Bevar Nordland kunst- og filmhøgskole

0 have signed. Let’s get to 15,000!


BESKYTT DET KRITISKE BLIKK, BEVAR NORDLAND KUNST- OG FILMHØGSKOLE

Tidligere i høst ble studenter og ansatte ved Nordland kunst- og filmhøgskole gjort
oppmerksomme på Nordland fylkesråds forslag om å avvikle finansieringen av institusjonen. Studenter som allerede er tatt opp ved utdanningen vil få fullføre sitt løp, men en ny støtteordning er nødvendig for videre drift av høgskolen. Om ikke dette skjer vil utdanningen vår opphøre.

Nordland kunst- og filmhøgskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelor-utdannelse i Bevegelige Bilder, en utdannelse som krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Vi er en skole der studentene ikke blir utdannet i en spesifikk rolle (som regi, klipper, produsent etc), hvor utdanningen har fokus på studentenes individuelle praksis, med et klart
mål om at de skal kunne stå som selvstendige filmskapere etter endt utdannelse. I et samfunn som stadig blir mer mediert, tar studiet utgangspunkt i metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig.

Nordland kunst- og filmhøgskole ligger i Kabelvåg i Lofoten som er det eldste – og tidligere også det største – fiskeværet i Lofoten. Skolen og studentene er en aktiv aktør og ressurs for lokalsamfunnet og omvendt. Deres åpenhet og støtte er en stor resurs for skolen. Utdanningens plassering i Lofoten og i Barentsregionen er et viktig utgangspunkt for skolens undervisning og forskning. De utfordringer og forandringer som regionen gjennomgår gjør området interessant for
nye perspektiver. Nordland kunst- og filmhøgskoles plassering i et ikke-urbant område, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Dette er en viktig del av skolens identitet og selvforståelse.

I situasjonen vi befinner oss i nå, ber vi om støtte både lokalt, regionalt og internasjonalt for å løfte fram verdien av den unike kunstutdanningen i Kabelvåg, Lofoten. NKFS skal være i kontinuerlig utvikling, i samspill med feltet vi agerer i. Skolen skal være et møtested, og skal gjennom nytenkning og praksis utfordre status quo. Vi setter stor pris på om du/dere ønsker å spre ordet og
bidra med en underskrift i oppropet mot nedleggelse av bachelorutdanningen i bevegelige bilder ved NKFS. Eventuelle støtteerklæring mottas med stor takk.


- Studenter og ansatte ved Nordland kunst- og filmhøgskole 


English below
----------------

DEFEND THE CRITICAL GAZE, PRESERVE NORDLAND COLLEGE OF ART AND

FILM

Earlier this autumn, students and staff at Nordland Kunst og Filmhøgskole (Nordland College of Art and Film) were brought to attention of the local county council (Nordland fylkesråd) and their proposal to discontinue financial funding of our institution. Current students have been secured the ability to finish their degrees, but for new admissions to be made the school will have to find new financial benefactors. If not, all operations and activty of the study will have to shut down – which will create a huge loss to independent filmmakers and artists alike.

Nordland kunst- og filmhøgskole is the only educational institution in Norway that offers a bachelor degree in Moving Images, meaning we work in the intersection of film practice and contemporary art - allowing for an expansion, as well as a challenge, to both fields.

Rather than choosing one specific role and trade within the field of film production (e.g. direcor, editor, producer etc), the individual practice of every student is in focus. This aims to prepare the students to work independently as filmmakers and artists during, and after, the program. Corresponding to the constant mediation of society, our education focuses on methods of collective thinking and practice in an area that is fast-tracking in development, both technologically and content wise.

Nordland kunst- og filmhøgskole is located in Kabelvåg the oldest - and historically the largest - fishing village in Lofoten. The school, along with the students, become active participants and resources for the local community, as well as the other way around. The openness and support of the community in Kabelvåg is of great importance for the school. The geographic location of the institution, placed in Lofoten and the wider Barents region, creates an important basis for studies and research throughout the  education. The challenges and changes that develop in this particular region allows for new types of emerging perspectives. That Nordland kunst- og filmhøgskole is in a decidedly non-urban area contributes to makes it a unique arts program in a Norwegian and international context. It is a vital part of the schools identity and self-perception.

To expose the value of this unique film and art education in Kabelvåg, we are now asking for local, regional and international support. NKFS shall continuously develop in relation to our respective fields. The school shall work as a social centre, and through rethinking and practice it will be challenging the status quo. We hope that you are willing to spread the word and sign this petition for the preservation of the Moving Image BFA at NKFS. Declarations of support are received with tremendous gratitude.

- Students and staff at Nordland Kunst- og Filmhøgskole (Nordland College of Art and Film)