nid yw hyn yn ariannol bosib!

Oes ots gan y cyngor?

O ddarllen y llythyr ac edrych ar y wybodaeth a ddarparwyd galla i ddweud yn glir "Nac ydyn" o gwbl.

Be allwn ni ei wneud?

Os gwelwch yn dda arwyddwch y ddeiseb yma fel ein bod medru ei roi i'r cyngor am adolygiad mewn ymgais i sicrhau bod ein plant yn cael yr addysg y maen nhw yn ei haeddu le bynnag y maen nhw yn byw yn y Rhondda.Today: Lee is counting on you

Lee Thomas needs your help with “Rhondda Cynon Taff Council: Abolish the Planned Charges to Learner Travel”. Join Lee and 3,199 supporters today.