Zaustavite izgradnju mini hidroelektrana na Neretvi

Zaustavite izgradnju mini hidroelektrana na Neretvi

Started
February 26, 2016
Petition to
Ministrica, Ministarstvo okoliša i turizma doc. dr. Edita Đapo and
Petition Closed
This petition had 2,175 supporters

Why this petition matters

Na ovom mjestu se planiraju praviti Mini Hidroelektrane, lokaciji koja je zaštićena kao prirodni spomenik u FBiH.

Ovaj prostor je i jedno od posljednjih prirodnih mrijestilišta endemske mekousne pastrmke. Zbog toga je proglašena lokacijom od posebnog značaja u ribarskoj osnovi udruženja "Neretva 1933" koje gospodari ovim dijelom Neretve i Bune, i na ovom dijelu prema ribarskoj osovi su zabranjeni bilo kakvi zahvati na rijeci.

Unatoč tome Vijeće Grada Mostara je ovaj dio predvidio za izgradnju "Mini" Hidroelektrana. 

"Mini" Hidroelektrane donose korist samo vlasniku, zapošljavaju u prosjeku 1 do 2 osobe po postrojenju (stražare), a državi za to godišnje plaćaju 2 -3% ukupne zarade. Pretpostavka je da taj iznos na godišnjem nivou iznosi 30.000 - 50.000 KM (od trideset hiljada KM do pedeset hiljada KM). Za usporedbu, budžet HNK za 2016 god. iznosi 190.804.000,00 KM (slovima sto devedest milion, osamsto četiri hiljade KM). 

Ukoliko država misli da zaradi na hidro potencijalu rijeka Bosne i Hercegovine, predlažemo da slijede primjer Hidroelektrane Jablanica. HE Jablanica je 2008 god. popravkom postojećih postrojenja povećala svoj kapacitet sa 150 MW na 180 MW, sa čime je zamijenila proizvodnju 16 Mini Hidroelektrana, uz minimalne štete na okoliš. Pored toga 90% prihoda od HE Jablanica ide FBiH. 

Zbog svega ovog, 
Mi, građani/ke zahtijevamo od odgovornih institucija obustavu aktivnosti koje degradiraju prirodu i živote lokalnog stanovništva na slivnom području rijeke Neretve, a osobito izražavamo zabrinutost za očuvanje naših rijeka Bunice, Bune i Neretve, jer su na istim planirane zabrinjavajuće aktivnosti izgradnje niza hidroelektrana.

1. Tražimo od doc. dr. Edite Đapo , Ministrice u Ministarstvu Okoliša i Turizma, da povuče okolinsku dozvolu koju je izdala za izgradnju MHE Buna 1 i Buna 2. 

Pozivamo mjerodavne vlasti da:

2. Vrate lokalitet Bunskog kanala u status Spomenika prirode po ranijoj odluci (Zavod UP.I 59/4/70 - rezervat prirodnih predjela);

3. Lokalitet staviti pod institucionalnu zaštitu, u skladu sa standardom IUCN-a;

4. Vrate ovom lokalitetu sportske akivnosti: kajakaštvo, rafting , sportski ribolov te postaknu razvoj eko-turizma itd;

5. Obustaviti izdavanje dozvola za gradnju mini hidrocentrala na Neretvi i Buni (  urbanistička i građevinska dozvola );

6. Očuvanje 22-e životinjske vrste sa Crvene liste od toga 6 kiritično ugroženih vrsta.

7. Zahtjevamo od Vlade HNŽ/K poništavanje izdanih koncesija za izgradnju Hidroelektrana na Neretvi i njenim pritokama . 

 

Kako je izdavanje dozvola teklo:

S obzirom da je donešena odluka o davanju koncesije za korištenje voda Bune i Neretve za proizvodnju električne   energije na MHE Buna 1 i Buna 2 -dodjeljenje od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK/Ž-a, te doneseno riješenje o okolinskoj dozvoli od strane Federanlog Ministarstva okoliša i turizma za lokalitet Bunskih kanala ,naša dužnost (dužnost Nevladinih organizacija)  je da Vas upoznamo sa samim principima donošenja ovih odluka  koje su donesene za lokalitet izgradnje MHE-a.

Oktobar/Listopad 2014: - donešena odluka o davanju koncesije za korištenje voda Bune i Neretve za proizvodnju električne   energije na MHE Buna 1 i Buna 2 -dodjeljenje od strane Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodopriivrede HNK/Ž-a. koja se predviđa graditi na rijeci Neretvi na lokalitetu označenom kao:k.č.13/1 K.O. SP_Baćevići,k.č.695 K.O. SP_Slipčići i k.č. 98 K.O._SP Hodbina,Grad Mostar . Navedeno ministarstvo je zanemarilo činjenice da se lokalitet  Bunski kanali  ( mjesto predvidjeno  za izgradnju MHE Buna1 i MHE Buna 2) nalazi u dijelu toka Neretve koji je proglašen rezervatom prirodnih predjela-spomenikom prirode rješenjem  Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine (br.UP.I59/4/70  od 08.09.1970.) Lokalitet se nalazi u registru prirodne baštine Hercegovačko –Neretvanskog Kantona/Županije.Takodjer zanemarena je činjenica da lokalitet na kojem se previdja izgradnja MHE Buna 1  i MHE Buna 2   u važećoj Ribarsko-gospodarskoj osnovi USR Neretva 1933  je proglašen kao zaštićeno posebno stanište-riblje plodište!  Riblje vrste koje postoje na navedenom  lokalitetu izgradnje se nalaze na popisu vrsta sa Crvene liste faune FBIH, koje su ugrožene ili kritično ugrožene te im izgradnjom ovoga postrojenja prijeti potpuno izumiranje!!!

Juli/Srpanj 2015.: - Dana: 09.07..2015.održana javna rasprava Javna rasprava - MHE Buna 1 i MHE Buna 2 u prostorijama O.Š.Marina Držića na Buni. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo okolinsku dozvolu za izgradnju gore navedenih postrojenja oglušujući se na službene pismene zahtjeve naše koordinacije kojima smo trazili na uvid u kompletnu dokumentaciju na osnovu koje se donosi riješenje za okolinsku dozvolu.Ovo se naročito odnosi na zapisnik sa Javne rasprave MHE Buna1 i MHE Buna 2 održane 09.07.2015. u prostorijama O.Š.Marina Držića na Buni, a koja je završena prekidom, ali bez zapisnika na uvid. Na licu mjesta uposlenici Federalnog ministarstva okoliša i turizma koji su i vodili javnu raspravu, su uzeli potpise i email adrese prisutnih, s obećanjem da će zapisnik biti dostavljen na njih. Međutim to se nikada nije dogodilo. Sumnjamo da u zapisniku nije navedeno da je lokalna zajednica protiv izgradnje MHE Buna 1 i MHE Buna2.

Nakon zavrsene Javne rasprave u zakonskom vremenskom roku UG Majski cvijet u vidu Elaborata je poslala primjedbe na Studiju uticaja na okoliš predstavljenom na javnoj raspravi od 09.07.2015.god.

Oktobar/Listopad 2015:

Nakon zvaničnog sastanka organizovanog u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima UG Majski cvijet vezanog za Elaborat-primjedbe  na Studiju o uticaju na okoliš uradjen je lažni zapisnik sa sastanka ( sa stavom kao da se UG Majski cvijet slaže sa projektom a što nije istina) koji je proslijeđen u Federalno ministarsvo okoliša I turizma a vezano za dalju procedure izdavanja dozvola

Novembar/Studeni 2015: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo okolinsku dozvolu za izgradnju gore navedenih postrojenja uz napomenu da smo za ovo saznali putem elektronskog medija –Internert na web stranici navedenog Minstarstva

Decembar/Prosinac 2015---Mart/Ožujak 2016

Formirana koordinacija NVO-a ciljem zastite rijeka Bunic,Bune i Neretve  sa potpisanom Deklaracijom.Napominjemo da je u ovom period naša Koordinaija zatražila uvid u dokumentaciju na osnovu koje su izdara sva ova navedena odobrenja i dozvole putem službenih pismenih  zahtjeva, a pozivajući sa na Zakon o slobodi pristupa informacijama.Federalno ministarsvo turizma i okoliša se oglušilo se na službene zahtjeve za pristup informacijama te time onemogućilo  koordinaciju naših udruženja učešće u upravnom postupku izdavanja okolinske dozvole kršeći Zakon o slobodi pristupa informacijama i zanemarilo stavove lokalne zajednice kojaje od njhovog životnog interesa.Zbog  svega nevednog naša koordinacija je poslala zalbu zbog ćutanja administarcije navedenog ministarsva ,zahtjevajući od Federlanog ministarstva pravde da preduzme zakonom predvidjene mjere.

Takodjer na osnovu  Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ,a pozivajući se na I temeljne odredbe Zakona: Predmet inspekcijskog nadzora Članak 2.podnijeli smo zahtjev uredu Federalne uprave za inspekcijske poslove da preduzme inspekcijske radnje na utvrđivanju stanja izvršavanja propisa vezanih za proceduru i izdavanje odobrenja za izgradnju postrojenja MHE Buna 1 i MHE Buna 2 za investitora „Hercegovina građevinsko zanatstvo” d.o.o. Podružnica-Obnovljivi izvori Most.

Zaključno sa danasnjim danom odrzavanja prezentacije Deklaracije i javne rasprave (12.03 2016) nismo dobili nikakav odgovor od strane  Fedralnog ministarstv okoliša i turizma i Fedralne uprave za inspekcijske poslove!!!

Koordinacija udruga/udruzenja potpisnika Deklaracije o zastiti rijeka Bunice,Bune i Neretve će se obratiti i pravosudnim organima i tražiti zakonskim putem poništenje izdavanja okolinske dozvole i preispitivanje cijele procedure izdavanja koncesije za korištenje voda Bune i Neretve.

Naglašavamo da  smo spremni i na  građanski neposluh kao opciju sprečavanja uništenja spomenika prirode, zaštićenog posebnog staništa-ribljeg plodišta i zanemarivanja interesa lokalne zajednice!!!

Nadamo se da ćete nas podržati u našim nastojanjima!!!

Koordinacija udruga/udruzenja potpisnika

Deklaracije za zastititu rijeka Bunice ,Bune i Neretve

UG Majski Cvijet-Buna

UG Novi Val-Blagaj

Udruženje za zaštitu i unapredjenje okoliša“Ekotim“-Sarajevo

UG EKO ELEMENT-Bugojno

UG Eko akcija-Sarajevo

UG Eko forum-Zenica

Centar za razvoj i podršku Aarhus centar u BIH(Sarajevo,Banja Luka,Tuzla)

Centar za ekologiju i energiju-Tuzla

UG R.V.I.Mostar Jugoistok

Ekološko humanitarna udruga Gotuša-Fojnica

UG Sinovi mahale-Mostar

Udruzenje za zaštitu okoliša Izvor

EU Ekomisija Ljeko bilje

UG Klub skakača Mostari-Mostar

EU Agro Blagaj

UG EU Eko Herc

UG Ecoterra

UG Alternative-Kakanj 

Fondeko - Sarajevo

Naše aktivnosti možete pratiti na  Facebook stranici:

https://www.facebook.com/Stop-izgradnji-mini-Hidroelektrana-na-BUNI-504828453030838/

Konatak e-mail: stopmhe@gmail.com

Petition Closed

This petition had 2,175 supporters

Share this petition