Justice for the Kosovo Victims of Lead Poisoning! #UNJustToRoma

Petition Closed

Justice for the Kosovo Victims of Lead Poisoning! #UNJustToRoma

This petition had 483 supporters

The European Roma Rights Centre is demanding the Secretary-General of the United Nations compensate the Roma, Ashkali & Balkan Egyptians exposed to lead poisoning in Mitrovica, Kosovo, in line with a finding by the UN Human Rights Advisory Panel that the UN was legally responsible for what happened.

Exposure to lead in any amount is dangerous. But the levels in the blood and hair samples of the Romani children living in the Mitrovica IDP camps were off the charts – European and American scientists had never seen anything like it. These Romani children, many of them now adults, are condemned to a short life of mental and physical health problems because of the inadequacy of the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

Needless to say, this did not happen to non-Roma living in the same area as they were safely relocated by the United Nations.

Join us in demanding a full public apology from UNMIK, as well as calling on the Secretary General of the United Nations to arrange for the medical costs of those whose lives UNMIK have irreparably damaged to be covered, and compensation provided.

Roma rights are human rights! We call on all those who believe this and care about equal justice for Roma, Ashkali & Balkan Egyptians to sign this petition.

____________________________________________________________
Albanian (Shqip):

Drejtësi për viktimat kosovare! Peticion drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm  të Kombeve të Bashkuara

Ne i kërkojmë Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara të sigurojë kompesim për    Romët, Ashkalitë,  dhe Ballkan Egjyptianët të ekspozuar ndaj helmimit me plumb në Kosove , në përputhje me gjetjen e Panelit për të Drejtat Humane të Kombeve të Bashkuara që Kombet e Bashkuara(UN) janë legalisht përgjegjëse për çfarë ka ndodhur.

Të drejtat e Romëve janë të drejta të njeriut!

Ne u bëjmë thirrje atyre që e besojnë këtë  dhe duan një drejtësi të barabartë për Romët, të nënshkruajnë këtë peticion.

Lexo më shumë...

____________________________________________________________

Serbian (Srpski):

Pravda za Kosovske žrtve! Peticija UN Generalnom Sekretaru

Zahtevamo od Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija   obezbeđivanje kompenzacije za Rome, Aškalije i Egipćane koji su bili izloženi trovanju olovom na Kosovu u skladu sa zaključcima UN panela za ljudska prava da je UN pravno odogovoran za ono što se dogodilo.

Prava Roma su ljudska prava! Pozivamo one koji veruju u to I zaduženi su za jednaku pravdu za Rome da potpišu našu peticiju.

Više...

Petition Closed

This petition had 483 supporters

Share this petition