Petition Closed

More New Programmes on BBC ALBA

This petition had 2,407 supporters


Please support this petition calling on Tony Hall (Director General of the BBC) and Rona Fairhead (Chair of the BBC Trust) to offer BBC ALBA viewers a minimum of 10 hours of new programming each week.
Currently, BBC ALBA is allocated just 3p of the £12.13 monthly licence fee.  This has led to BBC ALBA viewers receiving a service that does not meet expectations and which is reliant on 74% repeat programming.  It is not unreasonable to demand that new programmes are made on a regular basis to ensure BBC ALBA viewers experience a greater level of equality between the BBC’s support for Gaelic programming and minority language programming on its other channels.  The allocation of additional resources for BBC ALBA should be embedded in the Charter currently being written for the BBC.  There will not be another chance to influence this until 2028, so I would be grateful if you would sign and share this petition. 

Tha mi a’ sireadh taic leis an athchuinge seo gu Tony Hall (Àrd Stiùiriche a’ BhBC) agus Rona Fairhead (Cathraiche Urras a’ BhBC) ag iarraidh orra co-dhiù 10 uairean de phrògraman ùra air BBC ALBA a thabhainn gach seachdain.
Aig an àm seo, chan fhaigh BBC ALBA ach dìreach 3sg den £12.13 a tha air a phàigheadh gach mìos son cead telebhisein.  Tha luchd-coimhid BBC ALBA a’ faotainn seirbheis nach eil a’ freagairt air an cuid feumalachdan le ath-chraolaidhean ann an 74% de phrògraman.  Tha barrachd phrògraman ùra a dhìth gu cunbhalach airson co-ionnanachd a ruighinn san dòigh 's a bheil am BBC a' dèiligeadh ri prògraman Gàidhlig agus prògraman nan seanailean mion-chànain eile aice.  Feumaidh taic-airgid a bharrachd a bhith air fhighe a-steach gu Cairt a’ BhBC a thathar a’ sgrìobhadh an-dràsta fhèin.  Cha bhi cothrom eile ann buaidh a thoirt air cùisean gu 2028.  Mar sin bhithinn nur comain nan cuireadh sibh ur n-ainm ris an athchuinge agus a sgaoileadh gu daoine eile.Today: Arthur is counting on you

Arthur Cormack needs your help with “Tony Hall (Director General of the BBC): New Programmes on BBC ALBA”. Join Arthur and 2,406 supporters today.