Support a People's Circular Economy to strengthen Wales' communities

Support a People's Circular Economy to strengthen Wales' communities

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

(Sgroliwch am y Cymraeg) It's the people of Wales, not big business, who have done the recycling that has enabled Welsh society to move from the lowest recycling rate in Europe to now being ranked second in the world. Despite this huge collective endeavor, only a tiny proportion of material collected in our communities are captured to create circular, sustainable opportunities and infrastructure that make our communities stronger. 

There are over a thousand Community Precious Plastic Centres globally for people to design, build, and create, but it's yet to arrive in Wales. There are over a hundred Community Fridge schemes in England, but just two or three in Wales. The creation of organic hydrolysates and inoculants by Gerry Gillespie's City to Soil programme in Australia will revolutionise healthy food growing in Wales and cut costs for our farming families.

These proven systems, utilising what already exists in communities, turn problems into solutions. By teaming up with leading community focused Zero Waste practitioners from around the world, Circular Economy Wales has assembled a selection of complementary schemes to give back to the people who did Wales's recycling, to give back to communities. 

If Wales's decision-makers provided finance for three to four people to implement this, Circular Economy Wales is ready to put that team together and begin that work

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobl Cymru, nid busnes mawr, sydd wedi gwneud yr ailgylchu sydd wedi galluogi cymdeithas Cymru i symud o'r gyfradd ailgylchu isaf yn Ewrop i fod yn ail yn y byd erbyn hyn. Er gwaethaf yr ymdrech enfawr hon ar y cyd, dim ond cyfran fach iawn o'r deunydd a gesglir yn ein cymunedau sy'n cael eu dal i greu cyfleoedd a seilwaith cylchol, cynaliadwy sy'n cryfhau ein cymunedau.

Mae canolfannau 'Plastig Gwerthfawr' cymunedol yn fyd-eang i bobl cael ddylunio, adeiladu a chreu, ond nid yw wedi cyrraedd Cymru eto. Mae dros gant o gynlluniau Oergell Gymunedol yng Lloegr, ond dim ond dau neu dri yng Nghymru. Mi fysa creu hydrolysadau organig, fel raglen City to Soil Gerry Gillespie yn Awstralia, yn chwyldroi bwyd iach sy'n tyfu yng Nghymru ac yn torri costau i'n teuluoedd ffermio.
 
Mae'r systemau profedig hyn, gan ddefnyddio'r hyn sydd eisoes yn bodoli mewn cymunedau, yn troi problemau yn atebion. Trwy ymuno ag ymarferwyr Zero Waste blaenllaw sy'n canolbwyntio ar y gymuned o bob cwr o'r byd, mae Economi GylcholCymru wedi ymgynnull detholiad o gynlluniau cyflenwol i'w rhoi yn ôl i'r bobl a wnaeth ailgylchu Cymru, i'w rhoi yn ôl i gymunedau.

Pe bai gwleidyddion Cymru yn darparu cyllid i dri i bedwar o bobl weithredu hyn, mae Economi Gylchol Cymru yn barod i roi'r tîm hwnnw at ei gilydd a dechrau ar y gwaith hwnnw.
 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!