Save Our Farms - Stop the Agriculture Bill! Achub Ein Ffermydd - Atal y Bil Amaeth!

Save Our Farms - Stop the Agriculture Bill! Achub Ein Ffermydd - Atal y Bil Amaeth!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
More signatures will help this petition be get a reaction from a decision maker. Help take this petition to 2,500 signatures!

Undod started this petition to UK Government and

Our farmers, our environment, our health, our economy, our communities and our language are under threat.

The House of Commons just passed the Agriculture Bill, the new regulations of farming and food production that will apply after we leave the EU. MPs rejected, by 51 votes, an amendment to the bill that would ensure that food imports meet the same standards - for animal welfare, hygiene, and the environment - as Britain imposes on its own farmers.

If the bill passes, UK farmers will be undercut by cheap foreign imports when they are already facing a drop in exports to the EU. UK consumers will suffer from lower food-safety standards. More animals across the world will be raised in cruel, disgusting conditions - chickens so caked in faeces from being unable to move that the bacteria covering them can only be removed by dipping them in chlorine.

Farmers' unions, landowners, tenant farmers, environment and sustainability charities, and consumer protection groups - organisations more often found fighting each other than fighting together - formed an unprecedented alliance to ask MPs to include the standards amendment, including:

•   NFU, NFU Cymru, NFU Scotland, Ulster Farmers Union, Country Land and Business Association, Tenant Farmers Association, Landworkers Alliance, Scottish Land and Estates, Sustain: The alliance for better food and farming, Nature-Friendly Farming Network, LEAF (Linking Environment And Farming)

•  RSPCA, RSPB, Friends of the Earth, National Trust, Soil Association, Sustainable Food Trust, Green Alliance, The Wildlife Trusts, Wildlife and Countryside Link, Woodland Trust, WWF-UK, ClientEarth, Greenpeace, Wildfowl and Wetlands Trust, 

•   Which? Head of Consumer Protection and Food Policy

328 MPs ignored them. Every single one was a Conservative MP but this does not have to be party political: 22 Conservative MPs did what was right and voted to stand up for our farmers. If they can do it, so can the others. This also isn't about being for or against Brexit: this is about our government's choices. Lowering our food and farming standards is not a necessary part of Brexit and it's not what people voted for if they voted to leave the EU in 2016 or in the 2019 election. We mustn't let our government betray our rural communities.

Farmers across the UK will suffer if this bill passes but farming is particularly vital for Wales, economically and culturally. If small farmers' businesses collapse, there are so many dependent industries that will collapse with them. Our rural communities, already struggling, will be devastated. If we lose them, we lose almost all of the communities that keep Welsh alive - the end of Welsh small farming is the end of the Welsh language. Read more here.

Like many members of Undod, this issue is personal for me. My aunt and uncle are tenant farmers in North Wales. If this bill passes, their farm will not be able to survive. If their farm collapses, they lose their home. I cannot let that happen.

With the bill currently going through the House of Lords, we can make our voices heard. We can stop this.

If you want to get involved in the campaign beyond this petition, click here.

Sign the NFU Petition here.

...

Mae ein ffermwyr, ein amgylchedd, ein iechyd, ein economi, ein cymunedau ac ein iaith mewn perygl.

Mae Tŷ'r Cyffredin newedd pasio'r Bil Amaeth, y rheoleiddiadau ynglŷn â ffermio a chynhyrchu bwyd a fydd yn berthnasol pan rydyn ni'n gadael yr Undeb Ewropeaidd. Wnaeth Aelodau Senedd y DG gwrthod (gyda 51 pleidlais) gwelliant i'r bil bysai'n sicrhau bod mewnforion bwyd yn cyrraedd yr un safonau - ynglŷn â lles anifeiliaid, hylendid bwyd, a'r amgylchedd - a'r rhai mae'r DG yn gofyn o’i ffermydd ei hun.

Os ydy'r bil yn cael ei basio, bydd ffermydd y DG yn cael eu tandorri gan mewnforion rhad pan maent yn barod yn gwynebu gollwng yn allforion i'r UE. Bydd defnyddwyr y DG yn dioddef o safonau hylendid bwyd is. Bydd fwy o anifeiliaid ar draws y byd yn cael eu magu mewn amodau creulon ac afiach – iar wedi’u gorchuddio â cymaint o faw o achos peidio symud bod y bacteria arnynt mond yn gallu cael eu tynnu trwy trochi’r adar mewn clorîn.

Mae undebau ffermio, perchnogion tir, ffermwyr tenant, elusennau amgylcheddol, a grwpiau amddiffyn defnyddwyr – cyfluniannau sydd yn fwy aml yn ymladd ei gilydd – wedi ffurfio cynghrair digynsail i ofyn i Aelodau Seneddol i gynnwys y gwelliant safonau, yn cynnwys:

•   NFU, NFU Cymru, NFU Scotland, Ulster Farmers Union, Country Land and Business Association, Tenant Farmers Association, Landworkers Alliance, Scottish Land and Estates, Sustain: The alliance for better food and farming, Nature-Friendly Farming Network, LEAF (Linking Environment And Farming)

•  RSPCA, RSPB, Friends of the Earth, National Trust, Soil Association, Sustainable Food Trust, Green Alliance, The Wildlife Trusts, Wildlife and Countryside Link, Woodland Trust, WWF-UK, ClientEarth, Greenpeace, Wildfowl and Wetlands Trust, 

•   Which?.com

Wnaeth 328 AS diystyru’r holl cyfluniannau yma. Roedd pob un yn AS Ceidwadol ond does dim rhaid i hn fod yn achos pleidiau gwleidyddol: wnaeth 22 AS Ceidwadol wedi gwenud y penderfyniad i ymladd dros ein ffermwyr. Os ydy nhw’n gallu gwenud y penderfyniad cywir, mae’r gweddill hefyd yn gallu. Hefyd, dydy’r achos yma ddim yn ymwneud â bod o blaid neu yn erbyn Brexit: mae hwn yn ymwneud â penderfyniadau ein llywodraeth. Mae gollwng ein safonau bwyd a ffermio ddim yn rhan angenrheidiol o Brexit a doedd pobl wnaeth bleidleisio am adael yr UE ddim wedi pledileisio am hwn. Ni allwn adael i’n llywodraeth fradychu ein cymunedau gwledig.

Bydd ffermwyr ar draws y DG yn dioddef os ydy’r bil yn pasio heb gwelliant ond mae amaeth yn enwedig o bwysig i Cymru, yn economaidd ac yn ddiwylliannol. Os ydy busnesau ffermwyr yn marw, bydd nifer o fusnesau dibynnol yn marw gyda nhw. Bydd ein cymunedau gwledig, sydd yn barod yn dioddef, yn cael eu dymchwel yn llwyr. Os ydym yn eu colli, byddwn yn colli’r rhan fwyaf o’r cymunedau sy’n cadw’r Cymraeg yn fyw – bydd diwedd ffermio Cymreig yn ddiwedd yr iaith Gymraeg. Gellid darllen mwy yma.

Fel sawl aelod o Undod, mae'r achos yma yn agos at fy nghalon. Mae fy modryb a f’ewythr yn ffermwyr tenant yng Ngogledd Cymru. Or ydy’r Bil Amaeth yn pasio fel y mae, bydd eu fferm methu goroesi. Os ydy’r fferm yn methu, byddant yn colli eu cartref. Ni fedra i adael i hyn ddigwydd.

Gyda’r bil ar hyn o bryd yn mynd trwy Tŷ'r Arglwyddi, gallwn leisio ein lleisiau a gwneud gwahaniaeth. Gallwn arbed y trychineb yma.

Os bysech chi’n hoffi ymuno â’r ymgyrch tu hwnt i’r deiseb yma, cliciwch yma.

Arwyddwch deiseb yr NFU fan hyn.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
More signatures will help this petition be get a reaction from a decision maker. Help take this petition to 2,500 signatures!