SIGN THE PETITION FOR CLEANER ENVIRONMENT IN MACEDONIA!

0 hanno firmato. Arriviamo a 10.000.


                       

This petition is available in Macedonian, English, Albanian, Turkish, Serbian, Bosnian and Roma language

 

Macedonian

                             ЗА ПОЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Поделба на отпад на стакло, хартија, пластика, електронски отпад итн.

 

Екологијата е една од главните предизвици на 21 век со која светот се справува. Овој вид проблем не ја одминува Република Македонија која моментално се соочува со проблемот на загадувањето на животната средина. Високата стапка на загаденост е присутна во Тетово, Скопје, Куманово, исто така треба да се спомне случајот со депонија Русино во гостиварско во 2015 година и други локации во Македонија.

 

Остварувањето на правото на животна средина е усогласено во согласност со Уставот на Република Македонија од 1991, Универзалната Декларација за човекови права усвоена од Генералното Собрание при Обединетите Нации во 1948 во кои се загарантирани економските, социјалните и културните права.

 

 

Според Член 43 од Уставот на Република Македонија (Економски, социјални и културни права):

Секој човек има право на здрава животна средина. Секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Член 71 :

Право да предлага донесување на закон има секој пратеник во Собранието, Владата на Република Македонија и најмалку 10.000 избирачи. Иницијатива за донесување на закон до овластените предлагачи може да даде секој граѓанин, група граѓани, институции и здруженија.

Поделбата на отпадот како хартија, стакло, пластика, органски материи сигурно ќе придонесе за рециклирање на истите и зачувување на животната средина. Законска обврска е да се креира соодветна стратегија за извршување набавка на контејнери за поделба на отпад, финансирање и градење соодветна инфраструктура. Носење на законски одредби за едукација, почитување на прописите, како и соодветни казнени мерки за непочитување. Потребна е соработка меѓу општините и централната власт. Овој систем не е само присутен во сите земји членки на Европска Унија, туку и во Швајцарија, Норвешка и други земји во светот.

 

Следни бенефити:

Драстично намалување на загадувањето на земјата, водата и воздухот;
Подобрување на човековото здравје;
Заштеда на ресурси за производство;
Економски пораст;
Отворање нови работни места;
Особен придонес во еколошкиот и образовниот систем.
 

Почитувани граѓани на Република Македонија, ве уверувам дека ова не е само моја кауза, туку и наша, на нашите најблиски, на нашите пријатели, на идните генерации! Вашиот потпис многу значи благодарение на вашиот придонес кон сигурна промена не само во подигнувањето на еколошката свест, туку и кон подобро утре за кое тежнееме!

Ви благодарам,

Владимир Грујески

 

English

                        FOR CLEANER ENVIRONMENT!

Separation of waste glass, paper, plastic, electronic waste etc.

 

Ecology is one of the major challenges of the 21st century that the world is dealing. This type of problem does not cross the Republic of Macedonia, which currently faces the problem of environmental pollution. The high rate of pollution is present in Tetovo, Skopje, Kumanovo, we have to mention the case of Rusino landfill near Gostivar in 2015 and other locations in Macedonia.
 
The right to environment has been agreed in accordance with the Constitution of the Republic of Macedonia in 1991, the Universal Declaration of Human Rights adopted by the General Assembly of the United Nations in 1948 that guarantee economic, social and cultural rights.


 
 
According to Article 43 of the Constitution of the Republic of Macedonia (Economic, Social and Cultural Rights):
Everyone has the right to a healthy environment. Everyone is obliged to promote and protect the environment and nature. The State provides conditions for exercising the right to a healthy environment.


Article 71:
Every member of the Assembly, Government of the Republic of Macedonia and at least 10,000 voters have the right to propose adoption of a law. Initiative to introduce legislation to authorize may be given by any citizen, group of citizens, institutions and associations.


The distinction between wastes like paper, glass, plastics, organic matter will certainly contribute to recycling the same and environmental preservation. Legal obligation is to create the appropriate strategy for procurement of containers for separation of waste, financing and building adequate infrastructure. Carrying legal provisions for education, compliance with the regulations and appropriate sanctions for noncompliance. Cooperation is needed between municipalities and central government. This system is not only present in all member states of the European Union, but also in Switzerland, Norway and other countries in the world.

Following benefits:
1. Drastic reduction of pollution of land, water and air;
2. Improving human health;
3. Saving resources for production;
4. Economic growth;
5. Opening new work places;
6. A special contribution to the environmental and educational system.
 
Dear citizens of the Republic of Macedonia, I assure you that this is not just my cause, but ours, our loved ones, our friends, the future generations! Your signature means a lot thanks to your contribution to secure change, not only in raising environmental awareness, but also to a better tomorrow for which we aspire!


Thank you,
Vladimir Grujeski

 

Albanian

                                       PËR një mjedis të pastër!

Diferencuar nga mbeturinate e qelqit, plastikes, letrës, mbeturinat elektronike dhe kështu me radhë.


Ekologjia është një nga sfidat më të mëdha të shekullit XXI qe bota po përballet. Shkaku i tile po  perfshine ende  Republikën e Maqedonisë, e cila aktualisht përballet me problemin e ndotjes ambientale. Shkalla e lartë e ndotjes është e pranishëm në Tetovë, Shkup, Kumanovë. Ju duhet të mbani mend rastin e Rusino deponinë afër Gostivarit në vitin 2015, dhe në vende të tjera në Maqedoni.

 

Ligji mjedisor është rënë dakord në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë në vitin 1991, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1948 për të garantuar të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore.

 

 

Sipas nenit 43 të (të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore) të Kushtetutës

Gjithkush ka të drejtë për një mjedis të shëndetshëm. Çdo njeri është i detyruar për të promovuar dhe për të mbrojtur mjedisin dhe natyrën. Republika siguron kushte për realizimin e të drejtës për një mjedis të shëndetshëm.

 

Neni 71:

Të drejtën për të propozuar miratimin e një ligji, secili anëtar i Qeverisë së Kuvendit dhe së paku 10.000 zgjedhës. Iniciativa për të prezantuar legjislacionin për të autorizuar mund të jepet nga çdo qytetar, grup qytetarësh, institucione dhe shoqata.


Diferencimi në mes të mbeturinave të tilla si letër, qelq, plastike, lëndë organike me siguri do të kontribuojë në të njëjtën kohë riciklimin dhe ruajtjen ë mjedisit. Detyrimi ligjor është per te krijuar strategjinë e duhur për furnizimin e kontejnerëve për ndarjen e mbeturinave, financimin dhe ndërtimin e infrastrukturës adekuate. Të sjellë ligjet për arsimin,respektin e normave dhe sanksionet e duhura për mospërputhje. Bashkëpunimi mes komunave dhe qeverisë qendrore është e nevojshme. Ky sistem nuk është vetëm i pranishëm në të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në Zvicër, Norvegji dhe vendet ë tjera.


 Duke analizuar përparësitë e mëposhtme:

1. Në mënyrë drastike reduktimin e ndotje tokësore, ujë dhe ajër;

2. Përmirësimin e shëndetit të njeriut;

3. Ruajtja e burimeve për prodhimin;

4. Rritja ekonomike;

5. Hapja e vendeve të punës;

6. Një kontribut të veçantë për  mjedisin dhe edukimit të sistemit.

 

Të dashur qytetarë të Republikës së Maqedonisë, unë ju siguroj se kjo nuk është vetëm shkaku im, por i te gjithve.. të dashurit tanë, miqtë tanë, brezat e ardhshëm! Në sajë të nënshkrimin tuaj do të thotë shumë, kontributi juaj për të siguruar ndryshimin, jo vetëm në ndërgjegjësimin mjedisor, por edhe për një të nesërme më të mirë për të cilën ne synojmë!

 

Ju faleminderit,

Vladimir Grujeski

 

 

Turkish

                                 DAHA TEMİZ BIR ÇEVRE İÇİN!

Atık cam, kağıt, plastik, elektronik atık ve diğer atıkların ayrılması.

 

Ekoloji 21.cı yüz yılda tüm dünyanın uğraşması gereken en önemli sorunlardan biridir. Makedonya Cumhuriyetinde çevre kirliliği problemi hakkında önlem alınmadığı için bu problem hala burada varlığını sürdürmektedir. Yüksek oranda çevre kirliliği bulunan bölgeler: Kalkandelen, Üsküp, Kumanova ve aynı şekilde Gostivar bölgesinde çöp artıkları yüzünden 2015 yılında Makedonyanın bir çok bölgesinde ekolojik sorun devam etmektedir.

  1991 yılında Anayasaya uygun olarak Çevre kirliliği yasası Makedonya Cumhuriyetinde yürürlüğe girmiş, 1948 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile ekonomik sosyal ve kültürel yasaları kabul edilmiştir. 

 

Anayasa (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar) 43. maddesinde göre:

Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Herkes çevreyi ve doğayı korumakla yükümlü ve teşvik etmelidir. Cumhuriyet vatandaşlarına sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı koşulunu sağlar.

Madde 71:

Adalet kanunen her Meclis üyesine benimsemesi için Makedonya Cumhuriyetinde en az 10.000 seçmen oyu gerektirir. Bu girişimde yasal olarak oy vermeye yetkili sayılan kişiler bütün vatandaşlar kurum ve derneklerdir.

Kağıt, cam, plastik, organik madde gibi atıkların ayırımın yapılması çevreyi koruyarak çevre kirliliğini önleyip geri dönüşüme katkıda bulunmayı sağlar. Yasal düzenlemelerin asıl amacı gerekli finansmanla yeterli alt yapının oluşturulup konteynerlerin alımı için uygun stratejiyi oluşturmaktır. Eğitimle ilgili yasal hükümler ,çevre  düzenlemelerine saygı duymak ve bunun uygulamak için yaptırımlar içerir. Belediyeler ve Merkezi Hükümet arasında işbirliği gereklidir. Bu sistem sadece Avrupa Birliği'nin tüm üye devletlerde değil aynı zamanda İsviçre, Norveç ve diğer ülkelerde de mevcuttur.

Faydaları şunlardır:

Toprak, su ve hava kirliliğini büyük ölçüde azaltmak;
İnsan sağlığını iyileştirmek;
Üretim için doğal kaynakları korumak
Ekonomik Büyüme
Yeni iş kollarının oluşturulması, yeni iş imkanları
Çevre korunmasına ve eğitime katkı
Sevgili Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları inanıyorum ki bu sadece benim nedenım değil, bizim, yakınlarımızın, dostlarımızın, bizim gelecek nesillerimizindir! Sizlerin imzası değişikliği garantilemek için çok büyük katkı ve teşekkür ifade eder sadece  çevre bilincini artırmaya değil, aynı zamanda daha iyi bir yarını elde etmek için!

 Teşekkür ederim,

Vlademir Gruyeski

 

 

 

Serbian

                           ЗА ЧИСТИЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

Одвајање отпадног стакла, папира, пластике, електронског отпада и тако даље.

 

Свет се суочава са еколошким проблемом, једним од највећих изазова 21. Века. Ова врста проблема не искључује Републику Македонију, која се тренутно суочава  са  проблемом загађења животне средине. Висока стопа загађења у Тетову, Скопљу, Куманову, такође треба споменути случај депоније Русино у близини Гостивара у 2015 години и на другим локацијама у Македонији.

 

Остваривање права на животну средину је договорено у складу са Уставом Републике Македоније из 1991 године, Универзалном Декларацијом о људским правима,  усвојеном од стране Генералне скупштине Уједињених нација 1948 године и гарантује економска, социјална и културна права.

 

 

Према члану 43 Устава Републике Македоније ( о економским, социјалним и културним правима)

Свако има право на здраву животну средину. Свако је обавезан да промовише и штити животну средину  и природу . Република обезбеђује услове за остваривање права на здраву животну средину.

 

Члан 71:

На предлагање усвајања закона имају право сваки члан Скупштине, Влада Републике Македоније и најмање 10.000 бирача. Иницијативу да се уведе закон може дати сваки грађанин, група грађана, институција и удружење.

 

Подела отпада на папир, стакло, пластику, органске материје, електронски отпад ће свакако допринети лакшем рециклирању истих  и очувању животне средине. Законска обавеза је да се створи одговарајућа стратегија за набавку контејнера за одвајање отпада, финансирање и изградњу одговарајуће инфраструктуре. Доношење законских одредби за образовање, поштовање прописа и одговарајућих санкција за кршење закона. Сарадња је потребна између општина и централне власти. Овај систем, уз све чланице Европске Уније присутан је и у Швајцарској, Норвешкој и другим земљама.

 

 

Следеће предности:

1. Драстично смањење загађења земљишта, воде и ваздуха;

2. Побољшање здравља људи;

3. Чување средстава за производњу;

4. Економски раст;

5. Отварање нових радних места;

6. Посебан допринос заштити животне средине и образовног система.

 

Поштовани грађани Републике Македоније, уверавам вас да ово није само мој предмет, већ наш, наших вољених, наших пријатеља и будућих генерација! Ваш потпис значи много.  Захваљујући вашем доприносу да се обезбеде промене, не само у подизању еколошке свести, већ и у боље сутра коме тежимо!

 

Хвала,

Владимир Грујески

 

 

Bosnian

                              ZA ČISTIJU ŽIVOTNU SREDINU!

Odvajanje otpada staklo, papir, plastika, elektronski otpad i tako dalje.Svet se suočava sa ekološkim problemom, jednim od najvećih izazova 21 veka. Ova vrsta problema ne isključuje Republiku Makedoniju, koja se trenutno suočava sa problemom zagađenja životne sredine. Visoka stopa zagađenja u Tetovu, Skoplju, Kumanovu, takođe treba spomenuti slučaj deponije Rusino u blizini Gostivara u 2015 godini i na drugim lokacijama u Makedoniji.

Ostvarivanje prava na životnu sredinu je dogovoreno u skladu sa Ustavom Republike Makedonije iy 1991 godine, Univerzalnom Deklaracijom o ljudskim pravima, usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1948 godine i garantuje ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Prema članu 43 Ustava Republike Makedonije (o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima):
Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i prirodu. Svako je obavezan da promoviše i štiti životnu sredinu i prirodu. Republika obezbjeđuje uslove za ostvarivanje prava na zdravu životnu sredinu.

Član 71:
Na predlaganje usvajanja zakona imaju pravo svaki član Skupštine, Vlada Republike Makedonije i najmanje 10.000 birača. Inicijativu da se uvede zakon može dati svaki građanin, grupa građana, institucija i udruženje.


Podjela otpada na papir, staklo, plastiku, organske materije, elektronski otpad će svakako doprinijeti lakšem recikliranju istih i očuvanju životne sredine. Zakonska obaveza je da se stvori odgovarajuća strategija za nabavku kontejnera za odvajanje otpada, finansiranje i izgradnju odgovarajuće infrastrukture. Usvajanje zakonskih odredbi o obrazovanje, poštovanje propisa i odgovarajućih sankcija za kršenje zakona. Saradnja je potrebno između opština i centralne vlasti. Ovaj sistem, uz sve članice Evropske unije prisutan je i u Švicarskoj, Norveškoj i drugim zemljama.


Sledeće prednosti:
1. Drastično smanjienje zagađenja zemljišta, vode i vazduha;
2. Poboljšanje ljudsko zdravlje;
3. Čuvanje sredstava za proizvodnju;
4. Ekonomski rast;
5. Otvaranje novih radnih mjesta;
6. Poseban doprinos zaštiti životne sredine i obrazovnog sistema.


Poštovani građani Republike Makedonije, uvjeravam vas da ovo nije samo moj predmet, već naš, naših voljenih, naših prijatelja i budućih generacija! Vaš potpis znači mnogo. Zahvaljujući vašem doprinosu da se obezbede promjene, ne samo u podizanju ekološke svijesti, već i u bolje sutra kome težimo!


Hvala,
Vladimir Grujeski

 

Roma

        TE OVEL AMEN  JEK POSASTI DZIVDIPASKI SREDINA!

Te delina o otpad kotar o staklo, lil, plastika, elektronsko otpad, hem javer.

 

I cisto dzivdipaski sredina si jek katar e embare predizvikora ko 21 veko kolesa isi soocime o celo sumnal. Kava problemi nane nepoznato ki Makedonija, kaj so isi but baro procenti zagadime sredina. Bari zagadenost shai te arakhelpe ki Tetova, ko Skopje, ano Kumanovo, hem te na bristera o pindzardo problemi bashi i divo deponija ko Rusino (pasha o Gostivar) ko 2015-to borsh,  hem panda but javer thana.

O pravo te ovel amen jek sasti hem cisto dzivdipaski sredina isi zagarantirimo ano Ustav e Makedonijako (1991), hem ani Univerzalno Deklaracija bashi e Manushengere Pravija (1948).

Ano chlen 43 katar o Ustav e Makedonijako isi hramibo:

Svako manush isile pravo ke jek sasti sredina dzivdipaske. Svako isile dolznost te unapredirinel hem te pazinel i sredina dzivdipaski, hem i priroda. I Republika obezbedisarol e uslovija so si zaruri te ostvarinelpe kava pravo e manushengo.

Ano cleno 71 isi hramibo :

Svako prateniko ko Sobranie, i Vlada, hem majcera 10.000 glasachora, isilen pravo te predlozinen nevo zakoni ki drzhava. Inicijativa te anelpe nevo zakon ki drzava shai te bichalol svako gragjani, granjansko grupa, institucie, organizacije, dzi ko ovlastimo predlagachi. 

Zaruri isi te delinelpe o otpad kotar o lil, staklo, plastika, hem javer soske odova ka pomozinel majlokheste te reciklirinelpe odova otpad hem te zashtitinelpe i sredina. Zakonsko obvrska  isi te anolpe jek strategija kinibaske kontejnera kaj so ka delinelpe o otpad. Kava shai te kherdol ako isi jek shukar sorabotka mashkar i opshtinso hem i centralno vlast. Asavko sistemi egzistirinel ke sa e Evropsko forora, hem but javer thana ko sumnal.

So ka dobina katar asavki promena:

Majcera zagadime phuf, pani, hem vazduho.
Poshukar sastipe
Ka shtedina e proizvodno resursija
Ekonomsko baripe
Putaripe neve thana bukhake
Obrazovno hem ekoloshko pridobivke
Pakhavalen,

Uveruinava tumen kaj kava nane samo miri potreba. Kaja si sarinengiri potreba. Amare pralenge, phejenge, amare anglunipeske. Tumaro potpisi isi but vazhno hem ka pomozhinel savore te ovel amen majshukar dzivdipe.

 

Oven saste,

Vladimir Grujeski