UNESCO, do not remain silent to another act of vandalism!

UNESCO, do not remain silent to another act of vandalism!

Started
September 2, 2022
Petition to
UNESCO Director-General Ms. Audrey Azoulay
Signatures: 2,682Next Goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Started by Sabuhi Huseynov

Dear Director-General,

The Tepebashi part of Irevan (Armenians call it Kond) is the only remaining legacy of the historical city of Irevan. This area carries the historical code of Irevan from the XVII century to our day. The quarter of Tepebashi which has been scaled down to 16 ha and historically was home to Azerbaijanis, is currently under threat of being destroyed and wiped off the face of the Earth.

Armenia is hiding and destroying piece by piece the tangible cultural heritage of the Azerbaijani people in the territory of Armenia. The Armenian Government has been planning to completely demolish the remains of Tepebashi and construct new-fashioned residential buildings in the area. They thus intend to erase the last traces of Azerbaijanis who once resided in Irevan.

Tepebashi is crucial for not only Azerbaijani culture but also the cultural heritage of all humanity.

We ask you to help prevent the destruction of Tepebashi and monuments in this quarter, and include them in the list of protected heritage of humanity.

It is the only way Tepebashi, a historical quarter of Irevan, can be saved from yet another act of vandalism.

-------  

ЮНЕСКО, не допускайте очередного акта вандализма!

Уважаемый Генеральный директор,

Тепебашинская часть Иревана (армяне называют ее Конд) – единственное сохранившееся наследие исторического города Иревана. Эта местность несет в себе исторический код Иревана с XVII века до наших дней. Уменьшенный до 16 га квартал Тепебаши, исторически принадлежавший азербайджанцам, в настоящее время находится под угрозой уничтожения и стирания с лица земли.

Армения скрывает и уничтожает по крупицам материальное культурное наследие, созданное азербайджанцами на территории Армении. Правительство Армении планировало полностью снести остатки Тепебаши и построить в этом районе новомодные жилые дома. Таким образом они намерены уничтожить последние следы азербайджанцев, когда-то проживавших в Иреване.

Тепебаши имеет важное значение не только для азербайджанской культуры, но и для мирового культурного наследия.

Просим Вас помочь предотвратить разрушение Тепебаши, исторически принадлежавшей азербайджанцам, и памятников в этом квартале, и включить их в список охраняемых и защищенных памятников.

Только так можно спасти исторический квартал Иревана Тепебаши от очередного акта вандализма.

------

YUNESKO, daha bir vandalizm aktına səssiz qalma!

Hörmətli Baş Direktor,

İrəvan şəhərinin Təpəbaşı adlanan hissəsi (ermənilər Kond adlandırırlar) günümüzə qədər gəlib çatmış tarixi İrəvan şəhərinin yeganə nümunəsidir. Bu hissə öz yaddaşında İrəvanın XVII əsrdən müasir dövrümüzə qədər olan tarixi kodunu daşımaqdadır. Tarixən azərbaycanlıların yaşadığı və hazırda 16 ha qədər kiçildilən Təpəbaşı məhəlləsi günümüzdə məhv olmaq və yer üzündən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzədir.

Ermənistanda azərbaycanlıların yaratdığı maddi-mədəni irs haqqında məlumatlar gizlədilir və hissə-hissə dağıdılır. Ermənistan rəhbərliyi artıq bir müddətdir ki, Təpəbaşı hissəsini tamamilə dağıdaraq yerində müasir yaşayış binaları inşa etməyi planlaşdırır. Onlar, bu yolla bir zamanlar İrəvanın sakinləri olan azərbaycanlıların sonuncu nişanəsini məhv etmək istəyirlər.

Təpəbaşı Azərbaycan mədəniyyəti və o cümlədən, bəşər mədəniyyəti üçün son dərəcə önəmli əhəmiyyət kəsb edir.

Sizdən xahiş edirik ki, İrəvan şəhərinin Təpəbaşı hissəsində tarixən azərbaycanlılara məxsus olmuş məhəllə sisteminin və bu məhəllədə mövcud olan abidələrin dağılmasının qarşısının alınmasına və onların xüsusi qorunma altına alınmasına köməklik edəsiniz.

Belə olduğu təqdirdə bəşəriyyətin maddi-mədəni irsinin tərkib hissəsi olan İrəvan şəhərinin tarixi Təpəbaşı məhəlləsi növbəti vandalizmdən xilas edilmiş olacaq.

--------

SaveTapabashi SaveTepebashi SaveAzerbaijanheritage Tapabashi

Support now
Signatures: 2,682Next Goal: 5,000
Support now