Sign the open letter to the leaders of the European Social-Democrat parties

Sign the open letter to the leaders of the European Social-Democrat parties

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

Haideți să strângem împreună 100.000 de semnături. Punem presiune pe lideri social-democrați europeni să ia atitudine la ce se întâmplă în România.  

Versiunea originala a scrisorii in daneza - https://www.facebook.com/notes/narcis-george-matache/open-letter-to-mette-frederiksen/1867056826694820/  

Raspunsul la scrisoarea in daneza - https://www.facebook.com/havorla/videos/397266317471161/ (Video) https://www.facebook.com/MihaiGForlafu/photos/a.1377305139065159/1643602202435450/ (Scrisoare) 

Reactia social-democratilor elvetieni - https://www.facebook.com/RezistZurich/ 

Scrisoarea in limba finlandeza - https://www.facebook.com/portoseb/posts/10156759437942848  

Scrisoarea in limba portugheza - https://www.facebook.com/notes/petru-cotarcea/carta-aberta-para-carlos-cesar/1911801288881172/ 

Scrisoarea in limba italiana - https://www.facebook.com/notes/condurache-catalin/lettera-aperta-al-segretario-del-partito-democratico/2079169579001347/ 

Scrisoarea in limba germana - https://www.facebook.com/notes/vlad-chalapco/offener-brief-an-andrea-nahles-spd-vorsitzende/2044345072244199/ 

Scrisoarea in limba franceza - https://www.facebook.com/notes/andrei-corbu/p%C3%A9tition-pour-lexclusion-du-psd-roumain-du-parti-socialiste-europ%C3%A9en/10156661918194712/ 

Scrisoarea in limba engleza catre Jeremy Corbyn - https://www.facebook.com/notes/teo-manea/petition-for-the-exclusion-of-the-romanian-social-democrats-from-the-european-so/2458753647475884/ 

Scrisoarea in limba germana catre Social-Democrati din Austria https://www.facebook.com/notes/mihai-dragan/brief-an-herrn-mag-christian-kern/1914999748559544/

Scrisoarea in limba spaniola catre Pedro Sanchez  https://www.facebook.com/notes/radu-ghelmez/open-letter-to-pedro-s%C3%A1nchez/10155485692366150/

 

Versiunea in RO

Stimati lideri social-democrati,

Ca lideri al social-democraţilor, aveţi influenţă în Partidul Socialiştilor Europeni şi puterea de a propune excluderea social-democraţilor români. Social-democraţii români sunt “social-democraţi” doar cu numele şi distrug încrederea în democraţia socială din întreaga Europa. Ei au pierdut sprijinul oamenilor şi acum recurg la măsuri coercitive pentru a rămâne la putere.

În ultimele luni, au schimbat legile Justiţiei pentru a-i salva pe politicienii corupţi de la închisoare şi, prin aceasta, au slăbit statul de drept în România. Mai mult, au demis-o pe şefa DNA pentru a opri procesul de curăţare a corupţiei în România. Acum, ei doresc să numească pe cineva care să le urmeze ordinele, la fel cum au făcut cu Poliţia şi Jandarmeria.

Într-o ţară în care mor oameni nevinovaţi, din cauza administrării cu rea-credinţă şi incompetente, schimbările în sistemul judiciar şi demiterea şefei DNA au împins milioane de români din străinătate să reacţioneze prin organizarea unui protest, pe 10 august. Ei au dorit pur şi simplu să demonstreze că încă le pasă de persoanele pe care le-au lăsat în urmă în România, pentru a protesta împotriva politicienilor corupţi şi pentru a cere paşnic Guvernului să demisioneze.

Din nefericire, guvernul social-democrat avea alte planuri şi a decis să folosească forţa Jandarmeriei împotriva oamenilor care s-au adunat în Piaţa Victoriei pentru a protesta paşnic. Peste 440 de persoane au fost rănite de Jandarmeria care a folosit tunuri cu apă, grenade lacrimogene, spray cu piper şi alte grenade, precum şi forţa directă. Printre persoanele rănite sunt bărbaţi, femei, copii, vârstnici şi chiar persoane cu dizabilităţi. De asemenea, printre persoanele atacate se găsesc rezidenţi din toate statele europene de origine română.

Mulţi protestatari au fost luaţi în custodie de către Jandarmerie pentru a insufla teama în protestatari şi pentru a opri continuarea protestului. Dreptul de a protesta, asigurat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art.9-11), este în pericol. Există zeci de dovezi-video online de la protest, care arată amploarea violenţei la care au fost expuşi cetăţenii din România (printre care şi rezidenţi din Diaspora).

Este clar că guvernul social-democrat nu are nicio intenţie de a demisiona paşnic iar acum încearcă să creeze o diviziune în societatea românească, aducând instabilitate la graniţa de est a Uniunii Europene. Luând în considerare toate celelalte probleme cu care se confruntă Europa, o Românie instabilă este ultimul lucru pe care îl doriţi. Între 3 şi 5 milioane de români au părăsit ţara până acum, dar dacă acest lucru va continua, numărul acestora ar putea fi uşor dublat.

“Declaraţia principiilor” PSE, care trebuie urmată de toate partidele membre, este dispreţuită de social-democraţii români, în special art.1 despre democraţie, art.2 despre statul de drept şi art.3 despre controlul oamenilor. De asemenea, am dori să vă reamintim art.12 despre solidaritatea internaţională. “Asigurarea prosperităţii, a stabilităţii şi, mai ales, a păcii de lungă durată necesită o coordonare eficientă în domeniul internaţional bazat pe democraţie, respect reciproc şi drepturile omului”.

Luând în considerare toate acestea, noi, cetăţeni europeni, considerăm că social-democraţii români nu mai reprezintă principiile socialiste europene şi, prin urmare, vă rugăm să cereţi excluderea lor din Partidul Socialist European şi să condamnaţi acţiunile lor împotriva poporului român.

Versiunea in EN 

Dear leaders of the social-democrats, 

As the leaders of the social-democrats, you have the influence in the Party of European Socialists, and the power to propose the Romanian Social-Democrats to be excluded. The Romanian social-democrats, are “social-democrats” just in name and are ruining the trust in the social democracy all over Europe. They have lost the support of the people, and now they resort to coercive measures to stay in power.

In the past months, they have changed the judicial law in order to save the corrupt politicians from being jailed and by doing that, they have weakened the rule of law in Romania. Furthermore they fired the leader of the Anti-Corruption Agency, in order to stop the process of cleaning up corruption in Romania. Now, they want to name someone that will follow their orders instead, just like they have done with the Police and the Gendarmerie (some sort of a riot police).

In a country where innocent people die, due to malevolent and incompetent administration, the changes in the judiciary and the firing of the Anti-Corruption Agency, has pushed the millions of Romanians abroad to react, by organizing a protest on 10th of August. They simply wanted to show that they still care about the people they left behind in Romania to deal with corrupt politicians, and ask for the government to resign in peace.

Unfortunately the social-democrat government had other plans, and it decided to use the force of the “Gendarmerie (Riot Police)” against the people that gathered on the Victory Square to protest peacefully. Over 440 people were injured by the “Gendarmerie” which used water cannons, teargas grenades, pepper spray, and other grenades, as well as direct force. Among the people injured there are men, women, children, elderly and even disabled people. 

Many protesters were taken into custody by the riot police, in order to instill fear in the protesters, and stop the continuation of the protest. The right to protest, ensured by the European Convention on Human Rights (art.9-11), is being under threat. There are dozens of video proofs online from the protest, that show the extent of the violence, that the citizens of Romania (European Union) were exposed to.

It is clear, that the social-democrat government has no intention of resigning in peace, and now it is trying to create a divide in the Romanian society, bringing instability on the Eastern border of the European Union. Considering all the other problems that Europe is facing, an unstable Romania is the last thing you want. Between 3 and 5 million Romanians have left the country so far, but if this continues, those numbers could easily double.

The “Declaration of Principles” of PES, that must be followed by all member parties, is being kept in disdain by Romanian social-democrats, especially art.1 about democracy, art.2 about rule of law and art.3 about control of the people. Also, we would like to remind you art.12 about international solidarity. “Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.”

Taking all these into consideration, we, concerned European Citizens, feel that the Romanian Social Democratic does not represent the European Socialist principles anymore and thus, we kindly ask you to pressure for their exclusion from the European Socialist Party and condemn their actions against the people of Romania.

 

Versiunea in suedeza 

Kära Stefan Löfven!

Som ledare av Socialdemokraterna i Sverige har du möjligheten att påverka de Europeiska Socialdemokraters Parti (PES) samt makt att föreslå att det Rumänska socialdemokratiska partiet bör uteslutas. Det rumänska socialdemokratiska partiet är endast socialdemokrater i teorin, och deras erkännande som socialdemokrater ödelägger tilliten för socialdemokratin i hela Europa. De har tappat det rumänska folkets förtroende, och använder nu tvång och våld för att stanna vid makten.

Under de senaste månaderna har de genomfört lagändringar för att skydda korrupta politiker från att drömmas och fängslas, och således urholkat den rumänska rättsstaten. Utöver detta har de avskedat ledaren av den rumänska antikorruptionsbyrån, för att stävja det antikorruptionsarbete som pågår i landet. I hennes plats vill de nu tillsätta en ledare som kan gå deras ärenden, vilket de redan lyckats med inom polisväsendet (inkluderat kravallpolisen).

I ett land där oskyldiga människor dör till följd av en illvillig och inkompetent regering, har dessa förändringar i rättssystemet samt avskedandet av landets främsta förespråkare för antikorruption tvingat tusentals rumäner som lever utanför Rumäniens gränser att återvända hem för en organiserad demonstration. Denna tog plats den 10e augusti 2018. Dessa europeiska medborgare av rumänskt ursprung ville visa sitt stöd för de vänner och släktingar som stannat kvar i landet, och som dagligen kämpar för en vardag fri från förtryck och korruption, samt be den nuvarande regeringen att frivilligt och fredligt avgå.

Dessvärre hade det rumänska socialistiska partiet andra planer. De använde sig av kravallpolis mot de demonstranter som fredligt samlats på Victorieitorget. Över 440 människor skadades när kravallpolis använde sig av vattenkanoner, granater med tårgas, andra typer av granater, pepparspray och direkt våld. Bland de sårade fanns män, kvinnor, barn, äldre och handikappade. Bland de skadade fanns även svenska medborgare.

Många demonstranter fängslades av polis, för att skapa rädsla och förhindra fortsatta demonstrationer. Rätten att demonstrera, som styrks av den europeiska människorättskonventionen (artikel 9-11), är således under direkt hot. Det finns dussintals med videobevis som påvisar vidden av det övervåld som rumänska likväl som svenska medborgare utsattes för.

Det står nu klart att den socialdemokratiska regeringen i Rumänien inte ämnar att fredligt avgå. Istället verkar de för att splittra den rumänska befolkningen, och skapa instabilitet i den europeiska unionens östra gräns. Med tanke på de utmaningar den europeiska unionen redan står inför, ligger det i allas intresse att behålla ett stabilt Rumänien. Mellan 3 och 5 miljoner rumäner har hittills lämnat landet, men om dessa oroligheter får fortsätta, kan detta snabbt fördubblas.

De europeiska socialdemokraternas principdeklaration, vilka skall följas av alla medlemmar, uppehålls inte av det rumänska socialdemokratiska partiet - i synnerhet inte artikel 1 om demokrati, artikel 2 om lag och rätt, samt artikel 3 om medborgares rättigheter. Därutöver önskar vi påminna dig om den artikel som behandlar internationell solidaritet: ”Ensuring long lasting prosperity, stability, and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.”

Med allt detta taget i beaktning menar vi, bekymrade europeiska- och svenska medborgare, att de rumänska socialdemokraterna inte representerar de europeiska socialdemokratiska principerna, och därför vill vi vänligast be dig om att exkludera dem från de Europeiska Socialdemokraterna samt fördöma deras handlingar gentemot det rumänska folket.

Med vänlig hälsning,

Tradus si sustinut de Erika Lefter

 

Vor mai aparea in curand si altele! Stay tuned! 

Initiativa pornita si sustinuta de Irina Elena Aurelia Costin / Narcis George Matache / Alain Kovacs / Stefan Frincu / Eugen Costin / Oana Luminita Gheorghita / Stefan Alexandru Constantinescu / Alexandru Stefan Vulpe / Margareta Bulala / Cosmin Sava / Andreas Beyer Gregersen / Sorin Sandu / Liliana Adina Sandu / Pierre Albert Lafargue / Irimia Ionel / Mihai-George Forlafu / Remus Pușpan / Filip Aghergheloaei / Cristina Smeu / Octavian Neagu / Dan Frunza / Eliza C. Andersen / Valerica Grynderup / Florica Iernila / Emilia Duleanti / Oana Onofrei / Borod Silvia / Silvia Iancu / Delia-Claudia Sima / Lucian Ionut Bruma / Irina Ionescu / Eliza Tatulescu / Nicolae Narcis Grigorescu / Alex Vinulescu si a altor oameni bine-voitori. 

Petitia in media din Romania 

https://www.digi-fm.ro/stiri/exclusiv-este-oficial-social-democratii-danezi-cer-excluderea-psd-din-pes-10306

https://b1.ro/stiri/politica/lovitura-pentru-psd-excludere-socialisti-europeni-236777.html

https://republica.ro/revansa-diasporei-romanii-din-strainatate-au-obtinut-o-prima-victorie-la-cererea-lor-social-democratii

https://www.g4media.ro/video-social-democratii-din-danemarca-anunta-ca-vor-propune-excluderea-psd-din-partidul-socialistilor-europeni.html

https://www.romaniajournal.ro/danish-social-democrats-ask-for-psds-ousting-from-the-party-of-the-european-socialists/

https://adevarul.ro/news/politica/video-social-democratii-danemarca-vor-propune-excluderea-psd-partidul-socialistilor-europeni-1_5b76651bdf52022f757ab56c/index.html

http://epochtimes-romania.com/news/efectul-romanilor-din-diaspora-social-democratii-danezi-cer-excluderea-psd-din-familia-europeana-s-d---277892

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/petitia-anti-psd-care-a-avut-succes-in-danemarca-va-fi-tradusa-in-mai-multe-limbi-europene-982087

https://adevarul.ro/news/politica/petitia-anti-psd-danemarca-extinde-alte-tari-europene-1_5b768b97df52022f757bdaae/index.html

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/politicienii-elvetieni-se-alatura-si-ei-miscarii-internationale-anti-psd-liviu-dragnea-papusarul-intregii-actiuni-de-la-protestele-violente-din-piata-victoriei-7384155

https://stirileprotv.ro/stiri/politic/catalin-ivan-lanseaza-petitia-prin-care-cere-excluderea-psd-din-partidul-socialistilor-europeni.html

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!