Petition Closed

On January 24, 2011, the Obando Municipal Government headed by Mayor Orencio E. Gabriel passed Resolution 07-102 that allows the construction of a privately-owned landfill in the fishing village of Salambao off Manila Bay.  In order to give way to this project the Municipal Government also passed an ordinance that reclassified the use of the land from agricultural to commercial and industrial.  On January  31, 2011, the municipal resolution was ratified and subsequently signed by Governor Willy Sy-Alvarado on June 22, 2011.

Barangay Salambao is composed of three sitios at the footpath (pilapil) surrounding adjacent fishpens (palaisdaan). A 44.4 hectare section of these fishpens is the proposed location of the sanitary landfill. This proposed Obando Sanitary Landfill is at the intersection of the Muzon River and Manila bay. These are areas of rich and abundant aquatic resources where fishermen from Binuangan, Malabon, Navotas, and Cavite daily take their sources of living. Being in the middle of Manila Bay and Muzon river, and is in itself a fishpond, the site is considered an area of environmentally sensitive resources.

Residents of Obando have spoken in public forums and peaceful assemblies to protest the proposed Obando Sanitary Landfill.  Protesters believe that creation of a landfill in Obando is illegal, that the landfill will harm the health of Obando River  and its people, will worsen the ongoing decades-long problems of flooding in Obando, will contribute to the continued deterioration of Manila Bay and will end the livelihood of tens of thousands of people who depend on the marine and aquatic life that the river and the bay provides.

Despite numerous protests, the Municipal Government refuses to hear their requests for more information and dialogue.  Peaceful assemblies are met with police harrassment and most recently, and most alarming of all, an Executive Order from Mayor Orencio Gabriel has been issued that violates the Basic Constitutional Rights to Free Speech and Peaceful Assembly.

We need your help.  Sign this petition and send a message to the Municipal and Provincial Government not only to protect the people of Obando, the Obando River, and Manila Bay but also to uphold the rights of people to voice out their concerns without fear of persecution from their leaders.

 

[TAGALOG]

BAKIT ITO MAHALAGA

Noong Enero 24, 2011,  inaprubahan ng Pamahalaang Bayan ng Obando, sa pangunguna ni Mayor Orencio E. Gabriel,  ang Resolusyon Blg 07-102 na nagbibigay daan sa pagtatayo ng pribadong landfill na pagmamayari ng Ecoshield Development Corporation sa palaisdaan na sakop ng Brgy Salambao na malapit sa Manila Bay. Para maisakatuparan ang proyekto, inaprubahan ng ating pamahalaang bayan ang ordinansa na nagsasaad ng pagbabago ng uri ng nasabing palaisdaan mula pang-agrikultural tungo sa pangkomersyal at pang-industriyal na gamit. Noong ika-31 ng Enero 2011 , pinagtibay ang naturang resolusyon at nilagdaan ni Gov. Willy Sy-Alvarado noong June 22, 2011.

Ang Brgy. Salambao ay binubuo ng 3 sitio at mga pilapil na napapaligiran ng mga palaisdaan.  Sa 44.4 na hektaryang bahagi nito balak ilagay ang naturang sanitary landfill. Ang lugar na ito, na malapit sa sugpungan ng Muzon River at Manila Bay, ay sagana sa mga yamang dagat na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga mangingisda mula sa Binuangan, Malabon, Navotas at Cavite. Dahil ito ay nasa gitna ng Manila Bay at Muson River, at dahil binubuo siya ng maraming palaisdaan at fishpens, ang lugar na ito ay itinuturing na environmentally sensitive resources.

Ang mamamayan ng Obando ay patuloy na nagpahayag  ng pagtutol sa proyektong Obando Sanitary Landfill sa pamamagitan ng public forum at mapayapang pagsasama-sama. Naniniwala ang mamamayan ng Obando na ang pagsasakatuparan ng landfill ay ilegal, makakasama sa kalusugan ng Ilog ng Obando at sa mga taong nakatira dito, palulubhain pa ang matagal nang problema ng pagbaha, magdudulot ng patuloy na pagkasira ng Manila Bay at papapatay sa kabuhayan ng maraming taong umaasa sa yamang dagat na ipinagkakaloob nito.

Sa kabila ng maraming pagtutol, hindi pinakikinggan ng Pamahalaang Bayan ang mga pakiusap ng bayan na magkaroon ng malakihang talakayan tungkol sa proyekto. Bagkus, ang payapang pagtitipon ay sinasalubong ng police harassment at, ang nakababahala sa lahat, ay ang bagong takda ng Pamahalaang Bayan na lumalabag sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag.
 
Kailangan namin ang inyong tulong.  Sa ating pagpirma sa petisyong ito, ating pinararating ang ating mga hinaing sa Pamahalaang Bayan at Lalawigan, hindi lamang para protektahan ang mga tao, ang  bayan, ang ating ilog at ang Manila Bay, kundi upang ipaglaban rin ang ating karapatan sa malayang pagpapahayag ng walang takot sa di makatarungang paguusig ng mga namumuno.


Letter to
Secretary, Department of Environmental and Natural Resources Ramon Paje
Senator, Philippines Senator Chiz Escudero
Mayor, Obando, Bulacan, Philippines Orencio Gabriel
and 4 others
Director, Environmental Management Bureau Atty. Juan Miguel Cuna
Senator, Philippines Senator Koko Pimentel
Governor, Bulacan, Philippines Willy Sy-Alvarado
Senator, Philippines Senator Loren Legarda
I am writing to ask you to protect the health of Obando River and its people and stop the planned Sanitary Landfill in Baranggay Salambao, Obando, Bulacan.

I am shocked and dismayed to learn that you have approved a number of resolutions and ordinances that allows a privately owned company, Ecoshield Development Corporation, to build a sanitary landfill in a 44 hectare section of Muzon River in Brgy. Salambao in Obando, a tributary to Manila Bay.

I stand in union with residents of Obando who continue to speak in public forums and peaceful assemblies to protest the proposed Obando Sanitary Landfill. We believe that creation of this landfill is illegal, that the landfill will harm the health of Obando River and its people, will worsen the ongoing decades-long problems of flooding in Obando, will contribute to the continued deterioration of Manila Bay and will end the livelihood of tens of thousands of people who depend on the marine and aquatic life that the river and the bay provides.

Specifically we urge you to revoke Municipal Resolution 07-102 based on the following grounds:

1. Building a landfill on Barangay Salambao’s waters is in direct violation of Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act enacted in 2003 that bans landfills in environmentally-sensitive areas such as sources of water.

2. Obando has suffered from decades-long problems of flooding and no engineered solution has provided any relief thus far. Having a landfill will only worsen this problem due to water displacement.

3. The size and population of the municipality or the province do not warrant a landfill of this size. The plan which calls for our town to host the trash from Metro Manila and other nearby places is unsustainable over the long term and unfair to the residents of Obando. Metro Manila alone produces about 8,600 tons of trash per day, accounting for 25% of the Philippines’ daily solid waste generation. Instead we believe that we should look into adopting Zero Waste concepts that promote ways to deal with trash at a per baranggay level instead of polluting neighboring provinces.

4. Leachate from the landfill may leak into the waters, poison our rivers and invade our domestic water source. This toxic combination of trash and floods will bring diseases such as cancers, infections such as leptospirosis, allergies, asthma, dengue, and will breed pests like flies, roaches and rats.

5. Obando is known for its feast days in honor of three patron saints, one of which, Senora de Salambao, was fished out of the same rivers where the proposed landfill is going to be built. We should be honoring and building a shrine for our Lady, not burying her sacred waters in trash.

6. We also believe that the process by which these resolutions were approved are questionable. It was passed with haste, secrecy and without proper consultation and necessary information dissemination. A multi-million project with huge health and environmental implications on citizens needs to be approved by a majority of the people.

The people of Obando need you to protect their health, their rivers, their livelihood. Please stop the Obando Sanitary Landfill Project now.

[TAGALOG]
PETISYON

ITIGIL ANG OBANDO SANITARY LANDFILL PROJECT

Dear Mayor Orencio E. Gabriel, Gov. Willy Sy-Alvarado,

Ako po ay sumusulat sa inyo upang ipaalala sa inyo ang inyong tungkulin na pangalagaan ang Ilog ng Obando at ang mga tao dito at itigil ang planong magtayo ng sanitary landfill sa Brgy. Salambao, Obando, Bulacan.

Ako po ay nabigla at nadismaya na malamang inaprubahan ninyo ang ilang resolusyon at ordinansa na nagpapahintulot sa pribadong kumpanyang Ecoshield Development Corporation na magtayo ng sanitary landfill sa 44.4 hektaryang bahagi ng Muzon River sa Brgy. Salambao sa Obando na isang sannga o tributary ng Manila Bay.

Nakikiisa ako sa mga residente ng Obando na patuloy na nagsasagawa ng mga public forum at mapayapang pagtitipon para iprotesta ang nasabing proyekto na Obando sanitary landfill. Kami po ay naniniwala na ang pagsasakatuparan ng landfill ay ilegal, na ito ay makakasama sa kalusugan ng Ilog ng Obando at sa mga taong nakatira dito, na palulubhain pa nito ang matagal nang problema ng pagbaha, na ito ay magdudulot ng patuloy na pagkasira ng Manila Bay at papapatay sa kabuhayan ng maraming taong umaasa sa yamang dagat na ipinagkakaloob nito.


Hinihiling naming na inyong ipawalang-bisa ang Kapasiyan 07-102 base sa mga sumusunod na kadahilanan:

1. Ang pagtatayo ng landfill sa ilog ng Brgy Salambao ay direktang lumalabag sa Republic Act 9003 o sa Solid Waste Management Act na ipinatupad noong 2003, na nagbabawal sa pagtatayo ng landfill sa mga environmentally sensitive na mga lugar gaya ng mga water source.

2. Ang bayang Obando ay matagal nang pineperwisyo ng problema ng baha at hanggang ngayon ay walang pang kongkretong solusyon. Ang pagkakaroon ng landfill ay lalo lamang makadaragdag sa problema ng pagbaha dahil sa water displacement.

3. Base sa laki at populasyon ng Obando at ang lalawigan ng Bulacan, hindi kinakailangan ng ganito kalaking landfill. Ang plano na isama ang pagtatapon ng basura ng Metro Manila at mga karatig-bayan sa obando ay hindi pangmatagalang solusyon sa problema ng basura at hindi makatarungan sa mga mamamayan ng Obando. Ang basura nakokolekta sa Metro Manila sa isang araw ay umaabot sa 8,600 tonelada na bumubuo sa 25% ng pangkabuuang basurang nakokolekta sa buong Pilipinas kada araw. Sa halip, naniniwala po kami na dapat nating isulong ang konsepto ng zero waste management sa bawat baranggay sa halip na itambak ang problema sa ibang bayan.

4. Ang katas na manggagaling sa basura na tinatawag na "leachate" ay mapupunta sa tubig na makakalason sa ating mga ilog at hahalo sa ating pinagkukunang tubig sa mga bahay. Ang nakamamatay na kombinasyon ng lason galing sa basura at baha ay magbibigay sakit tulad ng kanser, impeksyon gaya ng leptospirosis, allergies, hika, dengue fever, at magpaparami ng mga pesteng gaya ng langaw, ipis at daga.

5. Ang Obando ay kilala sa kapistahan ng tatlong patron, kung saan ang isa dito, ang Nuestra Senora de Salambao, ay na “salambao” sa nasabing ilog kung saan itatayo ang nasabing landfill. Sa halip na sirain natin ang kanyang sagradong lugar ay dapat sana tayong magtayo ng bantayog dito dahil ito ay parte ng mahalagang kasaysayan di lamang ng ating bayan kundi ng ating bansa.

7. Kami po ay naniniwala na ang pamamaraan sa pagkapasa ng resolusyon ay kulang at di angkop sa laki ng sakop ng lugar ng bayan at laki ng epekto ng proyektong ganito sa kalusugan ng ilog, ng tao, ng yamang dagat. Naipasa ito ng mabilisan, nang patago at walang makahulugang konsultasyon at information dissemination sa mga mamamayan ng Obando. Ang isang milyon-milyon na proyektong gaya nito, na maraming pangkalusugan at pangkalikasang implikasyon o epekto sa mga tao ay kailangang may angkop na pamamahayag at pagsang-ayon ng mamamayan.

Ang mga mamamayan ng Obando ay nananawagan sa inyo na protektahan ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang mga ilog, at mga kabuhayan. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin at ipatigil ang proyekto na Obando Sanitary Landfill ngayon.

cc:
Secretary Ramon Paje
Department of Environment and Natural Resources

Atty. Juan Miguel Cuna
Environmental Management Bureau

Senator Francis Escudero
Committee on Justice and Human Rights
Committee on Environment and Natural Resources
Joint Oversight Committees on Ecological Solid Waste Management Act
Joint Congressional Oversight Committee on the Clean Air Act

Senator Koko Pimentel
Committee on Local Government

Senator Loren Legarda


Gumagalang,

Ibarra Bonifacio started this petition with a single signature, and now has 1,307 supporters. Start a petition today to change something you care about.