Save San Sebastian Basilica

0 have signed. Let’s get to 35,000!


UPDATED (January 7, 2021):

[ENGLISH VERSION]

The Save San Sebastian Campaign (#SaveSanSebastian) is a public call for support of the overall protection of San Sebastian Basilica, an Augustinian Recollect legacy which was born from resilience over 400 years ago. It stands now as a symbol of permanence in the City of Manila and a true historical landmark. 

Today, the Recollect Order and San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation, Inc. are jointly committed to save this shared national treasure and the community it serves. We are leading the restoration of San Sebastian, and more recently, the movement opposing the condominium building scheduled for construction behind it.

(What is happening with the condominium building behind San Sebastian? Read our Official Statement #1 in English and Filipino.) 

Our goal for this petition is to raise 400,000 signatures by this August 2021. This is also the year we celebrate the 400th year anniversary of the very first San Sebastian church. The signatures from this general petition will be recorded to show the public there is a community of people who care about the Basilica and the neighborhood.

Help us today to raise awareness about San Sebastian and why it must be protected. We strongly believe in the power of a united community, and so beyond this petition, we invite everyone to connect with us and collaborate.

For collaborations, and any other questions, contact us directly at  savesansebastian.org@gmail.com. 

You can also stay updated about our milestones by joining our weekly Mailing List.

Thank you for choosing to stand with San Sebastian and this community. Together, we will #SaveSanSebastian!

 

[FILIPINO VERSION]

Ang Save San Sebastian Campaign (#SaveSanSebastian) ay isang pag-tawag sa publiko para sa suporta ng bawat isa na pahalagahan ang San Sebastian Basilica, isang Augustinian Recollect legacy na isinilang mula sa katatagan higit sa 400 taon na ang nakararaan. Nakatayo ito ngayon bilang isang simbolo ng pagiging permanente sa Lungsod ng Maynila at isang tunay na makasaysayang palatandaan. 


Ngayon ang Recollect Order at San Sebastian Basilica Conservation and Development Ang Foundation, Inc. ay magkasamang nakatuon upang mai-salba ang ibinahaging pambansang kayamanan at ang komunidad na pinagsisilbihan nito. Pinamunuan ng aming grupo ang pagpapanumbalik ng San Sebastian, at higit pa dito kamakailan lamang, ang grupo na tumututol sa condominium building na naka-schedule na itayo sa likod nito.

(Ano ang nangyayari sa gusali ng condominium sa likuran ng San Sebastian? Basahin ang aming Opisyal na Pahayag #1 sa Ingles at Filipino.)

Ang aming layunin para sa petisyon na ito ay upang maabot ang 400,000 na lagda sa ngayong Agosto 2021. Ito rin ang taon na ipinagdiriwang natin ang ika-400 taong anibersaryo ng pinakaunang simbahan ng San Sebastian. Ang mga lagda mula sa pangkalahatang petisyon na ito ay maitatala upang ipakita sa publiko na mayroong komunidad o mga taong nagmamalasakit sa Basilica at sa kapitbahayan.

Tulungan ninyo kami na mai-paalam ang kamalayan tungkol sa San Sebastian at kung bakit ito dapat protektahan.

Lubos kaming naniniwala sa kapangyarihan ng isang nagkakaisang komunidad, at higit pa sa petisyon na ito, kami ay nag-aanyaya sa lahat na makiisa sa amin at makipagtulungan sa amin. Para sa mga pakikipagtulungan, at anumang iba pang mga katanungan, makipag-ugnay sa amin nang direkta sa savesansebastian.org@gmail.com.

Maaari ka rin manatiling updated tungkol sa aming mga ginagawa sa pamamagitan ng pagsali sa aming Mailing List:.

Salamat sa pagpili ng panindigan kasama si San Sebastian at ang komunidad. Sama-sama tayo sa panawagang #SaveSanSebastian!