Petition Closed

(Следвайте текста надолу за българския му вариант)
The NGO responsible for Mima in Germany (dog with all 4 legs brutally chopped off) needs urgent help in keeping one of its 4 shelters in Bulgaria from closing due to lack of funds. The municipality of Shumen has refused to honor their part of financial assistance which has left the shelter and over 500 forsaken Bulgarian animals in imminent danger!

The German-Bulgarian Animal Help (GBAH or db-tierhilfe) is the first to open humane, no-kill shelters in Bulgaria. They have turned municipal isolators (animal death camps) into no-kill shelters and have rescued, rehabilitated and re-homed abused and neglected animals throughout Bulgaria.

GBAH's shelter in Shumen is not only a safe haven for homeless animals but it's also a Castration Centre and works hard on TNR program, in order to help reduce the stray population. This noble operation is now at the brink of closing due to the Municipality's refusal to pay for their part of the contract. From mid 2009 to date, Shumen Municipality paid only 10% of the total due.

GBAH is a charitable organization funded by donations from abroad (mostly Germany). In terms of the global financial crisis and the escalating population of stray animals, the noble mission of the association is extremely difficult, but indispensable. 

At this time, the crisis has reached its critical moment; medical and food vendors have threatened to stop the supplies due to outstanding bills. They are in dire straits that from time to time, there is not enough food for the animals and they have to survive on bread.

Please sign and share this petition to send a message to the Mayor and Bulgaria’s leaders for the municipality of Shumen to honor their part of the agreement and help save GBAH’s shelter and the 500+ innocent animals in their care. 

You may also phone Mayor Krassimir Kostov if you wish: 00359/54/857 640; 00359/54/800 810

RELATED LINKS (Някои от питомците на ГБПЖ):

Please consider Donating to GBAH: http://www.db-tierhilfe.de/geldspenden.php# 
(Scroll to bottom of their site and enter amount to donate via PayPal)

Some of the residents OF GBAH’s Shumen shelter (Някои от питомците на ГБПЖ):
http://www.db-tierhilfe.de/zuhause-gesucht-schumen.php

Petition - Learn more about the fate and cruel treatment of animals in Bulgaria:
(Петиция за инкриминиране на жестокостта над животните):
http://www.change.org/petitions/justice-for-mima-make-animal-cruelty-a-crime-in-bulgaria


BULGARIAN TRANSLATION:

Организацията, която пое отговорност за Мима (кучето с 4-те отрязнаи крака) има нужда от спешна помощ, за да предоврати затварянето на един от 4-те им приюта, поради липса на средства. Община Шумен отказва да уважи своята част от финансовите задължения по издръжката на приюта, в който се грижат за над 500 отритнати животни. С това поставя съществуването му в сериозна опасност!

Германо-Българска Помощ за Животните (ГБПЖ посредством спосорството на db-tierhilfe) е първата НПО , която създаде хуманни приюти в България. Те затвориха четири от общинските лагери на смъртта за кучета и ги превърнаха в спасителни острови, където се грижат за, лекуват и рехабилитират малтретирани и застрашени бездомни животни.  

ГБПЖ в Шумен е на само земен рай за отритнати четирикраки, но е и кастрационен център, който работи усилено и в унисон по програмата "Кастрирай и върни", с което допринася за редуциране популацията на уличните кучета и котки. Тяхната благородна мисия е пред спиране, заради отказа на община Шумен да заплаща полагаемата им се част от издръжката на приюта/кастрационен център. От 2009 г. до момента от общината са изплатили едва 10% от дължимото.

 ГБПЖ е благотворителна организация, която се финансира само от дарители от Германия. В условията на световна финансова криза и ескалация на популацията на бездомни животни, благородната мисия на сдружението е изключително затруднена, но и крайно необходима.

В момента кризата в приюта е достигнала критичната си точка; доставчиците на медикаменти и храни заплашват да преустановят доставките, заради неплатени сметки. Вследствие на това приюта е в бедствено положение, от време на време се налага животните да бъдат хранени само с схляб, за да свържат двата края.  Моля, подпишете и разпространете петицията, с която ще изпратите съобщението си до кмета на Шумен и някои официални лица, с молба да уважат договорените с ГБПЖ задължения и да вземат решение в полза на 500+ невинни животни.  Ако желаете да се обдите на кмет Красимир Костов: 00359/54/857 640; 00359/54/800 810

Letter to
Bulgarian Prime Minister Mr. Boiko Borisov
Mayor of Shumen, Bulgaria Mr. Krassimir Kostov
Bulgarian Minister of Agriculture Dr. Miroslav Najdenov
(Scroll for English)

С ужас научих за бедственото положение на приюта за бездомни животни на Германо-българска помощ за животните в Шумен. Потресена съм от новината, че в определени дни храната за тях не достига и те трябва да бъдат хранени само с хляб. Разбирам, че причината за това е, че поверената Ви за управление община не изпълнява финансовите си задължения си по договора с горепосочената НПО. До моето знание достигна и факта, че от към средата на 2009 година до момента община Шумен е изплатила само 10% от дължимите месечни вноски.

в приюта се лекуват, рехабилитират и отглеждат над 500 животни. Отделно се правят кастрации на бездомни кучета и котки, с което е в унисон с програмата "Кастрирай и върни". С това Германо-българска помощ за животните активно работи за намаляване популацията им и решаване на проблемите свързани с нея. Приютът е един от най-старите в България и за седемте години от съществуването си е доказал доброто си име и постижения.

Обръщам се към Вас с молба да възстановите редовните месечни вноски по договора ви с Германо-българска помощ за животните и да изплатите просрочените от 2009 до сега вноски за издръжката на приюта. Не вярвам, че съществува дори един валиден аргумент в защита на това, че поставяте здравето на повече от 500 невинни животни под заплаха.

ГБПЖ е благотворителна организация, която се финансира само от дарители от Германия. В условията на световна финансова криза и ескалация на популацията на бездомни животни благородната мисия на сдружението е изключително затруднена, но и крайно необходима. Моля Ви не ги поставяйте на колене. Изплатете им дължимата сума в пълен размер- за тях всяка стотинка е жизнено важна.

Вярвам, че ще вземете под внимание писмото ми ще се свържете с г-н Димитров, за да разрешите кризата.

С уважение,
-----------------------------------------

I was outraged to learn that the German-Bulgarian Animal Help shelter in Shumen was left in dire straits. I am deeply disturbed by the fact that from time to time there is not enough food for the animals and they have to survive on bread. I understand that this is caused by Municipality's refusal to honor its part of the shelter's financial support. I also understand that from mid 2009 to date, Municipality Shumen paid only 10% of the total due.

GBAH takes care, treats and rehabilitates over 500 animals in every given moment in their shelter in Shumen. There, they castrate stray animals free of charge, thus they are working hard on the Neuter & Return program, reducing the numbers of the homeless animals on the streets. The shelter is one of the oldest No-Kill shelters in Bulgaria and for its seven years of history it has proven good reputation and success.

I respectfully ask you to resume regular monthly payments according to your contract with German-Bulgarian Animal Help and to pay arrears from 2009 to present for the maintenance of the shelter. I strongly believe that there is not even one valid reason in defense of your decision to place the health of more than 500 innocent animals under threat.

GBAH is a charitable organization funded only by donations from Germany. In terms of the global financial crisis and the escalating population of stray animals, the noble mission of the association is extremely difficult, but indispensable. Please, do not force them on their knees. And please, pay your bills in full. Every penny is vital for them. Right now the crisis has reached its critical moment; suppliers of medicines and foods to whom you owe considerable amount of money threaten to stop the supplies. I hope you understand what this means for the animals!

I trust that you will consider my letter and you will contact Mr. Dimitrov at your earliest convenience in order to solve this extremely unpleasant and dangerous situation.

Sincerely,

Nadia Donato started this petition with a single signature, and now has 1,916 supporters. Start a petition today to change something you care about.