Petition Closed

Suriname Olympic Committee: Take a stand in PyeongChang 2018 against the dog meat trade!

This petition had 1,911 supporters


Suriname National Olympic Committee: Take a stand in PyeongChang 2018 against the dog and cat meat trade!

Surinaams Olympisch Comite:

PyeongChang, South Korea, set to play host to the world in the 2018 Winter Olympics. An international gathering of elite athletes, sports fans, governments and businesses on such a grand scale is a unique platform for taking a meaningful stand against the widely condemned, barbaric and inhumane dog and cat meat trade in South Korea.

We know you are busy preparing for this epic sporting event.  However, we urge you to spare just a few minutes of your time to watch this video, as fellow people with compassion for animals, whether they are raised for our consumption or as our companions, working partners and guardians, we know you will agree that the current practice and attitude of those involved in this medieval industry is completely unacceptable and abhorrent.  http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

 No living being deserves such a torturous existence.  Forced to endure the most extreme deprivation and unimaginable torment from the moment they are born until the day they are brutally slaughtered; dogs (our best friends) are battery farmed - imprisoned in cramped, rusty, raised cages all their lives with no protection from extreme elements.  They have no access to water, exercise, or medical care. Their eardrums are often burst to prevent them from barking. Until, often in front of other live dogs, they are electrocuted, hanged, beaten skinned or burnt alive in the ignorant belief that such suffering will improve their taste.  Could you imagine this happening to your best friend?

This industry is by no means small scale, thousands upon thousands of dogs are factory farmed in this way every day, there is no emphasis on even the most basic and cheapest humane farming methods in this operation.  This trade has no basis in promoting "culture" or tradition of the Korean people,  it is purely driven by greed and the profits that can be made in this severely under-regulated, tax free sector which in itself is highly unsanitary and a severe risk to both human and animal health.

Please do not look the other way, please do not see this issue as a 'cultural difference', we urge you to look at this issue with unbridled compassion and to use whatever means or methods you can to add your voice to the many already calling for change in south Korea.  This petition is just a start, we urge you to add your voice to social media and other campaigns.  Please use this unique opportunity to help change the lives of so many dogs and cats condemned to a life in the meat trade.  If South Korea knows the world is watching and is asking for change, and if South Korea wants to be respected as a nation of conscience, South Koreans need to strengthen their abysmal and outdated animal welfare laws and permanently ban dog and cat consumption.  Please help us to bring about this change!

 

Suriname National Olympic Committee: Sig din mening i PyeongChang 2018 om handlen med hunde- og kattekød!

Surinaams Olympisch Comite:

PyeongChang –Zuid Korea- is klaar om als gaststad op te treden voor alle deelnemers en bezoekers aan de Olympische Winterspelen 2018. Een internationale bijeenkomst van topsporters, sportfans, overheden en bedrijven op zo’n grote schaal is een uniek platform om een veelbetekenend standpunt in te nemen tegen de alom veroordeelde, barbaarse en onmenselijke katten en hondenvlees industrie in Zuid Korea.

Wij zijn er ons van bewust dat U het zeer druk hebt met de voorbereidingen van dit epische evenement. Wij verzoeken U echter dringend een paar minuten de tijd te nemen om naar deze video’s te kijken, als medemensen met mededogen voor dieren, of zij worden opgefokt voor onze consumptie of zij worden grootgebracht als onze gezelschapsdieren, werk partners en bewakers. Wij zijn er zeker van dat U het er met eens bent dat de huidige praktijk en de houding van diegenen die erbij betrokken zijn in deze middeleeuwse industrie onaanvaardbaar en weerzinwekkend is. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

Geen enkel levend wezen verdient zo’n martelend bestaan. Gedwongen om de extreemste ontzetting en ondenkbare kwellingen te doorstaan vanaf het moment dat zij geboren worden tot de dag dat zij gruwelijk geslacht worden: in de fabrieksfokkerijen worden de honden (onze beste vrienden) gedurende hun hele leven gevangen gehouden in krappe, roestige, verhoogde kooien met geen enkele bescherming tegen extreme elementen of weersomstandigheden. Zij hebben geen toegang tot water en lichamelijke oefeningen noch tot medische zorg. Hun trommelvliezen worden dikwijls met opzet gebarsten om blaffen te voorkomen. De honden worden in het bijzijn van andere levende honden geëlektrocuteerd, opgehangen, doodgeslagen, levend gevild of verbrandt in de onwetende overtuiging dat zo’n lijden verbetering van de smaak met zich mee zal brengen. Kunt U zich voorstellen dat dit gebeurt met Uw beste vriend?

Deze industrie is in geen geval kleinschalig, duizenden en duizenden honden worden elke dag op deze wijze in de fabrieksfokkerijen mishandeld. Er is in deze operatie helemaal geen aandacht voor zelfs de meest fundamentele en goedkoopste menselijke veeteelt methoden. Deze handel heeft helemaal geen basis in het bevorderen van “cultuur” of traditie van de Koreaanse bevolking, het is puur gedreven door hebzucht en door de winsten die gemaakt kunnen worden in deze zwaar onder gereguleerde, belastingvrije sector dat op zich zeer onhygiënisch is en tevens een ernstig risico betekent voor de gezondheid van mens en dier.

Kijk alstublieft niet de andere kant op en zie deze kwestie niet als een “cultuur verschil”. Wij verzoeken U dringend naar deze kwestie met ongebreidelde medeleven te kijken en hoe dan ook alle middelen of methoden te gebruiken om Uw stem toe te voegen aan de zovele andere stemmen die hardop roepen voor de noodzakelijke verandering in Zuid Korea. Deze petitie is slechts het begin en wij verzoeken U dringend om Uw stem ook op sociale media en andere kampanjes te laten horen. Grijp alstublieft deze unieke kans aan om te helpen de levens te veranderen van zoveel honden en katten veroordeeld tot een leven in de vleeshandel. Als Zuid Korea weet dat de wereld hen gadeslaat en hen vraagt onmiddellijk veranderingen aan te brengen en als Zuid Korea wil worden gerespecteerd als een natie van het geweten dan moeten de Zuid Koreanen hun bodemloze en verouderde dierenwelzijn wetten versterken en permanent katten en hondenvlees consumptie verbieden. Help ons alstublieft deze verandering tot stand te brengen!Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “Surinaams Olympisch Comite: Suriname Olympic Committee: Take a stand in PyeongChang 2018 against the dog meat trade!”. Join KOREANDOGS.ORG and 1,910 supporters today.