Help save the Riga Ghetto and Latvian Holocaust Museum!

Petition Closed

Help save the Riga Ghetto and Latvian Holocaust Museum!

This petition had 4,510 supporters
Shamir Association started this petition to Riga city council

(текст на русском языке находится ниже, Teksts latviešu valodā atrodas zemāk)

This year, the Riga Ghetto and Holocaust in Latvia Museum celebrates its 10th anniversary. Ten years ago, it started working in an abandoned territory. By now, the museum has achieved international recognition, for example, having organized conferences, which brought together acknowledged experts and participants from every continent. The museum also hosts nine permanent exhibitions, which have been visited by more than 170,000 people from all over the world.

Unfortunately, this month can be the last one in the museum’s existence, as there is a risk that the Riga City Council will not prolong the existing lease agreement. The management of the museum suspects that the current situation may be caused by the vested interests of private businesses.

Ten years ago, the Spiķeri building complex, where the museum is now located, hosted a central market container and transport washer. Overall, the territory was in a state of degradation. In 2010, the Shamir Association and the Riga City Council signed a land lease agreement on a non-reimbursable basis, which allowed the Association to create a museum in memory of the Holocaust victims.

Over the lifetime of the museum, it has organized over 30 educational exhibitions and 6 international conferences, published 47 books in seven languages, created nine permanent exhibitions, and also developed a large-scale reconstruction project for the further development of the museum. This project has been highly evaluated by a number of experts, including the former president of the Latvian Academy of Sciences, Professor Ojārs Spārītis, and the leading specialist of the United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Professor Michael Berenbaum.

In August 2020, the Riga City Council’s Property Department blocked any discussion of the reconstruction project, arguing that the territory was allocated to the museum for only ten years without the right to rebuild. As a result, the plans for further development have been stalled.

The Shamir Association believes that in recent years the museum has been subjected to consistent and purposeful harassment by a private business aiming to seize its territory. The harassment has included lawsuits, complaints to various authorities, and unauthorized seizure of territory.

The lease agreement of the museum area ends on 22 October 2020. The meeting of the Riga City Council, where they contemplate making a decision on the issue, is scheduled for 27 October 2020. Therefore, by the moment when the fate of the museum is decided, its existence in its current premises would be illegal.

“Creating a museum is a long and difficult task. Destroying is easy. The Riga Ghetto and Holocaust in Latvia Museum has already made and continues to make a great contribution to educating the public about the fate of Latvian Jews, the Holocaust and the invaluable importance of active public participation. The relocation of the museum would become an unbearable burden for the Shamir Association – in fact, it would mean the destruction of all efforts and contributions made so far,” emphasizes Rabbi Dr. Menachem Barkan, Chairman of the Shamir Association. He adds, “The Holocaust was not only caused by those who killed – it happened with the tacit consent of the indifferent majority. I would like to hope that nothing of that kind is possible nowadays. In this sense, the decision on the fate of the museum will also be symbolic – it will show the values of the authorities and the society. We therefore ask for the support of the whole society because the future of the museum depends on the active participation of us all.”

UPDATE: According to the latest information, the contract will be extended by one month, pending further discussion. However, the fate of the museum remains under threat.

*****

Šogad “Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejam” aprit 10 gadi. Savu darbību muzejs sāka degradētā teritorijā. Šobrīd “Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs” ir ieguvis starptautisku atpazīstamību, tā organizētajās konferencēs ir piedalījušies atzīti eksperti un dalībnieki no visiem kontinentiem. Muzeja teritorijā darbojas 9 pastāvīgās ekspozīcijas, to ir apmeklējuši vairāk nekā 170 tūkstoši cilvēku no visas pasaules. Diemžēl, iespējams, šis ir pēdējais muzeja darbības mēnesis, jo pastāv risks, ka Rīgas dome nepagarinās esošo īres līgumu. Muzeja vadībai ir aizdomas, ka iemesls ir kāda pašvaldībai pietuvināta biznesa intereses.

Pirms 10 gadiem Spīķera ēku kompleksā, kur patlaban atrodas muzejs, atradās Centrāltirgus konteineru un transporta mazgātava, teritorija bija degradēta. 2010. gadā biedrība “Šamir” un Rīgas dome noslēdza telpu bezatlīdzības lietošanas līgumu, tas deva iespēju biedrībai izveidot muzeju holokausta upuru piemiņai.

Savas pastāvēšanas laikā muzejs ir sarīkojis vairāk nekā 30 izglītojošas izstādes, 6 starptautiskās konferences, publicējis 47 grāmatas 7 valodās, izveidojis 9 pastāvīgās ekspozīcijas, kā arī izstrādājis rekonstrukcijas projektu muzeja turpmākajai attīstībai. Šo projektu augsti ir novērtējuši vairāki eksperti, piemēram, LZA prezidents profesors Ojārs Spārītis un ASV Holokausta muzeja (USHMM) vadošais speciālists profesors Maikls Berenbaums.

2020. gada augustā Rīgas domes Īpašumu departamentā muzejam tika atteikts apspriest rekonstrukcijas projekta iespējamību, argumentējot, ka teritorija muzejam tikusi piešķirta uz 10 gadiem bez pārbūves tiesībām.

Biedrība “Šamir” uzskata, ka pēdējo gadu laikā muzejs ir piedzīvojis konsekventu un mērķtiecīgu agresiju no privātā biznesa puses ar mērķi pārņemt teritoriju – ir bijuši gan draudi, gan sūdzības dažādām varas iestādēm, gan patvaļīga teritorijas sagrābšana.

2020. gada 22. oktobrī beigsies biedrības “Šamir” līgums ar Rīgas domi par muzeja teritorijas īri, savukārt Rīgas domes sanāksme, kurā tiks lemts jautājums par īres līguma pagarināšanu notiks tikai 27. oktobrī. Un kaut esošo līgumu pagarinās uz vienu mēnesi situācijas apspriešanai, turpmākā muzeja pastāvēšana ir apdraudēta.

“Muzeja izveidošana ir ilglaicīgs un grūts darbs, ko ir viegli izpostīt. “Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs” ir devis un turpina dot lielu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, stāstot par Latvijas ebreju likteni, par holokaustu, par sabiedrības aktīvas līdzdalības nenovērtējamo nozīmi. Muzeja pārcelšana uz citu vietu biedrībai “Šamir” būs nepanesams slogs – tas faktiski nozīmēs visu līdzšinējo pūliņu un ieguldījuma iznīcināšanu,” uzsver rabīns dr. Menahems Barkahāns, biedrības “Šamir” priekšsēdētājs, “Holokausts bija iespējams līdzcilvēku vienaldzības dēļ, gribētos cerēt, ka mūsdienās nekas tāds vairs nav iespējams. Tādā ziņā muzeja likteņa izšķiršanās ir arī simboliska, jo parāda varas un sabiedrības vērtības. Mēs lūdzam visas sabiedrības atbalstu, jo muzeja nākotne ir atkarīga no mūsu visu aktīvas līdzdarbības.”

*****

В этом году музею Рижского гетто и Холокоста в Латвии исполняется 10 лет. Свою работу музей начал на тогда заброшенной территории. Сейчас музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии получил международное признание, в организованных им конференциях принимали участие признанные эксперты и участники со всех континентов. На территории музея работают 9 постоянных экспозиций, их посетили более 170 тысяч человек со всего мира. К сожалению возможно, что это последний месяц работы музея, так как существует риск, что Рижская Дума не продлит существующий договор аренды. У руководства музея есть подозрения, что это может быть связано с корыстными интересами частного бизнеса.

Десять лет назад, в комплексе зданий Спикери, где сейчас находится музей, располагалась мойка контейнеров и транспорта с Центрального рынка, территория была деградирована. В 2010 году общество «Шамир» и Рижская Дума заключили договор безвозмездного пользования, что дало обществу возможность создать музей памяти жертв Холокоста.

За время своего существования музей организовал более 30 образовательных выставок, 6 международных конференций, издал 47 книг на 7 языках, создал 9 постоянных экспозиций, а также разработал проект реконструкции для дальнейшего развития музея. Этот проект высоко оценили многие эксперты, в числе которых бывший президент Академии наук Латвии Оярс Спаритис и ведущий специалист Музея Холокоста США (USHMM), профессор Майкл Беренбаум.

В августе 2020 года Департамент имущества Рижской Думы отказал музею в возможности обсуждать проект реконструкции, аргументируя это тем, что что территория выделяется музею только на 10 лет без права перестройки. Таким образом на планах дальнейшего развития ставится крест.

В обществе «Шамир» считают, что в последние годы музей подвергался последовательной и целенаправленной агрессии со стороны частного бизнеса с целью захвата территории - были иски, жалобы в различные органы власти, а также самовольный захват территории.

22 октября 2020 года истекает срок договора общества «Шамир» с Рижской думой об аренде территории музея, в свою очередь заседание Рижской думы, на котором будет решаться вопрос о продлении договора аренды, состоится только 27 октября. Это значит, что в момент, когда решится судьба музея, он будет находиться в бывшем помещении незаконно. Хотя по последней информации договор будет продлен на один месяц для дальнейшего обсуждения, судьба музея стоит под угрозой.

«Создание музея - долгая и трудная задача, которую легко разрушить. Музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии внес и продолжает вносить большой вклад в просвещение общественности о судьбе латвийских евреев, Холокосте и неоценимой важности активного участия общественности. Перенос музея станет для общества «Шамир» непосильным бременем - фактически, это будет означать уничтожение всех усилий и вклада, сделанного до настоящего времени», - подчеркивает раввин Др. Менахем Баркан, председатель общества «Шамир»: - «Холокост произошел не только потому, что были те, кто убивали, он произошел с молчаливого согласия большинства равнодушных. Я хотел бы надеяться, что в настоящее время ничего подобного невозможно. В этом смысле решение судьбы музея тоже символично, так как показывает ценности власти и общества. Мы просим поддержки всего общества, потому что будущее музея зависит от активного участия всех нас».

Petition Closed

This petition had 4,510 supporters

Share this petition