Keep our Children and Families Housed with the Community Opportunity to Purchase Act

Keep our Children and Families Housed with the Community Opportunity to Purchase Act

935 have signed. Let’s get to 1,000!
Started
Petition to
San Jose City Council

Why this petition matters

Started by Andrea Portillo

Join the movement for a San Jose Community Opportunity to Purchase Act (COPA)!

Our San Jose families are in a crisis! We continue to be pushed out of our communities, due to historical segregation policies, increased cost of living, current threats of evictions, displacement and general lack of affordable housing options that lead to long term homeownership. Our communities can no longer be ignored and dismissed! 

The Community Opportunity to Purchase ACT helps our fight against displacement! COPA is a law that gives tenants or qualified nonprofits (QNP) the right to make the first offer to buy a property when it goes up for sale, preventing tenant displacement, stabilizing housing and creating pathways to homeownership. We deserve thriving healthy communities. 

Community members themselves facing displacement, including communities of color and low-income families and organizations, have crafted a community-based COPA policy that makes following recommendations.

Community Based COPA Policy*:

 • Steady Funding Source: COPA participants should be able to access a City Preservation Fund to help purchase their properties.
 • Buying Power: A qualified nonprofit engaged with and supported by the current tenants will be eligible to purchase the property. Tenants should have an option to become owners of the property or of their units.
 • No Displacement: Current tenants will not be displaced, and properties are kept permanently affordable.
 • Tenant Engagement: This means deep tenant organizing, education, technical assistance, and pathways to asset building and ownership.
 • Housing for All: Flexible affordability restrictions should prioritize very low-income and extremely low-income families, while not displacing tenants who are or who become moderate-income.
 • Units: As many rental units and housing types as possible should be considered under this program.
 • Timeline: Ample time to allow tenants or qualified nonprofits to organize, carry out due diligence, access funding, and arrange financing.

***Español

¡Únase al movimiento por una Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria de San José (COPA)!

¡Nuestras familias de San José están en crisis! Continuamos siendo expulsados ​​de nuestras comunidades debido a las políticas de segregación históricas, el aumento del costo de vida, las amenazas actuales de desalojos, el desplazamiento y la falta general de opciones de vivienda asequible que conducen a la propiedad de vivienda a largo plazo. ¡Nuestras comunidades ya no pueden ser ignoradas y descartadas!

¡El ACT de Oportunidad Compra Comunitaria ayuda a nuestra lucha contra el desplazamiento! COPA es una ley que otorga a los inquilinos o organizaciones sin fines de lucro calificadas (QNP) el derecho a hacer la primera oferta para comprar una propiedad cuando sale a la venta, lo que evita el desplazamiento de inquilinos, estabiliza la vivienda y crea vías para la propiedad de vivienda. Merecemos comunidades prósperas y saludables.

Los propios miembros de la comunidad que enfrentan el desplazamiento, incluidas las comunidades de color y las familias y organizaciones de bajos ingresos, han elaborado una política de COPA basada en la comunidad que hace las siguientes recomendaciones.

Política COPA basada en la comunidad*:

 • Fuente de financiación constante: los participantes de COPA deberían poder acceder a un Fondo de preservación de la ciudad para ayudar a comprar sus propiedades.
 • Poder adquisitivo: una organización sin fines de lucro calificada comprometida y respaldada por los inquilinos actuales será elegible para comprar la propiedad. Los inquilinos deben tener la opción de convertirse en propietarios de la propiedad o de sus unidades.
 • Sin desplazamiento: los inquilinos actuales no serán desplazados y las propiedades se mantendrán permanentemente asequibles.
 • Compromiso de los inquilinos: Esto significa organización profunda de los inquilinos, educación, asistencia técnica y vías para la construcción y propiedad para los inquilinos.
 • Vivienda para todos: Las restricciones de asequibilidad flexibles deben priorizar a las familias de ingresos muy bajos y extremadamente bajos, sin desplazar a los inquilinos que tienen o se convertirán en ingresos moderados.
 • Unidades: En este programa se deben considerar todas las unidades de alquiler y tipos de vivienda como sea posible.
 • Cronograma: tiempo suficiente para permitir que los inquilinos o las organizaciones sin fines de lucro calificadas se organicen, lleven a cabo la debida diligencia, accedan a la financiación y dispongan de la financiación.

***Vietnamese

Tham gia phong trào cho Đạo luật Cơ hội Mua hàng của Cộng đồng San Jose (COPA)!

Một Đạo Luật về Cơ Hội Cộng Đồng để Mua Nhà (gọi tắt là COPA) sẽ ngăn việc các cộng đồng da màu có thu nhập thấp bị chuyển đi nơi khác.Các gia đình của chúng tôi ở San Jose tiếp tục bị đẩy ra khỏi cộng đồng của họ vì các chính sách tách biệt về nhà ở trong lịch sử, chi phí sinh hoạt tăng, bị đe dọa trục xuất, thuyên chuyển, và thiếu cơ hội được có các lựa chọn mua hay mướn nhà ở với giá cả phải chăng để có quyền sở hữu nhà lâu dài.

San Jose đang rất cần các phương cách chống tái định cư, ưu tiên cho trẻ em các hộ nghèo và các gia đình da màu.Một trong những phương cách đó là Đạo Luật COPA (Cơ Hội Cộng Đồng để Mua Nhà). là luật cho phép người thuê nhà hoặc các tổ chức phi lợi nhuận (QNP) như quỹ ủy thác đất cộng đồng, các nhà thầu xây dựng phi lợi nhuận hoặc các hợp tác xã, được có quyền ngã giá đầu tiên khi một bất động sản được đưa lên bán ở thị trường.

Bản thân các thành viên cộng đồng phải đối mặt với việc phải di dời, bao gồm các cộng đồng da màu và các gia đình và tổ chức có thu nhập thấp, đã xây dựng chính sách COPA dựa trên cộng đồng đưa ra các khuyến nghị sau.

Chính sách COPA dựa trên cộng đồng*:

 • Nguồn tài trợ ổn định: Những người tham gia COPA sẽ có thể truy cập vào Quỹ bảo tồn thành phố để giúp mua tài sản của họ.
 • Sức mua: Một tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện tham gia và được hỗ trợ bởi những người thuê hiện tại sẽ đủ điều kiện để mua tài sản. Người thuê nhà nên có tùy chọn để trở thành chủ sở hữu tài sản hoặc đơn vị của họ.
 • Không Di dời: Những người thuê nhà hiện tại sẽ không bị di dời và các tài sản được giữ vĩnh viễn với giá cả phải chăng.
 • Sự tham gia của người thuê: Điều này có nghĩa là tổ chức, giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật của người thuê sâu và các lộ trình để xây dựng và sở hữu tài sản.
 • Nhà ở cho mọi người: Các hạn chế linh hoạt về khả năng chi trả nên ưu tiên các gia đình có thu nhập rất thấp và cực kỳ thấp, đồng thời không làm thay thế những người thuê nhà đang hoặc sắp trở thành người có thu nhập trung bình.
 • Căn hộ: Càng nhiều căn hộ cho thuê và loại nhà ở càng tốt nên được xem xét theo chương trình này.
 • Dòng thời gian: Có nhiều thời gian để cho phép người thuê hoặc các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện tổ chức, thực hiện thẩm định, tiếp cận tài trợ và thu xếp tài chính.
935 have signed. Let’s get to 1,000!