Declaration by South Africans who have benefited from Apartheid

Declaration by South Africans who have benefited from Apartheid

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Concerned Citizens started this petition to The People of South Africa

View our website

DECLARATION BY SOUTH AFRICANS WHO HAVE BENEFITED FROM APARTHEID

Deeply aware of the scars caused by the inhumane system of apartheid to our fellow citizens,

Appalled by continued insensitive and transparent efforts to avoid admitting outright that apartheid was indeed a crime against humanity,

Observing how old wounds have never healed, and distrust and division continue to plague us,

We as South African citizens who have benefited from apartheid, declare herewith that:

1) We acknowledge that apartheid was a crime against humanity and morally indefensible,

2) We deeply regret the systemic and violent suffering of our fellow citizens under that inhumane and humiliating system and express our sincere apology towards all fellow South Africans,

3) We recognize the importance of all efforts to work towards economic restitution through diverse measures. We commit ourselves to overcoming disparities resulting from the legacy of apartheid and note with appreciation the various public-private partnerships and private sector and community initiatives to address backlogs, poverty and inequality,

4) We also regret the fact that all South Africans were prevented from mixing freely socially and economically, being denied the enjoyment of the rich diversity of the Rainbow Nation, and instead being subjected to indoctrination based on fear and prejudice. It has left our society all the poorer for it.

Individually and collectively, we pledge our commitment towards a united, non-racial, just and equal society.

VERKLARING DEUR SUID-AFRIKANERS WAT DEUR APARTHEID BEVOORDEEL IS

Diep bewus van die letsels wat die onmenslike sisteem van apartheid op ons landsburgers gelaat het,

Ontsteld oor die hernude onsensitiewe en deursigtige pogings om 'n onvoorwaardelike erkenning dat apartheid inderdaad 'n misdaad teen die mensdom is, te ontwyk,

Ons beleef hoe ou wonde nooit genees het nie, en wantroue en verdeeldheid steeds in ons samelewing heers,

Ons as Suid-Afrikaanse burgers wat deur apartheid bevoordeel was, verklaar hiermee:

1)    Ons erken dat apartheid 'n misdaad teen die mensdom en moreel onverdedigbaar is,

2)     Ons berou ten seerste die lyding van ons medelandgenote onder daardie onmenslike, geweldadige en vernederende bestel en teken onvoorwaardelik apologie aan teenoor al ons medelandgenote,

3)     Ons verbind ons tot die uitskakeling van ongelykhede voortvloeiend uit apartheid en neem met waardering kennis van diverse vennootskappe tussen die regering en die privaat sektor, asook privaatsektor en gemeenskapsinisiatiewe om agterstande, armoede en ongelykheid aan te pak,

4)    Ons berou die feit dat alle Suid-Afrikaners verhoed was om vryelik op sosiaal en ekonomiese terreine te meng en sodoende ontneem is van die genieting van die ryk diversiteit van die Reënboognasie, en in plass daarvan geïndoktrineer is op die basis van vrees en vooroordeel. Ons nasie is daardeur armer gelaat.

Ons bevestig plegtig, in ons persoonlike hoedanighede en as kollektief, ons toewyding aan 'n verenigde en nierassige gemeenskap met gelyke geleenthede vir almal. 

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!