Petition Closed

Ukraine: Recognize Carpatho-Rusyns as a Distinct Nationality

This petition had 1,161 supporters


As Ukraine rebuilds itself after its parliamentary elections this fall 2014, striving to be a fully democratic republic, it must ensure recognition of its many peoples and support them as the indigenous cultures of Ukraine.

The Ukrainian central government has recognized Rusyn as a distinct language, with the right to be used in educational and civic institutions. We welcome that initiative, signed into law in August 2012, and call on Ukraine to take the next step: recognition of Carpatho-Rusyns as a distinct nationality. This would be another indication of Ukraine’s orientation toward Europe, where Carpatho-Rusyns have official status as a distinct nationality in Slovakia, Poland, Hungary, Romania, the Czech Republic, Serbia, and Croatia.

Carpatho-Rusyns worldwide believe in maintaining the territorial integrity of Ukraine and oppose all efforts of neighboring countries to violate that integrity. It is time for the new Ukrainian central government to recognize Carpatho-Rusyns as a national minority and to provide support for Rusyn language, education, and culture in a renewed democratic Ukraine.

-----------

В рамках процесу будованя новой Україны по тогорічных осінніх парламентных вольбах (2014) і в намаганю стати повнодемократічнов країнов, мусить Україна на своїй теріторії забезпечіти признаня різных народів і підпорити їх автохтонны културы.

Україньскы централны орґаны признали русиньскый язык як окремый язык і схвалили його вжываня в освітніх і громадьскых інштітуціях. З радостьов вітаме тоту ініціатіву, котра вступила до платности у формі закона в авґусті 2012 р., і вызываме Україну, жебы приступила ку далшому кроку: признаню карпатьскых Русинів за окрему народность. Тот чін бы свідчів о далшім прямованю Україны до Европы, в котрій мають карпатьскы Русины офіціално признану свою народность, конкретно на Словакії, в Польщі, Мадярьску, Румунії, Чеській републіці, Сербії і Хорватії.

Карпатьскы Русины на цілім світі вірять в усокочіня теріторіалной інтеґріты Україны і суть проти будьякым намагам сусідніх країн о єй нарушіня. Є час, жебы новы найвысшы україньскы орґаны признали карпатьскых Русинів за народностну меншыну і дали підпору русиньскому языку, едукації і културі в рамках обновленой демократічной Україны.Today: Carpatho-Rusyn Consortium of North America is counting on you

Carpatho-Rusyn Consortium of North America needs your help with “John Kerry: Ukraine: Recognize Carpatho-Rusyns as a Distinct Nationality”. Join Carpatho-Rusyn Consortium of North America and 1,160 supporters today.