Petición cerrada

Salvemos " o castro de Montealegre "

Esta petición ha conseguido 1.568 firmas


As obras para desdobrar o Corredor do Morrazo, que comezaron a pasada semana, van a supoñer a case desaparición do Castro de Montealegre, en Moaña, un dos máis grandes de Galicia. E é que a infraestrutura proxectada só vai deixar en pe a croa deste xacemento, a pesar dos numerosos achados atopados, entre eles, unha figura castrexa e un camiño empedrado de entrada que se verá afectado.

Precisamente, as obras deste vial xa foron obxecto de polémica hai dez anos xa que o castro estivo a piques de desaparecer. A construción dun túnel na base do monte posibilitou que se puidera manter en pe boa parte do ben arqueolóxico. Pero as novas obras suporán case unha estocada definitiva ao arrasar con boa parte da estrutura exterior do castro.

Guerreiro castrexo atopado no castro de Montealegre/ http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
Guerreiro castrexo atopado no castro de Montealegre/ http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
Nas escavacións de urxencia que se levan realizado nos últimos meses para rescatar, precisamente, os restos de zonas que se verán afectadas pola ampliación do túnel no desdobramento do Corredor, apareceron numeroso obxectos, aínda que o máis destacado é unha escultura antropomorfa duns 60 centímetros de altura.

A figura é de granito e non conserva a cabeza. Representa un humano sedente cos brazos pegados ao corpo. O gran valor da peza reside, entre outros aspectos, en que foi atopada no propio contexto arqueolóxico. Un feito que fai que o equipo do arqueólogo Miguel Vidal apunte a que se trate dun guerreiro castrexo.

As escavacións centráronse nos estratos inferiores do castro datados no chamado “cambio de era”, entre o século I a.C. e o século I d.C. Ademais do suposto guerreiro castrexo tamén foron clasificadas máis de 20.000 pezas, sobre todo restos de ánforas e de recipientes e utensilios de cociña. Parte deses obxectos serán reconstruídas en 3D.

Camiño de entrada

Outro dos grandes achados deste castro é o viario de entrada ao castro. Consérvanse en perfecto estado máis de 10 metros desa vía. Algo que non é nada común nos castros galegos. E, curiosamente, parte dese viario pode ser afectado polas obras do corredor.

Asta de cervo de 2000 anos / http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
Asta de cervo de 2000 anos / http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
O castro de Montealegre alcanzou as 3 hectáreas de superficie e calcúlase que residiron nel unhas 300 persoas. Unha superficie enorme e que o sitúa xunto con castros como o de Santa Tegra ou San Cibrao de Las entre os máis grandes de Galicia.

Na zona oeste do xacemento escavado atopouse un enorme concheiro colectivo, con grande cantidade de restos de molusco o que denota a importancia destes na dieta da época. Tamén se conservan restos orgánicos das especies de animais que comían, entre as que destaca unha hasta de cervo con 2.000 anos de antigüidade. Apareceu tamén unha moeda coa efixie do emperador romano Tiberio (14-37 A.C.).

Petróglifos

Outra das riquezas deste ben arqueolóxico é a presenza preto do lugra de varios gravados rupestres que foron declarados BIC no ano 1974 co nome Petróglifo Castro de Montealegre. Outra construción relevante, tanto dende o punto de vista arqueolóxico como etnográfico, é o manantial de auga escavado en forma de mina coñecido como A Cova da Londra, situado na zona norte do castro.

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Las obras para desdoblar el Corredor del Morrazo, que comenzaron la pasada semana, van a suponer la casi desaparición del Castro de Montealegre, en Moaña, uno de los más grandes de Galicia. Y es que la infraestrutura proyectada sólo va a dejar en pie la corona de este yacimiento, a pesar de los numerosos hallazgos encontrados, entre ellos, una figura castrexa y un camino adoquinado de entrada que se verá afectado.
Justamente, las obras de este vial ya fueron objeto de polémica hace diez años cuando el castro estuvo a punto de desaparecer. La construcción de un túnel en la base del monte posibilitó que se pudiera mantener en pie buena parte del bien arqueológico. Pero las nuevas obras supondrán casi una estocada definitiva al arrasar con buena parte de la estructura exterior del castro.
Guerrero castrexo encontrado en el castro de Montealegre/ http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
Guerrero castrexo encontrado en el castro de Montealegre/ http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
En las escavaciones de urgencia que se llevan realizando en los últimos meses para rescatar las zonas que se verán afectadas por la ampliación del túnel en el desdoblamiento del Corredor, aparecieron numerosos objetos, aunque el más destacado es una escultura antropomorfa de unos 60 centímetros de altura.
La figura es de granito y no conserva la cabeza. Representa un humano sedente con los brazos pegados al cuerpo. El gran valor de la pieza reside, entre otros aspectos, en que fue encontrada en el propio contexto arqueológico. Un hecho que hace que el equipo del arqueólogo Miguel Vidal apunte la que se trate de uno guerrero castrexo.
Las escavaciones se centraron en los estratos inferiores del castro datados en el llamado cambio de era, entre el siglo I la.C. y el siglo I d.C. Además del supuesto guerrero castrexo también fueron clasificadas más de 20.000 piezas, sobre todo restos de ánforas y de recipientes y utensilios de cocina. Parte de estos objetos serán reconstruidas en 3D.
Camino de entrada
Otro de los grandes hallazgos de este castro es el viario de entrada al castro. Se conservan en perfecto estado más de 10 metros de esa vía. Algo que no es nada común en los castros gallegos. Y, curiosamente, parte de ese viario pode ser afectado por las obras del corredor.
Asta de cervo de 2000 años / http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
Asta de cervo de 2000 años / http://www.historiayarqueologia.com/ FdV
El castro de Montealegre alcanzó las 3 hectáreas de superficie y se calcula que residieron en él unas 300 personas. Una superficie enorme, que lo sitúa junto con castros como lo de Santa Tegra o Santo Cibrao de Lanas entre los más grandes de Galicia.
En la zona oeste del yacimiento escavado se encontró un enorme concheiro colectivo, con gran cantidad de restos de molusco ,lo que denota la importancia de estos en la dieta de la época. También se conservan restos orgánicos de las especies de animales que comían, entre las que destaca una hasta de ciervo con 2.000 años de antigüedad. Apareció también una moneda con la efigie del emperador romano Tiberio (1-37 La.C.).
Petróglifos
Otra de las riquezas de este bien arqueológico es la presencia cerca del lugar de varios grabados rupestres que fueron declarados BIC en el año 1974 con el nombre Petróglifo Castro de Montealegre. Otra construcción relevante, tanto desde el punto de vista arqueológico como etnográfico, es el manantial de agua escavado en forma de mina conocido como La Cova de la Londra, situado en la zona norte del castro.

 

 

 

 Hoy: INÉS cuenta con tu ayuda

INÉS FERNÁNDEZ PÉREZ necesita tu ayuda con esta petición «Xunta de Galicia : Salvemos " o castro de Montealegre "». Únete a INÉS y 1.567 personas que ya han firmado.