Condemnation of Spanish government actuations on 1-O and protection to ICT professionists

Petición cerrada

Condemnation of Spanish government actuations on 1-O and protection to ICT professionists

Esta petición ha conseguido 5784 firmas

 

 • See the English version at the end.
 • La versión en español se puede leer, al final de la página, con la opción de "Ver la carta" que será entregada a Mariano Rajoy.

MANIFEST dels professionals TIC davant de les actuacions del Govern Espanyol pel 1-O i petició d'empara pels professionals TIC

A la vista de la gravíssima situació provocada per l’actuació realitzada el passat dia 20 de setembre de 2017 pels cossos i forces de seguretat de l’estat a instàncies judicials, en relació a la convocatòria de Referèndum que la Generalitat de Catalunya ha realitzat pel proper dia 1 d’octubre, i que ha acabat amb la detenció de nombrosos professionals de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions, vulnerant clarament els principis més bàsics de la democràcia i de la llibertat dels ciutadans,

 • l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF),
 • l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (TELECOS.cat) i
 • l’Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (GrausTIC),

agrupades dins de

           l’Associació de Professionals TIC de Catalunya,

volen manifestar de manera contundent el següent:

 1. L’Associació de Professionals TIC de Catalunya condemna d’una manera ferma les entrades i escorcolls que s’han realitzat en dependències de la Generalitat de Catalunya, així com al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, la Fundació .cat i empreses del sector de les TIC, així com en els domicilis privats d’alguns treballadors públics i d’empreses privades.
 2. Considerem inadmissibles els interrogatoris, intimidacions i detencions que s’han dut a terme en els darrers dies en base a una suposada col·laboració activa d’aquests professionals en el Referèndum, més propis d’una dictadura que d’un estat modern, democràtic, i membre de la Unió Europea, suposat vigia de les garanties democràtiques.
 3. Els professionals de les TIC sempre hem estat compromesos en la defensa de les llibertats dels ciutadans i hem participat molt activament en la millora i modernització de la nostra societat, de la que som part i a la que servim amb lleialtat. Des de l’any 1977 hem col·laborat en tots els processos electorals esdevinguts, sent-ne una part fonamental i imprescindible. És per això que considerem inconcebible que en un estat democràtic es detingui a professionals amb l’acusació de fer el que tantes altres vegades se’ls ha demanat, i que no es més que facilitar que es pugui exercir el màxim exponent de la democràcia, que es manifestar la voluntat dels ciutadans mitjançant eleccions i referèndums.
 4. El 20 de setembre de 2017 la guàrdia civil s’ha atrevit a detenir perfils tècnics. Treballadors i treballadores del sector TIC que no tenien càrrecs polítics, que desenvolupaven tasques tècniques. L’Associació de Professionals TIC de Catalunya no es quedarà impassible veient com es vulneren impunement els drets fonamentals de professionals del sector, per exercir les atribucions professionals que la seva condició d’enginyers en informàtica els confereix. La nostra condemna i rebuig a les actuacions referides és enèrgica i absoluta.
 5. En la nostra visió d’enginyers del que és la Democràcia entenem que les lleis han de servir per protegir el dret dels ciutadans a expressar-se, pública o privadament, formal o informalment, és a dir, per exercir la Democràcia i la Llibertat d’Expressió, i que mai han de ser una excusa per restringir-ho o, fins i tot, prohibir-ho. I si hi ha lleis que així ho fan, si hi ha matèries de les que no es pot discutir o parlar legalment, és responsabilitat dels nostres governants abolir-les.
 6. Exigim doncs l’immediat alliberament de totes les persones detingudes, el cessament immediat de les detencions i la fi d’aquestes polítiques hostils a l’essència de la Democràcia i la Llibertat d’Expressió i Reunió. Instem a tots els nostres polítics a complir la seva principal obligació, que és conèixer i analitzar els problemes, dialogar entre totes les parts i trobar solució als conflictes que es puguin presentar.

Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF.cat)

Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (TELECOS.cat)

Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (GrausTIC)

Associació de Professionals TIC de Catalunya

Barcelona, 21 de setembre de 2017

_____________________________________________________________

MANIFEST of Catalan Association of ICTs professionals about the actuations of SPANISH GOVERNMENT for 1-O

As a consequence of the terrible situation produced by the actuations of the security squads and security forces of the Spanish State on September 20th, 2017 in Barcelona, actuations made  by judicial request in relation with the Referendum call  announced by the Generalitat de Catalunya for the next October 1st; actuations ended with the detention and arrest of a number of professionals from the Information and Communication Technologies (ICTs), in a clear violation of the most basic principles of democracy and citizen’s freedom, we:

 • the  Ilustrious Oficial Professional College of Informatics Engineers from Catalonia (COEINF)
 • the Catalan Association of Engineers in Telecommunitations (TELECOS.cat)
 • the Catalan Association of Technical Engineering in Telecomunications (grausTIC)

all belonging to the

            Catalan Association of ICTs Professionists (AP-TICS-C)

forcefully manifest the following:

 1. The Catalan Association of ICTs Professionists  and all susbcribim entities, firmly condemns the entrances and searches made in offices of the Generalitat de Catalunya (catalan goverment), Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI, Telecomunicacions and Information Technologies Center), the Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (Catalan Open Administration Consortium) , the Fundació .cat and enterprises of ICT sector, as well as private homes of some employees from both public and private enterprises.
 2. We consider unacceptable all interrogations, intimidations and arrests made in the last days, based on a presumed active collaboration of these professionists with the Referendum, practices more typical of a dictature rather than a modern and democratic state, member of the European Union, assumed to preserve democratic guarantees.
 3. The ICTs professionists have always been committed in the citizen’s freedom defense and have been participating very actively in the improvement and modernization of our society, from which we are part and to which we serve with loyalty. From 1977, we have been collaborating in all electoral processess occurred, being a fundamental and imdispensable part of them. This is why we consider unbelievable that a democratic state carry on detentions and arrests to professionists, under the charge of doing the same that have been requested so many times, that is nothing else than enabling the practise of the maximum exponent of democracy, manifesting the choice of citizens by means of elections and referendums.
 4. On September 20th 2017 the Civil Guard dare to arrest professionals from technical profiles. Employees from ICTs sector without political position, those developing technical tasks. The  the  (COEINF), the Catalan Association of Engineers in Telecommunitations (TELECOS.cat), the Catalan Association of Technical Engineering in Telecomunications (grausTIC), the Catalan Association of ICTs professionists will not remain impasible watching how the fundamental rights of the professionals of the sector are being violated, for exercising the professional conferrings that their conditions of ICTs engineers confer. Our condemnation  and rejection is energic and absolute.
 5. In our engineering vision of what Democracy is, we understand that the laws have to be used to protect the rights of citizens to express publicly or private, formally or informal, practicing Democracy and Freedom of Expression. We understand that laws can never be a pretext to restrain, or even, forbid the practice of these rights. If we have laws that perform these restrictions, if we have matters that we cannot legally discuss or talk about, it is a responsability of our governers to abolish them.
 6. We energically demand, the immediate liberation of all arrested persons, the immediate cessation of arrests, the end of these policies hostile with Democracy and Freedom of Expression  and Meeting.  We urge all our politicians to achieve their main commitmment, to know and analyze the problems, to dialog among all parts and to find a solution to all conflicts that might appear.

Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF.cat)

Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (TELECOS.cat)

Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (GrausTIC)

Associació de Professionals TIC de Catalunya

Barcelona, ​​September 21, 2017

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 5784 firmas

Comparte esta petición