Save Norwegian Air Shuttle

0 have signed. Let’s get to 35,000!


English text below the Norwegian:

Norwegian er et norsk selskap, med hovedkontor like utenfor Oslo. Selskapet har mange tusen ansatte, og sammen med et nett av underleverandører og tjenesteytere skaper Norwegian ti-tusenvis av arbeidsplasser i Norge. I tillegg kommer alle arbeidsplassene innen turistnæringen, som lever godt på at Norwegian transporterer turister fra eget land og utlandet til alle landets distrikter.

Det sies at uten distriktene så dør Norge, og det er således grunn til å frykte at uten Norwegian, så vil Norges mange distrikter gå en mørk og dyster fremtid i møte. Det vil påvirke hele landet. Alle arbeidsplassene som Norwegian skaper, gir skatteinntekter som vi alle nyter godt av.

Norwegian som selskap er dypt forankret i den norske folkesjelen. De har en sterk ansattkultur, som er preget av samhold, stå-på-vilje og solidaritet – verdier som er de samme som landet vårt er bygget på. Solidaritetstanken står sterkt, og Norwegian har et tett samarbeid med UNICEF. De har mange ganger fylt opp fly med nødhjelp og flydd dette, for egen kost, til de som trenger vår hjelp aller mest. Vi i Norge har en tradisjon for å hjelpe og vi tar på oss ansvaret for å drive fredsskapende arbeid. Vi deler ut Nobels fredspris, vi legger til rette for og er vertskap for fredssamtaler mellom stridende, vi yter bistand og vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig. Norwegian, med sin firmakultur og sine ansatte, passer som hånd i hanske i denne tradisjonen.

Hvis Norwegian skulle forsvinne, ville vi i Norge miste viktig infrastruktur. Transport av varer og tjenester ville bli vanskeligere, og mange bedrifter vil miste inntekter. Tapte arbeidsplasser vil gi reduksjon i skatteinntekter og redusere vår evne til å drive et velferdssamfunn. Redusert mobilitet mellom landsdelene vil redusere vår mulighet til å treffe våre elskede, og vi kan få et kaldere samfunn. Norwegians dedikerte ansatte vil heller ikke kunne gjøre det de brenner for – fly en norsk merkevare rundt i verden.

Selvsagt finnes det muligheter for at andre aktører kommer på banen. Men tør vi satse på at de er like gode som Norwegian? Er vi sikre på at de ikke bare velger ut de mest lukrative rutene, bemanner flyene med ansatte som bare er bosatt andre steder enn Norge, og som egentlig ikke er villige til å ofre noe for at mennesker andre steder i verden skal få det bedre?

Norwegian har i mange år vist at de vil drive flybransjen framover og hele tiden tenke nye bærekraftige måter å gjøre ting på. I fjor bestemte Norwegian seg for å benytte «Sister`in Business», et sosialt entreprenørskap for å sy om de gamle uniformene sine til reise artikler. Gjennom å ta ansvar, skapte de nye arbeidsplasser for innvandrerkvinner.

Innen næringslivet snakkes det mye om «Branding», omdømme og merkevarebygging. Enkelte land sponser fotballag for å promotere landet sitt. Norge trenger ikke dette. Vi har Norwegian. De flyr verden rundt, med en flåte bestående av de mest miljøvennlige flyene på markedet, ansatte som utstråler verdier vi alle kan være stolte av og fremstår som hel ved. Som kjent er ved viktig i Norge. Som land kan vi ikke få bedre ambassadører eller bedre merkevare enn fly som bærer identiteten til alle oss nordmenn.

Det er et godt norsk ordtak som sier at «Det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket».

La oss håpe at Regjeringen og Stortinget innser at den ene fuglen heter Norwegian.

*****

Norwegian Air Shuttle is a Norwegian company, headquartered just outside Oslo. The company has thousands of employees, and together with a network of subcontractors and service providers, creates tens of thousands of jobs in Norway. In addition, all the jobs within the tourism industry, which rely on Norwegian transporting tourists to all of Norway’s regions. It is said that without the regions, Norway dies, and there is thus reason to fear that without Norwegian. Norway's many regions will face a dark and bleak future. It will affect the whole country. All the jobs that Norwegian creates, provide tax revenues that we all benefit from.

Norwegian as a company is deeply rooted in the Norwegian people's soul. They have a strong employee culture, which is characterized by unity, guts and solidarity – values that are the same as our country is built on. The solidarity mindset is strong, and Norwegian has a close cooperation with UNICEF. Many times, they have filled up planes with emergency assistance and Norwegian have flown it, at their own cost, to those who need our help the most. We in Norway have a tradition of helping, and we take on the responsibility as peacemakers, We award the Nobel Peace Prize, we facilitate, and host peace talks between adversaries. We provide development aid, and we take our social responsibility seriously. Norwegian, with its company culture and its employees, fits hand in glove with this tradition.

If Norwegian were to disappear, Norway would lose important infrastructure. Transportation of goods and services would be more difficult, and many businesses would lose revenue. Lost jobs will reduce tax revenues and reduce our ability to run a welfare society. Reduced mobility between regions will reduce our ability to meet our friends, families and business partners, and we would become a more isolated society. Norwegian's dedicated employees will also not be able to do what they are passionate about – flying a Norwegian brand around the world.

Of course, there are opportunities for other players to come on to the pitch. But dare we bet they are as good as Norwegian? Are we sure that they don't just Cherry pick the most lucrative routes, staff the planes with employees who are only resident elsewhere than Norway, and who are not willing to sacrifice anything for people elsewhere in the world to get better?

Norwegian has shown for many years that it wants to drive the airline industry forward and constantly find new sustainable ways of doing things. Last year, Norwegian decided to use "Sister’s in Business", a Norway-based social enterprise, to convert its old uniforms into travel articles. By taking responsibility, they created new jobs for immigrant women.

In the business world, there is a lot of talk about reputation and branding. Some countries sponsor football teams to promote their country. Norway doesn’t need this, we have Norwegian. They fly around the world, with a fleet of the most environmentally friendly aircraft on the market, employees who exude values we can all be proud of. As a country, we can't get a better ambassador or a better brand than planes that bear the identity of all of us Norwegians.

There is a good Norwegian saying that "It is better with a bird in the hand, than ten on the roof."

Let's hope that the Government and Parliament realise that one bird is called Norwegian.

#NorwayIsNorwegian