Stop Acid Attacks in Ethiopia!

Stop Acid Attacks in Ethiopia!

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Setaweet started this petition to Setaweet Movement Setaweet Movement and

#Chaltu_Lemin_Motech? 

On August 2018, 14-year old Chaltu Abdi died of complications following an extended hospital stay for treatment of third-degree burns from an unidentified flammable liquid, which she sustained after being allegedly raped repeatedly by her employer in Harar City in Eastern Ethiopia. Although under police custody, her assailant has yet to be charged with any crime.

Setaweet is launching a time-bound campaign called #Chaltu_Lemin_Motech? - #Why_Did_Chaltu_Die? to bring national attention to the crisis of gender-based violence in Ethiopia, and particularly, to the growing trend of violent men attacking women by throwing toxic acid or other flammable liquids on them.

Launched in November 2018, #Chaltu_Lemin_Motech has three time-bound goals which we will aim to achieve through a wide-reaching petition. The petition which will aim to collect 10,000 signatures in a period of one month include the following requests to the new administration of the Ethiopian government.

1)    To review the legislation that pertains to gender-based violence, with an aim to provide appropriate legal sentencing on gender-based violence, and in line with, the advent of new forms of violence, such as acid attacks (which are not treated in a special manner in the current Criminal Code). Taking into consideration the special nature of the harm caused by acid and other flammable liquids, Setaweet asks that the crime should be treated separately from other forms of violence that cause bodily injury.

2)    For the access, sale, and control of acid and other flammable liquids to be highly regulated through specific proclamation and regulations.

3)    For Ethiopian medical institutions and particularly large referral hospitals such as Yekatit 12 and Aider Hospital, which have burn units, to have staff trained in the care of victims and survivors of such attacks.

Thank you for contributing to this important campaign to end gender-based violence in Ethiopia.

-The Setaweet Team

 

#ጫልቱ_ለምን_ሞተች

የ14 ዓመቷ ጫልቱ አብዲ በተቀጣጣይ ፈሳሽ በደረሰባት ጉዳት ስትታከም ቆይታ በሐምሌ ወር ህይወቷ አልፏል። ተጠርጣሪው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ቢውልም እስከ አሁን ክስ አልተመሰረተበትም። ሴታዊት #ጫልቱለምንሞተች የሚል ዘመቻ እያዘጋጀ ነው። ይህ ዘመቻ በኢትዮዺያ ያለው ፆታን መሰረት ያደረገ ጥቃት በተለይም እየጨመረ የመጣው አሲድን እና ሌሎች ተቀጣጣይ ነገሮችን በመጠቀም የሚደርሰውን ጥቃት ላይ ብሄራዊ ትኩረት ለማምጣት ሲባል የተዘጋጀ ነው።

#ጫልቱለምንሞተች ሶስት ግቦች ለመምታት ሰፊ የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰቢያ ያደርጋል። ለዚህም 10,000 ፊርማ በመሰብሰብ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለኢትዮዺያ መንግስት ማቅረብ ይፈልጋል።

1. ስርዓተ ፆታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ላይ ያተኮረ ህግ እንዲወጣ እና ይህም ህግ ተገቢውን ቅጣት የሚሰጥ ብሎም አዲስ የሚመጡ ወንጀሎችን ያገናዘበ እንዲሆን ያስፈልጋል። አሲድ እና እነዚህ ተቀጣጣይ ነገሮች የሚያመጡትን ዘላቂ ጉዳት በመገንዘብ ሴታዊት እነዚህን ከሌሎች የአካል ጉዳት ወንጀሎች እንዲለይ ይጠይቃል።

2. የአሲድ እና ተቀጣጣይ ነገሮች ሽያጭ እና አቅርቦት የሚቆጣጠር አዋጅ ወይም መመሪያ እንዲወጣ

3. የህክምና ተቋማት እና ሪፈራል ሆስፒታሎች በተለይም የቃጠሎ ህክምና የሚሰጡ ተቋማት ሰራተኞቻቸው በተቀጣጣይ ነገሮች በሚጠቁ ወቅት መስጠት የሚገባቸውን አገልግሎት ስልጠና መስጠት።

በኢትዮዺያ ውስጥ ፆታን መሰረት ያደረገ ጥቃትን ለማቆም የሚያደርጉት አስተዋፆ እጅግ እናመሰግናለን።

-የሴታዊት አባላት

 

Caaltuu Abdii jedhamti. Hagayyaa 2010 A.L.Htti magaala Hararitti shakkamaa mindeessaa ishee ta’uun ega gudeedamteen booda dhangalahaa hin beekamnee gubattee yaaliif Hospitaala galtus, balaan ishee irra gahe gubannaa sadarkaa sadaffaan waan tureef, lubbuu ishee du’a irraa olchuun hin dandahamne. Caaltuunis nii duute.

Seetawwit duula Caaltuun_Maaliif_Duutee? #Why_did_Chaltu_die? #Chaltu_Lemin_Motech? Jedhamu jalqabee jira. Kayyoon isaas midhaa dubartootta irra gahan, keessattuu balaa dhiirotni asiidii fi dhangalahoo biro fayyadamuun dubartootta irratti qaqqabsiisan, akka biyyaatti gara mariitti fidanii hawaasa keessatti hubannoo cimaa uumuufi.

Duulli Caaltuun maaliif duute? Jedhu --- irraa eegaluun kaayyoowwan yeroon daangeeffaman sadi qabaachuun mootummaatti dhiyeeffachuuf, xalayaan iyyataa kunis yeroo ji’a tokkoo --- keessatti gaaffilee armaan gadii fi mallattoo namoota 10,000 (kuma kudhanii) oli waliin wal-qabsiifamee mootummaa haarawaa Itophiyaa haaraa ammaaf dhiyeessuuf karoorfamee jira.

1.     Midhaan asiidii fi dhangalahoo biroon dubartoota irratti qaqqaban seera hiiktuu biyyatti irraatii, seerri of dandahee akka bahuu fi adabbiin sirreessaan gitaa kennamuu akka dandahu, akkasumas seerri biyyittii miidhaa dubartoota irra gahu yakkoota biros ilaallchuu akka dandahutti irra deebiin ilaalmu qaba. Uumama asiidii fi dhangalahoo balaa qaqqabsiisuu dandahan irraa kan ka’e, Seetawwit yakki asiidiin wal qabatu yakka miidhaa qaamaa qofaan osoo hin taane akka yakka addaatti ilaalamu qaba.

2.     Bittaa fi gurgurtaan asiidii fi dhangalahoo miidhaa geessisan biro seera cimaa adda ta’een to’annoon akka godhamu qabu; akkasumas

3.     Manneen yaalaa Itophiyaa keessa jiran, keessattu Hospitaalonni gurguddoo riferaaliin kutaa wal’ansa gubanna qaban, kanneen akka Yekkaatiit 12 fi Hospitaala Ayider keessatti ogeeyyii fayyaaf leenjiin kunuunsaa fi wal’aansaa miidhamtoota asidiif kennamuu akka qabu;

Haaluma kanaanis tola ooltonni duula kan qindeessan xalayaa gaaffilee armaan olii fi mallattoo Seetawwit qabate waliin email dhaafi qaamaan tamsasuun mallattoolee namoota adda addaa: mana barnootaa, waajjiraalee, fi qaama hawaasaa adda addaa irraa sassaabaa jiru. Lakkoofsa barbaadamuu argachuufis tola ooltonni tokkoon tokkoon isaanii yoo xiqqaate mallatto 100(dhibba) akka sassaaban gaafatamaniiru.

Duula kan irratti, miidhaan dubartoota irra gahu akka dhaabbatu hirmaannaa gootaniif galatoomaa.

-Gumii Seetawwit

 

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!