Želimo da Bakir Izetbegović bude uhapšen i procesuiran

Petition Closed

Želimo da Bakir Izetbegović bude uhapšen i procesuiran

This petition had 2,109 supporters

Amir Hadžić started this petition to United Nations and

Svi koji misle da Bakir Izetbegović treba da bude uhapšen i procesuiran neka potpišu ovu peticiju.

[Bosanski] Bakir Izetbegović već dugi niz godina, svjesno ili nesvjesno, svojim položajem i aktivnostima onemogućava građanima Bosne i Hercegovine život dostojan čovjeka, zajedno sa svojim političkim prijateljima.

Malo je član predsjedništva, pa malo nije. Kada može on će se kandidovati, a kada ne može onda će mu jedan mandat to mjesto neko sačuvati, dok on provede četiri godine na nekoj “nižoj” poziciji, pa opet sve ispočetka.

Zajedno sa Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem već 30-ak godina zavija Bosnu i Hercegovinu u crno.

Kriminal i korupcija koji se kriju iza političke partije SDA, čiji je Bakir Izetbegović vlasnik i koordinator, vjerovatno bi se istraživala par stoljeća i opet ne bi sve bilo razotkriveno.

Na osnovu nacionalne netrpeljivosti, poticanja na mržnju i netrpeljivost između tri najmnogobrojnija naroda u BiH, skretanja sa gorućih tema i problema, obmanjivanja javnosti i sličnih aktivnosti, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović uspijevaju sačuvati svoje političke pozicije. Šta je rezultat toga? Rezultat je da političari u Bosni i Hercegovini često imaju novčana primanja od 5.000 KM do 8.000 KM. Često su članovi raznih odbora, komisija i slično gdje dodatno štete budžet koliko god to mogu.

Sa druge strane, većina stanovništva živi na ivici egzistencije već decenijama. U najčešćem slučaju bez ikakvih primanja. Oni koji su zaposleni, imaju primanja od 350 KM do 700 KM, ovisno da li ste konobar ili poslovođa. Tako da kada spojite primanja političara i primanja stanovništva, dobijete prosjek od nekih 500€, koje oni zovu “prosječnom platom” i vrlo rado tu nepostojeću cifru promovišu ostatku svijeta kada god to mogu.

Službene automobile plaćaju obavezno preko 100.000€, te u njima putuju i za vlastite potrebe. Takvi automobili na kraju završe kod njihove rodbine - “prodati” za neke simbolične iznose novca, kako bi sve bilo “čisto” u papirima.

Još uvijek nisu kupljene vakcine protiv COVID-a za građane BiH. Mi smo država raznih donacija. Mi se vakcinisati možemo samo ako nam dovoljan broj drugih država donira višak svojih vakcina. Ali to nije zato što smo mi inače siromašna država. Pogađajte pravi razlog.

Na početku pandemije COVID-19, građani BiH opljačkani su za 10,5 miliona KM, kada su korumpirani političari, uključujući i premijera naše države Fadila Novalića, naručili respiratore preko nekih kineskih kompanija i bankovnih računa. Još uvijek se vodi sudski postupak o ovom slučaju.

Nikada nećete čuti ništa o bilo kakvom napretku Bosne i Hercegovine i njenog društva, iz govora gospodina Izetbegovića, ali ćete svakodnevno i godinama slušati besmislene izjave o ugroženosti nacionalnog identiteta, te kako smo baš mi bolji od ona druga dva naroda, i to ne samo od gospodina Izetbegovića, već i od njegovih političkih jataka.

Pomozite građanima Bosne i Hercegovine da konačno počnu normalno živjeti.

____________________

[English] For many years, Bakir Izetbegović, consciously or unconsciously, with his position and activities, has been preventing the citizens of Bosnia and Herzegovina from living a life worthy of a man, together with his political friends.

He is a member of the presidency for a while, then he wait a little, and 4 years later he becomes candidate again. When he can, he will candidate himself, and when he can't someone else will keep that position for one term, while he spends four years in a "lower" position, and then all over again.

Together with Milorad Dodik and Dragan Covic, he has been wrapping Bosnia and Herzegovina "in black" for about last 30 years.

The crime and corruption behind the SDA political party, of which Bakir Izetbegović is the owner and coordinator, would probably be investigated for a couple of centuries and again not everything would be revealed.

Based on national intolerance and incitement to hatred and intolerance between the three most numerous peoples in BiH, deviating from burning issues and problems, deceiving the public and similar activities, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik and Dragan Čović manage to preserve their political positions. What is the result of that? The result is that politicians in Bosnia and Herzegovina often have incomes ranging from 5,000 KM to 8,000 KM. They are often members of various committees, commissions and the similar political positions, where they further damage the budget as much as they can.

On the other hand, the majority of the population has been living on the edge of existence for decades. In most cases without any income. Those who are employed have incomes from 350 KM to 700 KM, depending on whether you are a barmen or company manager. So when you combine the incomes of politicians and the incomes of the population, you get an average of some € 500, which they call the “average salary” and are very happy to promote that non-existent figure to the rest of the world whenever they can.

Official cars must be payed over € 100,000, and they often travel or their personal needs. Such cars end up with their relatives - "sold" for some symbolic amounts of money, so that everything would be "clean" in the papers.

Vaccines against COVID for BiH citizens have not yet been purchased. We are a state of various donations. We can only be vaccinated if a sufficient number of other countries donate the surplus of their vaccines. But that is not because we are an otherwise poor country. Guess the real reason.

At the beginning of the COVID-19 pandemic, BiH citizens were robbed of 10.5 million KM, when corrupt politicians, including the Prime Minister of our country Fadil Novalic, ordered respirators through some Chinese companies and off-shore accounts. This case is still pending in court.

You will never hear anything about any progress of Bosnia and Herzegovina and its society, from Mr. Izetbegovic's speech, but every day and for years you will hear meaningless statements about the threat to national identity, and how we are better than the other two nations, and not only from Mr. Izetbegović, but also from his political hideouts.

Help the citizens of Bosnia and Herzegovina to finally start living normally.

Petition Closed

This petition had 2,109 supporters