Petition Closed
1,433
Supporters

The Tirana Municipality is cleaning the streets from our stray dogs. Although the municipal officers say that dogs are brought to the Veterinary Faculty for neutering purposes, dogs never come back. It is suspected that the Municipality has undertaken a massive killing of strays which can never be accepted in a country aspiring to join the EU. As the Municipality has never done anything for them, how can they dare now to kill them all? Only us, Tirana's citizens take care of them. Where are our dogs, Mr. Basha? What are you doing with them?

Letter to
Koha Jone
Gazeta Shqiptare
People for Animal Protection in Albania
and 10 others
Tirana Bashkia
Balkan Web
Vizion plus
Peshku Pauje
Albania Online
Tirana Mayor, Mr. Lulzim Basha
Mero Baze
Bora Baxhaku
Shekulli
Top Channel
Me shqetësim kemi vënë re zhdukjen e papritur të qenve nga rrugët dhe lagjet e Tiranës. Kamioni me emrin ‘Task Force’ i mbledh dhe i dërgon në drejtim të paditur. Thuhet që Task Force i dërgon qentë në Fakultetin e Veterinarisë për sterilizim dhe vaksinim. Nëse kjo është e vërtetë, vërejmë tre parregullsi administrative në këtë proces.
1) Disa nga qentë e lagjeve kanë qenë të sterilizuar nga Njësia Qeveritare Lokale më parë dhe mbanin shenjën e verdhë të identifikimit në vesh. Dëshmitarët thonë që punonjësit e Task Forcës i kanë hequr shenjat dalluese nga veshët e qenve dhe qentë janë marrë me kamion. Këta qen nuk kanë nevojë për sterilizim. Cfarë po ndodh me ta?
2) Kamioni i Task Forcës dhe personeli i Bashkisë duhet të jenë të identifikueshëm nëse operacioni është i organizuar nga Bashkia dhe ka për qëllim thjesht vaksinimin dhe sterilizimin e qenve. Përse Task Forca nuk ka një logo ose shenjë dalluese? Cfarë qëndron në të vërtetë prapa këtij operacioni? Përse ekipet tuaja nuk janë të identifikuara si personel i Bashkisë?
3) Nëse kamioni i Task Forcës i ka marrë qentë për t’i sterilizuar, qentë duhej të ishin kthyer në vendet nga janë marrë. Përse kjo nuk po ndodh? Përse qen që janë marrë para më shumë se 4 muajsh, nuk janë kthyer ende?
Në mënyrë që të evitoni spekulime të mundshme, ne do t’ju luteshim të tregoheshit transparent me ne, qytetarët tuaj, duke treguar të vërtetën mbi çfarë po ndodh me qentë tanë. Ku janë ata Z.Basha?

Duke shpresuar se kjo letër nuk do të mbetet pa përgjigje,
Sinqerisht,

[Emri juaj]

---------------------------------------------------------------------------------

Dear Mayor Basha,

It is with great concern that we see Tirana’s stray dogs suddenly disappearing from our neighbourhoods and streets. A truck known as the ‘Task Force’ truck is collecting them for an unknown destination. It is said that the Task Force truck brings them to the Veterinary school for spaying/neutering and vaccination. If so, there are three administrative irregularities in this process:

1) Some of our neighbourhood dogs had already been neutered by the former Local Government Unit and were tagged and properly identified. Witnesses report that the Task Force team remove their tags and take them anyway. These dogs are not eligible for neutering purposes. What are you doing with them?

2) The Task Force truck and your Municipal staff should be properly identified if the operation is organized by the Municipality and is meant to simply spay/neuter and vaccinate the dogs. Why is the Task Force not identified by a logo or banner? What is really behind this operation? Why are your teams not properly identified as Municipality staff?

3) If the Task Force truck would have taken the dogs for neutering purposes, dogs should have been brought back to the place from which they were taken. Why is this not happening? Why dogs, disappeared for more than 4 months, are not back?

In order to avoid any possible speculation, we would urge you to be transparent with us, your citizens, and tell us what is happening with our dogs. Where are they, Mr. Basha?

We hope that this letter will not remain unanswered,
Sincerely,
Name

PAPA Grup started this petition with a single signature, and now has 1,433 supporters. Start a petition today to change something you care about.