Doğrulanmış başarı

HENÜZ SAĞLIKLI İKEN MÜCBİR SEBEP İSTİYORUZ.

Bu kampanya 6.640 destekçi ile değişim yarattı!


HENÜZ SAĞLIKLIYKEN MÜCBİR SEBEP İSTİYORUZ.

Dünyamızı etkileyen Corona Virüs ( Covid – 19) salgını  ülkemizi de etkisi altına almıştır. Salgına karşı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından çeşitli önlemler ve uygulamalar alınmaktadır.Adliyelerde duruşmaların ertelenmesi,Yurtdışı seyahatlerin kısıtlanması, eğitim kurumlarının kapatılması, yurtdışından gelenlerin özellikle son günlerde umreden gelen binlerce kişinin karantinaya alınması bunların başlıcalarıdır.

Alınan ve alınacak  tedbirlerin ekonomiye olumsuz  yansımaları da olacaktır.

Bu nedenle acilen mali tedbirlerin de alınması gerekmektedir. 120.000 kişiye ulaşan Muhasebe meslek mensupları ve bürolarında binlerce  çalışanı ile  vergi ödevlerini yerine getirmeye çalışan mükelleflere aracılık etmek için milyonlarca vergi mükellefine ulaşmak için seyahat etmekte ve müşterileri ile temasta bulunmak zorundadır. Dolayısıyla salgının yayılması açısından en büyük risk grubu içerisindedirler.Bilindiği üzere vergi mükellefleri açısından Mart ayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin ve aylık KDV ile Muhtasar beyannamelerinin verilme ayıdır.

Vergi Mükelleflerinin bu yükümlülüklerini de Muhasebe Meslek Mensupları yerine getirmektedir. Mali konularda Salgın Hastalıklar durumunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak yapılması gerekenler  Vergi Usul Kanununun 13. ve 15. Maddelerinde açık olarak belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 13. maddesi Mücbir Sebepleri, 15. maddesi de Mücbir Sebeplerle Gecikmeyi içermektedir.

VUK 13. Maddesine göre:

“Mücbir sebepler:

1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,

gibi hallerdir.”

Aynı kanunun 15. maddesine göre de;

“13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zaman aşımı işlemeyen süreler kadar uzar.Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malûm olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lâzımdır.

(Ek fıkra: 28/12/2001-4731/4 md.;Değişik üçüncü fıkra: 16/7/2004-5228/1 md.) Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.”

Muhasebe hizmeti veren meslektaşlarımız ve  görev yapan çalışanları ile birlikte risk altındadır. Binlerce belgenin elden ele dolaşması, hizmeti yerine getirirken farklı insan grupları ile karşı karşıya gelmek zorunda kalmaktadırlar. Oluşacak temas sonucu enfekte olma riski ile Virusun farklı insan gruplarına taşınarak hızla yayılacağını sağlık bilim kurulu açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan talebimiz ;vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından  acil durum tedbirleri kapsamında MÜCBİR SEBEP durumunun ivedi olarak tüm yurtta kabul edilip, Beyanname verme sürelerinin ve diğer vergi yükümlülüklerinin 30 gün süreyle ertelenmesidir.

 Bu talebin yerine getirilmesi için üst birliğimiz TÜRMOB ve Odalarımızın; maliye ve Hazine Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak bu talebimizin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaları meslektaşlarımızın ve toplumun sağlık güvenliği açısında aciliyet arz etmektedir.

Türkiye Demokrat Muhasebeciler PlatformuBugün Türkiye imzanı bekliyor!

Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TÜRMOBTÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER. VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ : HENÜZ SAĞLIKLIYKEN MÜCBİR SEBEP İSTİYORUZ.». Türkiye ve imza atan diğer 6.639 kişiye katıl.