Petition Closed

Towards an inclusive university!

This petition had 404 supporters


For Dutch see below

Call to the CvB

With admiration we see how students, staff and supporters have come together to fight for structural change within the University of Amsterdam (UvA). Now that a New University is close at hand, we would like to shine the spotlight on a neglected matter at the University of Amsterdam: diversity.

The UvA is located in a city with a wide variety of fluid identities and backgrounds; it is a so-called ‘super-diverse city’ whose inhabitants cannot easy be categorized as belonging to a ‘minority’ or ‘majority’. Yet the dominant culture at the UvA leaves little room for the heterogeneity of the surrounding city and a growing part of its student population. At the UvA, anyone who does not live up to the implicit norm (white, middle class, male, cisgender [1], heterosexual, secular and healthy) represents ‘the Other’. Not only does this manifests itself physically, it is also pervasive in dominant discourses and images in education and in the literature used in most study programmes. The presiding conviction is that everyone has equal rights and chances; in practice, students and staff find this not to be true.  The general perception is one of equal opportunity regardless of race, gender, sex, class, etc.; however in practice this is not the case.

To address this, we propose the implementation of the following changes in the New University:

 1. Problematize explicit and implicit prejudice and the biased discourse in the public culture of the university. We need to face why micro-aggressions occur, as these have a negative impact on both the chances of success and sense of belonging of students and staff.

 2. The CvB must acknowledge the importance of diversity and support research in this domain. In addition, more resources should be allocated to student targeted initiatives and support groups, as well as to initiatives among staff to tend to diversity in their curricula. Essential to this is the development of central policy on diversity from the CvB.

 3. Ensure that all study programs consciously pay attention  to processes of power which play a role in the accumulation of knowledge as well as to dominant negative stereotypes. Curricula almost exclusively shed light on Western perspectives. Authors who don’t fit the dominant culture are generally not read. When they are read, they are portrayed as marginal critics; they have no place in the core of curricula. We call for curricula to be decolonized and space to be made for critical reflection on dominant discourses.

 4. The staff of the UvA should, on all levels, be a reflection of Amsterdam’s population. Short-term improvements to staff diversity are possible through focused staff policy.

 5. Diversity among students can be improved in a variety of ways, including:

  a. Preparatory programs of a full year must be continued or reinstated, so the inflow of students from Universities of Applied Sciences continues to be possible. This is because it is an important route to academia for those ‘less privileged’.
  b. With the application of entrance requirements for excellence programs for talented students, it should be taken into consideration that students who don’t fit in the dominant culture face additional obstacles in achieving excellence. Also, acknowledgment is needed for varying forms of excellence which are not measured solely quantitatively.
  c. The UvA should focus its information less on 'privileged' prospective students and more equally on schools in all neighborhoods of the city and the surrounding regions.
  d. The variety of drinks and food offered at the UvA should be tailored to the needs of students and staff who have a specific diet or adhere to rules regarding food (eg halal, kosher or vegan).

 6. All UvA buildings must be accessible to everyone and at least meet the requirements laid down in the Access Handbook of Maarten Wijk.

 7. Spaces are needed for both staff and students of all persuasions where they can retreat, meditate or pray. To underscore this need, on March 26 a quiet space has been taken into use on Roeterseiland. We support this initiative and ask that appropriate and pleasant spaces are made available in several buildings of the University of Amsterdam.

With this letter we don’t want to give an exhaustive analysis of the benefits of more attention to diversity, because that seem obvious to us for a ‘Harvard on the Amstel’. All Randstad universities and most prominent universities abroad, including Harvard University, have a robust diversity policy.

The strongest argument for greater attention to the polyphony and diversity of the cultures at the UvA is social equality. Inclusiveness in the education and the educational environment will also lead to other benefits: It will help reverse the trend that the UvA develops into a provincial white stronghold and will pave the way for an institution that is inspired by the changing surrounding society. If the UvA does not seize this opportunity, we think that the UvA will also marginalize intellectually. Study success and the learning experience of students will improve as the university becomes a more inclusive place. Moreover, research has shown that students who are open to diversity, are better able to process information, are more creative and develop better problem solving skills.

If the UvA wants to develop into a progressive and critical knowledge institute that knows how to make use of the diverse talents of its super-diverse environment, it will need to demonstrate this, adapt its policies a show a different face.

We look forward to the response of the Board of directors of the University of Amsterdam.

This petition was drafted by the student platform Amsterdam United, with support from UvAsociaal.


[1] Cisgender: Someone who is cisgender, identifies with the gender that has been assigned at birth. It is the antonym of transgender.

 

 

 

Oproep aan het CvB

Vol bewondering zien we hoe student, staf, en sympathisant momenteel de handen ineenslaan om te strijden voor structurele veranderingen binnen de Universiteit van Amsterdam (UvA). Nu een Nieuwe Universiteit binnen handbereik is, willen wij met deze petitie aandacht vragen voor een verwaarloosd vraagstuk aan de Universiteit van Amsterdam: Diversiteit.

De UvA bevindt zich in een stad met een grote variëteit aan fluide identiteiten en achtergronden; het is een ‘superdiverse stad’, waarin de bewoners moeilijk te bestempelen zijn als behorend tot een ‘minder-’of ‘meerderheid’. Toch kent de UvA een dominante cultuur waarin weinig plaats is voor de heterogeniteit van de omringende stad en een toenemend deel van de studentenpopulatie. Op de UvA vertegenwoordigt iedereen die niet voldoet aan de impliciete norm (wit, middenklasse, man, cisgender [1], hetero, seculier en gezond) 'de Ander'. Dit komt zowel fysiek tot uiting, als in dominante vertogen en beelden in het onderwijs, en in de literatuur die gebruikt wordt in de meeste studieprogramma’s. Het heersende beeld is dat iedereen gelijke rechten en kansen heeft, maar in de praktijk ondervinden studenten en medewerkers dat dit niet het geval is.

Wij stellen daarom de volgende veranderingen voor in de Nieuwe Universiteit:

 1. Problematiseer expliciete en impliciete vooroordelen en de sterk gekleurde beeldvorming in de publieke cultuur van de universiteit. Een voorwaarde daartoe is aandacht voor microagressies die maken dat studenten en medewerkers die niet binnen de normatieve cultuur vallen minder kansen hebben aan de universiteit en zich er niet thuis voelen.

 2. Het CvB moet het belang van meer aandacht voor diversiteit onderkennen en onderzoek naar deze thema’s ondersteunen. Ook is het nodig meer bronnen vrij te maken voor studentgerichte initiatieven en ondersteuningsgroepen, alsook voor initiatieven onder de staf om aandacht te besteden aan diversiteit in hun curricula. Centraal diversiteitsbeleid vanuit het CvB is dan ook een noodzaak.

 3. Zorg dat alle studieprogramma’s bewust aandacht besteden aan de machtsprocessen die een rol spelen in het opbouwen van kennis en de dominantie van negatieve stereotype beelden. Curricula belichten doorgaans alleen Westerse perspectieven. Auteurs die niet zouden passen in de dominante cultuur worden veelal niet gelezen. Waar dit wel gebeurt, worden deze auteurs slechts als marginale critici behandeld; zij maken geen deel uit van de kern van curricula. We roepen op om curricula te dekoloniseren en ruimte te bieden voor kritische reflectie op dominante vertogen.

 4. De staf van de UvA zou, in alle lagen, een afspiegeling moeten zijn van de Amsterdamse samenleving. De diversificatie van de staf is direct te bevorderen  met een gericht personeelsbeleid.

 5. De diversiteit onder studenten is op allerlei manieren te verbeteren, waaronder de volgende direct te implementeren maatregelen:

  a. Schakelprogramma’s moeten blijven of heringevoerd worden, zodat doorstroming vanuit het HBO mogelijk blijft. Dit is namelijk een belangrijke route om academisch onderwijs mogelijk te maken voor wie minder privileges heeft. 
  b. Bij het hanteren van ingangseisen voor excellentietrajecten voor getalenteerde studenten, zoals het Honours- en Talentprogramma, moet rekening worden gehouden met het gegeven dat studenten die niet binnen de normatieve cultuur vallen veelal meer obstakels te overwinnen hebben voordat zij kunnen uitblinken. Ook is erkenning nodig voor diverse vormen van excellentie die niet enkel kwantitatief te meten zijn.
  c. De UvA moet haar voorlichting minder exclusief richten op de ‘geprivilegieerde’ student en zich in gelijke mate richten op alle scholen in alle wijken van de stad en in omliggende regio’s.
  d. Het assortiment aan drink- en etenswaren aangeboden op de UvA moet worden afgestemd op de behoeften van studenten en medewerkers die uitgaan van een specifiek dieet of regels omtrent voedsel (bijvoorbeeld halal, kosjer of veganistisch).

 6. Alle gebouwen van de UvA moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn en op z’n minst voldoen aan de eisen die in het Handboek voor Toegankelijkheid van Maarten Wijk zijn vastgelegd.

 7. Voor zowel medewerkers als studenten van allerlei gezindheden zijn ruimtes nodig waar zij zich kunnen terugtrekken, mediteren, of bidden. Om dit te bekrachtigen, is per 26 maart 2015 een stilteruimte in gebruik genomen op het Roeterseiland. Wij ondersteunen dit initiatief en vragen om de structurele inrichting van een geschikte en prettige ruimte in meerdere gebouwen van de UvA.

Met deze brief maken we geen uitputtende analyse van de voordelen van meer aandacht voor diversiteit, omdat die ons vanzelfsprekend lijken voor een ‘Harvard aan de Amstel’. Alle Randstedelijke universiteiten en de meeste vooraanstaande universiteiten in het buitenland, inclusief Harvard University, voeren een stevig diversiteitsbeleid. Het sterkste argument voor meer aandacht voor de meerstemmigheid en veelzijdigheid van de culturen aan de UvA, is sociale gelijkheid.

Inclusiviteit in het onderwijs en de onderwijsomgeving zal bovendien ook leiden tot andere voordelen: Het helpt de tendens keren dat  de UvA zich verder ontwikkelt tot een provinciaals wit bolwerk en zal ook de weg banen voor een instelling die zich actief laat inspireren door de veranderende maatschappij. Grijpt de UvA deze kans niet aan dan marginaliseert de UvA zich, ook in intellectueel opzicht. Het studiesucces en de studie-ervaring van studenten zal verbeteren als de universiteit een meer inclusieve plek wordt. Uit onderzoek van onder andere Rick Wolff blijkt dat studenten die open staan voor diversiteit, beter in staat zijn om informatie te verwerken, creatiever zijn en een beter probleemoplossend vermogen ontwikkelen.

Wil de UvA zich ontwikkelen tot een vooruitstrevend en kritisch kennisinstituut dat het beste gebruik weet te maken van de diverse talenten van haar superdiverse omgeving, dan zal zij een ander gezicht moeten tonen en haar beleid moeten aanpassen.

We kijken uit naar het antwoord van de bestuurders van de Universiteit van Amsterdam.

Deze petitie is opgesteld door studentenplatform Amsterdam United, met steun van UvAsociaal.

 

[1]Cisgender: Iemand die cisgender is, identificeert zich met het gender dat bij geboorte is toegeschreven. Het is het antonym van transgender.Today: Amsterdam United is counting on you

Amsterdam United needs your help with “Universiteit van Amsterdam: Naar een inclusieve universiteit! | University of Amsterdam: Towards an inclusive university!”. Join Amsterdam United and 403 supporters today.