Contra la burocracia que mata en Manlleu.

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 200!


http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-pobresa-energetica-en-els-dies-de-mes-fred/video/5644206

Des de l'any 2007 vaig començar amb la meva lluita per intentar sobreviure física i econòmicament.

He hagut de lluitar entre la vida i la mort (literalment) amb tot tipus de terroristes buròcrates del Banc de Sabadell.

El Ajuntament de Manlleu I el sistema sanitari de Manlleu i Vic,Comarca d'Osona.

Hi ha moltes formules per portar al suïcidi o matar un ésser humà portant-ho a la desesperació tancant tots els camins.

Sóc Català de pares andalusos i sé el que és l'emigració sé el que és treballar dur sense robar,sense torturar i compartint el que tenia.

Però el més terrorífic i inhumà és el que estic vivint en aquests últims 4 anys que he estat a punt de la mort.

Em vaig quedar un any gairebé cec i en cadira de rodes per les negligències d'uns metges i mals professionals de la salut per als que només som un número.

Quaranta anys treballant,més de 26 anys cotitzant autònoms i havent pagat en els últims 10 anys més de 60.000 € en altres impostos per finalment acabar sent un Indigent si les coses no se solucionen.

GESTIONS REALITZADES I ELS SEUS RESULTATS.

8 reclamacions sense poder aconseguir que la Seguretat Social i la Sanitat de Catalunya em pagui una pensió ja que he cotitzat i pagat tots  els impostos durant la meva vida de treball i segueixo reclamant.

Més DE 200 gestions a l'Ajuntament de Manlleu i els Serveis Socials.

1º Em donen una petitíssima ajuda de 3 hores setmanals per a ajudar-me en la neteja de la casa, ajudar-me en la meva higiene personal i fer la compres però no sempre perquè quan els sembla t'ho anul·len.

2º Me embarguen per no poder pagar l'IVI.

No volen acceptar que pugui pagar 10-€ al mes del deute,que és al que arribo i si no trec els diners de l'ajuda a la pobresa, m'ho embarguen.

3º Finalment em concedeixen un Pirmin de 459-€ és a dir una ajuda a la pobresa que em van concedir després d'haver-me tancat a l'hospital ques'acabarà el mes de Setembre i que em poden embargar quan vulgui l'ajuntament.

4º Quant als Serveis Socials és una cosa miserable però de lògica ja que la directora Agata Gelpi que és la que hauria de donar exemple de persona Humana i Professional,no ho és.

Puc donar fe que no compleix amb la feina i les obligacions que deuen a la societat i paguem amb els nostres impostos, el qual li proporciona un sou fabulós més de 30.000-€.

En quant als serveis prestats per l'Hospital General i la Clínica de Vic juntament amb el departament de Valoracions és el mes inhumà i miserable que he pogut conèixer en la meva vida.

Tenen tota la informació i informes mèdics,m'estan fent viure en un infern portant-me a la desesperació i negant la possibilitat de cobrar una pensió per poder sobreviure.

Només puc agrair el seu gran esforç i humanitat als Doctors Joan Carles Rovira,Josep Vilaró,el Doctor kanteribich,les Assistentes Socials Sílvia Sans, Yolanda Aguilera i les Infermeres Mari Martínez,Elisabeth Rodellas i la meva doctora Alicia Díaz.

Per finalitzar el Banc de Sabadell.
És un Banc especialista a robar,estafar,martiritzar fins arrencar el fetge.

SonTerroristes econòmics sense escrúpols que es volen quedar amb 2 propietats que valen el doble del que els dec.

He fet més de 200 gestions i m'he tancat 2 vegades en les seves oficines.

Per tot això estic repartint 4500 fullets explicatius,he repartit guardioles per tot el poble de Manlleu per demanar ajuda econòmica i signatures per poder pagar els meus deutes bàsiques i exigir drets perquè cap persona de Manlleu hagi de viure en un infern com el que estic vivint jo.

GRÀCIES A PERSONES DE LA BASE PERQUÈ NOMÉS EL POBLE SALVARÀ AL POBLE.                                                                          

Desde el año 2007 empecé con mi lucha para intentar sobrevivir física y económicamente.

He tenido que luchar entre la vida y la muerte(literalmente)con todo tipo de terroristas burócratas del Banco Sabadell,Ayuntamiento de Manlleu y el sistema sanitario de Manlleu y Vic,Comarca de Osona.

Hay muchas formulas para llevar al suicidio o matar a un ser humano llevándolo a la desesperación cerrándole todos los caminos.

Soy Catalán de padres andaluces y sé lo que es la emigración sé lo que es trabajar duro sin robar,sin torturar y compartiendo lo que tenia.

Pero lo más terrorífico e inhumano es lo que estoy viviendo en estos últimos 4 años que he estado a punto de lamuerte.

Me quede un año casi ciego y en silla de ruedas por las negligencias de unos médicos y malos profesionales de la salud para los que solo somos un numero.

Cuarenta años trabajando,más de 26 años cotizando autónomos habiendo pagado en los últimos 10 años más de 60.000-€ en otros impuestos para finalmente terminar siendo un Indigente si las cosas no se solucionan.

            GESTIONES REALIZADAS Y SUS RESULTADOS.      

8 reclamaciones sin poder conseguir que la Seguridad Social y la Sanidad de Cataluña me pague una pensión que ya he cotizado y pagado junto con todos los impuestos que durante mi vida de trabajo y sigo reclamando.

Más DE 200 gestiones en el Ayuntamiento de Manlleu y los Servicios Sociales.

1º Me dan una pequeñísima ayuda de 3 horas semanales para ayudarme en la limpieza de la casa,ayudarme en mi higiene personal y hacer las compras pero no siempre porque cuando les parece te lo anulan.

2º Me embargan por no poder pagar el inpuesto IVI.

No quieren aceptar que pueda pagar 10-€ al mes de la deuda,que es a lo que llego y si no  saco el dinero de la ayuda a la pobreza me lo embargan.

3º Finalmente me conceden un Pirmin de 459-€ es decir una ayuda a la pobreza que me concedieron después de haberme encerrado en el hospital que se terminará el mes de Setiembre y que me pueden embargar cuando quiera el ayuntamiento.

4º En cuanto a los Servicios Sociales es algo miserable pero de lógica ya que la directora Agata Gelpi que es la que tendría que dar ejemplo de persona Humana y Profesional,no lo es.

Puedo dar fe de que no cumple con el trabajo y obligaciones que deben a la sociedad y pagamos con nuestros impuestos,el cual le proporciona un sueldo fabuloso más de 30.000-€.

En cuanto a los servicios prestados por el Hospital General y la Clínica de Vic junto con el departamento de Valoraciones es lo mas inhumano y miserable que he podido conocer en mi vida.

Tienen toda la información e informes médicos,me están haciendo vivir en un infierno llevándome a la desesperación y negándome la posibilidad de cobrar una pensión para poder sobrevivir.

Tengo que dar las gracias por ayudarme a las siguientes personas el Doctor Carles Rovira,Josep Vilaro,el Doctor kanteribich,las Asistentas Sociales Silvia Sans,Yolanda Aguilera y las Enfermeras Mari Martínez, Elisabeth Rodellas y mi Doctora Alicia Díaz.

Para finalizar el Banco de Sabadell.

Es un Banco especialista en robar,estafar,martirizar hasta arrancar el hígado.

SonTerroristas económicos sin escrúpulos que se quieren quedar con 2 propiedades que valen el doble de lo que les debo.

He hecho más de 200 gestiones y me he encerrado 2 veces en sus oficinas.

Por todo ello estoy repartiendo 4500 folletos explicativos,he repartido huchas por todo el pueblo de Manlleu para pedir ayuda económica y firmas para poder pagar mis deudas básicas y exigir derechos para que ninguna persona de Manlleu tenga que vivir en un infierno como el que estoy viviendo yo.

GRACIAS A PERSONAS DE LA BASE PORQUE SOLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO.