Hollanda të mbështesë hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Zie hieronder voor Nederlands/ Versioni në hollandisht ndodhet më poshtë

Drejtuar: Qeverisë hollandeze, Komisionit për çështje europiane pranë Dhomës së Përfaqësuesve të Mbretërisë së Vendeve të Ulëta.

Nga: Një grup qytetarësh dhe dashamirësish të Shqipërisë dhe shqiptarëve, rezidentë në Mbretërinë e Vendeve tē Ulëta.

Lënda: Thirrje e hapur për të mbështetur hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian në Dhomën e Përfaqësuesve të Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në datë 21 qershor 2018.

Të nderuar anëtarë të Qeverisë së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta,

Të nderuar anëtarë të komisionit për çështje europiane pranë dhomës së përfaqësuesve të Mbretërisë së Vendeve të Ulëta,

Duke patur parasysh, se një opinion publik stimulon dhe artikulon një mendim politik, ju drejtohemi juve, ligjvënësve dhe vendimmarrësve që keni të drejtën legjitime për të vendosur pozitivisht mbi ecurinë e procesit të negociatave për integrimin e Republikës së Shqipërisë në BE.

Ne që po e bëjmë këtë thirrje të hapur jemi një grup qytetarësh shqiptarë dhe hollandezë që jetojmë në Hollandë, të cilët ndjejmë përgjegjësinë për t'Ju shprehur pozicionin tonë mbi rëndësinë e hapjes së negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Nē radhë të parë, donim të theksonim se hapja e negociatave është aprovimi i një udhërrëfyesi me kushtet që Shqipëria duhet të plotësojë për t’u anëtarësuar në BE, si fillimi i procesit të anëtarësimit, por nuk është anëtarësim. Ky udhërrëfyes është një inkurajim i jashtëzakonshëm për popullin shqiptar, i cili ndodhet në zemër tē Europës. Ne ju nxisim që në 21 qershor të mbështesni këto aspirata pro hapjes së negociatave, sipas rekomandimit që edhe Komisioni Europian dha në 17 prill 2018 në raportin e saj “2018 Communication on EU Enlargement Policy”.

Shqipëria ka pasur arritje serioze në standardet demokratike dhe të realizimit të detyrave institucionale të integrimit në BE. Ndërsa, shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë kanë kontribute të rëndësishme sociale, ekonomike, kulturore dhe intelektuale ne Hollande ashtu si dhe në të gjithë Europën. Duke gjykuar rëndësinë e momentit historik, duke patur në konsideratë se çdo vonesë në këtë proces do të ishte kundër produktive, ne ju bëjmë thirrje të sinqertë që në datën 21 qershor 2018, në Dhomēn e Përfaqësuesve të Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, ta mbështesni hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, si një stimul pozitiv në perspektivën europiane të Shqipërisë.

Shqipëria mbetet një mbështetëse e fortë e Europës, me mbi 90% të popullsisë pro integrimit europian. Megjithatë, në një situatë gjeopolitike të brishtë (Brexit, rritja e ndërhyrjeve ruse, rritja e autoritarizmit, kriza e refugjatëve etj.) mendojmë se Shqipëria, si dhe i gjithë Balkani perëndimor, ka nevojë për një stimul të ri për të vazhduar përpjekjet e reformave. Në këtë aspekt, vota juaj është thelbësore për të ardhmen europiane të këtij vendi, si dhe të të gjithë rajonit.

Do donim t’ju rikujtonim që vendimi që ju do të merrni në datën 21 qershor ka rëndësi për shqiptarët dhe europianët në këtë moment. Vendet anëtare të BE e mbështesin gjerësisht hapjen e negociatave, sipas rekomandimit të Komisionit Europian. Ne shpresojme që ju gjithashtu do t'i gjykoni pozitivisht arritjet institucionale të Shqipërisë në lidhje me integrimin duke mos penguar vazhdimësinë e reformave në këtë vend.

Duke shpresuar në një vendim pozitiv më date 21 qershor, ju falënderojmë paraprakisht për kohën tuaj.

Me respekt,

Elsi Rizvanolli, Fundraiser

Kleitia Zeqo, Consultant in Innovation and Competitiveness

Emi Saliasi, Senior Research Associate

Anisa Berberi, Team Leader

Fatjona Topciu, Investor Relations Analyst

Fabjan Abazaj, Academic Tutor

Dea Mici, Senior Associate

Bledar Zaho, Architect and Master student

Alda Shabanaj, Senior Sales Account Manager

Edes Bocaj, Publisher Manager

Sergei Hoxha, Insight Scientist

Darinka Piqani, Assistant Professor of EU law

Dr. Sonila Tomini, Assistant Professor in Health Economics and Public Policy Analysis

Viviana Topi, Technical Consultant

Elvis Hoxhaj, Human Rights Activist

Edon Rizvanolli, Filmmaker & Actor

Arnisa Zeqo, Art Historian and Contemporary Art Curator

Borana Luka, Management Consultant

Kevin Belegu, Revenue Specialist 

Ardian Lekaj, Managing Director

Bardhi Haliti, Artist

==================================================

Een groep Albanese en Nederlandse burgers woonachtig en werkzaam in het Koninkrijk der Nederlanden.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Betreft: Oproep tot de ondersteuning van het openen van de toetredingsonderhandelingen van het EU-lidmaatschap voor Albanië, op 21 juni 2018.

Geachte commissieleden voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Wij richten ons in deze brief tot u, de wetgevers en de besluitvormers die het legitieme institutionele recht hebben om een positief besluit te nemen over de toetredingsonderhandelingen en de integratie van Albanië tot de EU.

We zijn een groep Albanese en Nederlandse burgers die in Nederland wonen en die zich bewust zijn van het belang van het openen van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van Albanië. We willen benadrukken dat het vaststellen van een lijst met voorwaarden voor de toetreding slechts het begin van het onderhandelingsproces betekent en nog geen lidmaatschap. Toch zou deze lijst een buitengewone aanmoediging zijn voor het Albanese volk dat zich in het hart van Europa bevindt. Op 21 juni, zouden we u graag aanmoedigen om onze aspiraties tot het openen van de toetredingsonderhandelingen te ondersteunen, conform de aanbevelingen van de Europese Commissie op 17 april 2018 inzake het EU-uitbreidingsbeleid van 2018.

Albanië heeft serieuze vooruitgang geboekt op het gebied van democratische normen en de vervulling van de institutionele taken conform de voorwaarden van EU-integratie. Ook leveren de Albanezen binnen en buiten Albanië belangrijke sociale, economische, culturele en intellectuele bijdragen in Nederland en in Europa. Gezien het belang van dit historisch moment en omdat we bewust zijn dat elke vertraging in het integratieproces problemen kan creëren, doen we u een oprechte oproep - als de vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden – om de opening van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van Albanië te ondersteunen op 21 juni 2018. Dit zou een positieve stimulus zijn voor het Europese perspectief van Albanië.

Albanië blijft een sterke voorstander van Europa. Meer dan 90% van de bevolking heeft een pro-Europese oriëntatie. Juist in een fragiele geo-politieke situatie (denk bijvoorbeeld aan Brexit, de opkomst van de Russische invloed, het toegenomen autoritarisme en de vluchtelingencrisis), denken we dat Albanië, evenals de hele westelijke Balkan, een nieuwe impuls nodig heeft om door te gaan met de hervormingsinspanningen. In dit opzicht is uw stem essentieel voor de Europese toekomst van dit land, evenals voor de hele regio.

Graag zouden we u eraan herinneren dat het besluit dat u op 21 juni neemt, erg belangrijk is voor Albanezen en Europeanen. De EU-lidstaten steunen de toetredingsonderhandelingen in grote lijnen, op aanbeveling van de Europese Commissie. We hopen dat u ook de institutionele prestaties van Albanië op het gebied van integratie positief zult beoordelen, zodat de continuïteit van de hervormingen niet worden belemmerd.

In de hoop op een positieve beslissing op 21 juni, danken wij u bij voorbaat voor uw tijd.

Hoogachtend,

Elsi Rizvanolli, Fundraiser

Kleitia Zeqo, Consultant in Innovation and Competitiveness

Emi Saliasi, Senior Research Associate

Anisa Berberi, Team Leader

Fatjona Topciu, Investor Relations Analyst

Fabjan Abazaj, Academic Tutor

Dea Mici, Senior Associate

Bledar Zaho, Architect and Master

Alda Shabanaj, Senior Sales Account Manager

Edes Bocaj, Publisher Manager

Sergei Hoxha, Insight Scientist

Darinka Piqani, Assistant Professor of EU law

Dr. Sonila Tomini, Assistant Professor in Health Economics and Public Policy Analysis

Viviana Topi, Technical Consultant

Elvis Hoxhaj, Human Rights Defender

Edon Rizvanolli, Filmmaker & Actor

Arnisa Zeqo, Art Historian and Contemporary Art Curator

Kevin Belegu, Revenue Specialist 

Borana Luka, Management Consultant

Ardian Lekaj, Managing Director

Bardhi Haliti, Artist