Russian women, STOP the war in Ukraine!

Russian women, STOP the war in Ukraine!

Started
March 2, 2022
Petition to
Russian Mothers
Signatures: 7,654Next Goal: 10,000
Support now

Why this petition matters

EN, RU, LT, UA, BE, PL, ET, LV, DE, IT, ES, FR, SV, PT, GRN

Women of the world call you, Russian women, to take action and STOP THE WAR in Ukraine. Your sons are waging war. You can take action too - STOP them, STOP the war.

At this very moment, as you read this appeal, Ukrainian families are dying. Children are dying. Schools, hospitals, libraries are being bombed. Because your sons are waging war on behalf of your barbarian and fascist leader Putin, but also on behalf of your whole country, Russia.

In Ukraine, fathers and mothers are bidding farewell to their small children, leaving to protect their homeland from the Russian aggression. Can you even fathom many mothers, wives, daughters, and sisters stayed behind, or fled as refugees? How many have already heard the worst possible news? How many more will?

We appeal to you, Russian women - open your eyes and raise your voice. Get out into the streets to stop Putin and tell your sons to come back home!!!! Your silence means aggression. Your silence means bombs  and bullets in Ukraine. Your silence means blood on your hands. You CAN STOP it. Speak up!

RU

Женщины России, ОСТАНОВИТЕ войну в Украине

Женщины России, Вас призывают женщины мира – действуйте, чтобы остановить войну в Украине. Воюют Ваши сыновья. Вы тоже можете начать действовать – ОСТАНОВИТЕ их, ОСТАНОВИТЕ войну.

Пока Вы читаете это обращение, умирают украинские семьи. Умирают дети. Бомбардировкам подвергаются школы, больницы, библиотеки. Потому что Ваши сыновья воюют от имени варварского фашистского лидера Путина, от имени Вашей страны, России.

В Украине отцы и матери прощаются со своими маленькими детьми, уходя защищать родину от российской агрессии. Можете ли Вы представить, что множество матерей, жен, дочерей и сестер остались или были вынуждены покинуть Украину как беженцы? Сколько из них уже услышали самую страшную новость? Сколько из них еще услышат ее?

Обращаемся к Вам, женщины России – откройте глаза и повысьте голос. Выходите на улицы, чтобы остановить Путина, и велите своим сыновьям вернуться домой!!! Ваше молчание означает агрессию. Ваше молчание означает бомбы и пули в Украине. Твое молчание означает кровь на Твоих руках. ТЫ МОЖЕШЬ ОСТАНОВИТЬ. Не молчи!

LT

Rusijos moterys, SUSTABDYKITE karą Ukrainoje!

Pasaulio moterys ragina Jus, Rusijos moterys, imtis veiksmų ir SUSTABDYTI KARĄ Ukrainoje. Jūsų sūnūs kariauja. Jūs taip pat galite imtis veiksmų – SUSTABDYKITE juos, SUSTABDYKITE karą.

Kol skaitote šį kreipimąsi, ukrainiečių šeimos miršta. Vaikai miršta. Bombarduojamos mokyklos, ligoninės, bibliotekos. Nes Jūsų sūnūs kariauja barbariško fašistų lyderio Putino, Jūsų šalies, Rusijos, vardu.

Ukrainoje tėvai ir motinos atsisveikina su savo mažais vaikais, išvykdami ginti tėvynės nuo Rusijos agresijos. Ar galite bent įsivaizduoti, kad daug motinų, žmonų, dukterų ir seserų liko arba turėjo trauktis iš Ukrainos kaip pabėgėliai? Kiek jų jau išgirdo blogiausias naujienas? Kiek jų jas dar išgirs?

Kreipiamės į Jus, Rusijos moterys – atmerkite akis ir pakelkite balsą. Išeikite į gatves sustabdyti Putiną ir liepkite savo sūnums grįžti namo!!!! Jūsų tylėjimas reiškia agresiją. Jūsų tylėjimas reiškia bombas ir kulkas Ukrainoje. Tavo tylėjimas reiškia kraują ant Tavo rankų. GALITE SUSTABDYTI. Netylėk!

UA

Російські жінки, ЗУПИНІТЬ війну в Україні!

Жінки світу закликають вас, росіянки, діяти і ЗУПИНИТИ ВІЙНУ в Україні. Ваші сини ведуть війну. Ви теж можете діяти – ЗУПИНІТЬ їх, ЗУПИНІТЬ війну.

Саме в цей момент, коли ви читаєте це звернення, українські родини гинуть. Гинуть діти. Бомбардують школи, лікарні, бібліотеки. Тому що ваші сини ведуть війну від імені вашого варварського та фашистського лідера Путіна, а також від імені всієї вашої країни, Росії.

В Україні батьки і матері прощаються зі своїми маленькими дітьми, їдучи захищати батьківщину від російської агресії. Чи можете ви навіть уявити, що багато матерів, дружин, дочок і сестер залишилися або втекли як біженці? Скільки людей вже почули найгіршу з можливих новин? Скільки людей ще почують?

Звертаємося до вас, російські жінки – відкрийте очі і підвищте голос. Вийдіть на вулиці, щоб зупинити Путіна, і скажіть своїм синам, щоб повертались додому!!!! Ваше мовчання означає агресію. Ваше мовчання означає бомби та кулі в Україні. Ваше мовчання означає кров на ваших руках. Ви МОЖЕТЕ це ЗУПИНІТИ. Висловлюйтесь!


BE

Жанчыны Расіі, СПЫНІЦЕ вайну на Украіне!

Жанчыны ва ўсім сьвеце заклікаюць вас, жанчыны Расіі, прыняць меры, каб СПЫНІЦЬ ВАЙНУ на Украіне. Вашы сыны вядуць вайну. І вы можаце паступіць актыўна – СПЫНІЦЬ іх, СПЫНІЦЬ вайну.

Цяпер, калі вы чытаеце гэты зварот, гінуць украінскія сем’і. Паміраюць дзеці. Вядуцца бамбардзіроўкі школ, бальніц бібліятэк. Гэта вашы сыны там ваююць ад імя варварскага фашысцкага лідэра Пуціна і вашай краіны Расіі.

На Украіне бацькі едуць абараняць Радзіму ад расійскай агрэсіі, развітваючыся со сваімі малымі дзеткамі. Падумайце аб тым, што на Украіне застаюцца іх маці, жонкі, дочкі і сёстры, а многім даводзіцца і уцякаць. А колькі ўжо прыйшло найгоршых вестак? І колькі іх яшчэ будзе?

Мы звяртаемся да вас, рускія жанчыны – расплюшчыце вочы і павысьце голас.  Выходзьце на вуліцы, каб спыніць Пуціна, і скажыце сваім сынам, каб ішлі дадому!!!! 

Ваша маўчанне азначае агрэсію. Ваша маўчанне азначае бомбы і кулі на Украіне. 

Ваша маўчанне – гэта кроў на вашых руках. СПЫНІЦЕ! ВЫ МОЖАЦЕ! Не маўчыце!

PL

Rosyjskie kobiety, ZATRZYMAJCIE wojnę na Ukrainie!

Kobiety świata wzywają Was, kobiety w Rosji, do podjęcia działań i PRZERWANIA WOJNY na Ukrainie. Wasi synowie prowadzą wojnę. Wy też możecie podjąć działania — POWSTRZYMAJCIE ich, ZATRZYMAJCIE wojnę.

Gdy czytacie ten apel, umierają ukraińskie rodziny. Umierają dzieci. Bombardowane są szkoły, szpitale, biblioteki. Ponieważ Wasi synowie prowadzą wojnę w imieniu Waszego barbarzyńskiego i faszystowskiego przywódcy Putina, ale także w imieniu całego Waszego kraju - Rosji.

Na Ukrainie ojcowie i matki żegnają się ze swoimi małymi dziećmi i wyruszają bronić ojczyzny przed agresją Rosji. Czy możecie przynajmniej wyobrazić sobie, że wiele matek, żon, córek i sióstr pozostało na miejscu lub musiało uciekać z Ukrainy jako uchodźcy? Ile z nich już otrzymało wiadomości najgorsze z możliwych? Ile z nich jeszcze takie otrzyma?

Apelujemy do Was, rosyjskie kobiety — przejrzyjcie na oczy i podnieście głos. Wyjdźcie na ulice, żeby powstrzymać Putina i każcie swoim synom wracać do domu!!!! Wasze milczenie oznacza agresję. Wasze milczenie oznacza bomby i pociski na Ukrainie. Wasze milczenie oznacza krew na Waszych rękach. MOŻECIE TO ZATRZYMAĆ! Przemówcie!

ET

Vene naised, PEATAGE sõda Ukrainas!

Maailma naised kutsuvad teid, Vene naisi, üles tegutsema ja PEATAMA SÕDA Ukrainas. Teie pojad sõdivad seal. Ka teie saate midagi teha - PEATAGE nad, PEATAGE sõda.

Ka sel hetkel, kui loete seda üleskutset, surevad Ukraina perekonnad. Lapsed surevad. Pommitatakse koole, haiglaid, raamatukogusid. See toimub, kuna teie pojad sõdivad teie barbaarse ja fašistliku juhi Putini nimel, kuid ka kogu oma riigi, Venemaa nimel.

Ukrainas jätavad isad ja emad hüvasti oma väikeste lastega, et minna nende juurest kaitsma oma kodumaad Vene agressiooni eest. Kas te suudate isegi endale ettekujutada neid paljusid mahajäänud emasid, naisi, tütreid ja õdesid või pagulastena põgenema sunnituid? Kui paljud on juba kuulnud võimalikest kõige halvemaid uudiseid? Kui paljud kuulevad neid veel?

Me pöördume teie poole Vene naised - avage oma silmad ja tõstke oma häält. Minge Putini peatamiseks tänavatele ja käskige oma poegadel koju tagasi tulla!!!! Teie vaikimine tähendab agressiooni. Teie vaikimine tähendab tähendab pomme ja kuule Ukrainas. Teie vaikimine tähendab verd teie kätel. Te SAATE SELLE PEATADA. Tõstke oma häält!

LV

Krievijas sievietes, APTURIET karu Ukrainā!

Pasaules sievietes aicina jūs, Krievijas sievietes, rīkoties un APTURĒT KARU Ukrainā! Jūsu dēli karo. Jūs varat rīkoties – APTURIET viņus, APTURIET karu!

Kamēr lasāt šo uzaicinājumu, iet bojā ģimenes Ukrainā! Mirst bērni! Tiek bombardētas skolas, slimnīcas un bibliotēkas! Tas notiek tāpēc, ka jūsu dēli karo barbariskā fašistu vadoņa Putina un jūsu zemes, Krievijas, vārdā!

Ukrainā tēvi un mātes atvadās no saviem mazajiem bērniem, lai dotos aizsargāt tēvzemi no Krievijas agresijas. Vai vispār varat iztēloties, ka daudzas mātes, sievas, meitas un māsas ir kļuvušas par bēgļiem un tām ir nācies doties prom no Ukrainas bēgļu gaitās? Cik no viņām jau ir dzirdējušas visļaunākās ziņas? Cik no viņām tās vēl dzirdēs?

Vēršamies pie jums, Krievijas sievietes! Atveriet acis un paceliet balsi! Izejiet ielās apturēt Putinu un lieciet saviem dēliem atgriezties mājās!!!! Jūsu klusēšana arī ir agresija! Jūsu klusēšana nozīmē bumbas un lodes Ukrainā! Tava klusēšana nozīmē asinis uz Tavām rokām! JŪS VARAT APTURĒT! Neklusē!

DE

Frauen in Russland, STOPPT den Krieg in der Ukraine!

Frauen der Welt rufen Sie auf, russische Frauen, zu handeln und DEN KRIEG in der Ukraine

ZU STOPPEN.

Ihre Söhne führen den Krieg. Sie können auch aktiv werden – STOPPEN Sie sie, STOPPEN Sie den Krieg. Genau in diesem Moment, während Sie diesen Aufruf lesen, sterben ukrainische Familien. Kinder sterben. Schulen, Krankenhäuser, Bibliotheken werden bombardiert. Denn Ihre Söhne führen den Krieg für Ihren barbarischen und faschistischen Führer Putin, aber auch für Ihr ganzes Land Russland.

In der Ukraine verabschieden sich Väter und Mütter von ihren kleinen Kindern und reisen ab,

um ihre Heimat vor der russischen Aggression zu schützen. Können Sie sich vorstellen, dass viele Mütter, Ehefrauen, Töchter und Schwestern zurückgeblieben oder als Flüchtlinge geflohen sind? Wie viele haben schon die schlimmsten Nachrichten gehört? Wie viele werden es noch?

Wir appellieren an Sie, russische Frauen – öffnen Sie Ihre Augen und erheben Sie Ihre Stimme. Gehen Sie auf die Straßen, um Putin aufzuhalten und sagen Sie Ihren Söhnen, sie sollen nach Hause kommen!!! Ihr Schweigen bedeutet Aggression. Ihr Schweigen bedeutet Bomben und Kugeln in der Ukraine. Dein Schweigen bedeutet Blut an Deinen Händen. Sie KÖNNEN es STOPPEN. Erhebt Ihre Stimme!

IT

Donne russe, fermate la guerra in Ucraina!

Le donne di tutto il mondo vi chiedono di fermare questa guerra nella quale sono coinvolti i vostri figli.

Anche voi potete agire - fermateli, fermate la guerra. Intere famiglie ucraine stanno morendo nello stesso istante in cui voi leggete questo appello.

Stanno morendo bambini. Scuole, ospedali e biblioteche stanno venendo bombardati.Tutto per mano dei vostri figli, combattenti in nome di un capo barbaro e tiranno ma anche in nome di una intera nazione - la Russia.

In Ucraina padri e madri si stanno separando dai propri piccoli per proteggere la propria patria dall'aggressione russa. Riuscite ad immaginare quante madri, mogli, figlie e sorelle sono già state costrette a fuggire? Quante hanno già ricevuto la più orribile notizia? Quante ancora dovranno riceverla?

Ci appelliamo a voi, madri russe - aprite gli occhi ed alzate la voce. Andate in strada, fermate Putin e chiedete ai vostri figli di tornare a casa. Il vostro silenzio significa aggressione. Il vostro silenzio significa bombe e proiettili in Ucraina. Il vostro silenzio significa sangue sulle vostre mani. Voi potete fermare tutto ciò. Parlate.


ES

¡Mujeres de Rusia, DETENED la guerra en Ucrania! El resto de mujeres del mundo os hacemos un llamamiento a las mujeres de Rusia para que toméis la iniciativa y DETENGÁIS LA GUERRA en Ucrania.

Al igual que vuestros hijos están haciendo la guerra, vosotras también podéis pasar a la acción: DETENEDLES, DETENED esta guerra. En este mismo momento en el que estáis leyendo este llamamiento, hay familias ucranianas que están muriendo. También hay niños muriendo.

Están bombardeando escuelas, hospitales y bibliotecas, porque vuestros hijos están haciendo la guerra no solo en el nombre de vuestro monstruoso y fascista líder, Putin, sino también en el nombre de todo vuestro país, Rusia.

En Ucrania, hay padres y madres despidiéndose de sus hijos pequeños, teniendo que marcharse para proteger a su patria ante la agresión rusa. ¿Os podéis hacer una idea de cuántas madres, esposas, hijas y hermanas se han quedado atrás o han tenido que huir como refugiadas? ¿Os imagináis a cuántas de ellas les ha llegado la peor de las noticias? ¿O a cuántas más les queda tener que vivir el mismo drama?

Por todo esto, os suplicamos a las mujeres de Rusia que abráis los ojos y alcéis vuestras voces. Salid a las calles para detener a Putin y ¡¡¡¡pedidle a vuestros hijos que regresen a casa!!!! Vuestro silencio es cómplice de esta agresión. Vuestro silencio hace que caigan las bombas y se disparen las balas en Ucrania. Vuestro silencio os está llenando las manos de sangre. PODÉIS DETENEDLO. ¡Alzad la voz!

FR

Femmes russes, ARRÊTEZ la guerre en Ukraine! 

Les femmes du monde vous appellent, femmes russes, à agir et ARRÊTER LA GUERRE en Ukraine. Vos fils font la guerre. Vous pouvez aussi agir - ARRÊTEZ-LES, ARRÊTEZ la guerre.

En ce moment même, alors que vous lisez cet appel, des familles ukrainiennes meurent. Des enfants meurent. Des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques sont bombardés. Parce que vos fils font la guerre au nom de votre chef barbare et fasciste Poutine, mais aussi au nom de tout votre pays, la Russie.

En Ukraine, des pères et des mères font leurs adieux à leurs enfants, et partent pour protéger leur patrie de l'agression russe. Pouvez-vous même imaginer que de nombreuses mères, épouses, filles et sœurs sont restées ou ont fui en tant que réfugiées ? Combien d‘elles ont déjà appris la pire nouvelle possible ? Combien d'autres le feront ?

Nous vous appelons, femmes russes - ouvrez vos yeux et élevez la voix. Descendez dans la rue pour arrêter Poutine et dites à vos fils de rentrer à la maison !!!! Votre silence est synonyme d'agression. Votre silence équivaut aux bombes et aux balles en Ukraine. Votre silence signifie du sang sur vos mains. Vous POUVEZ METTRE FIN à cela. Parlez !

SV

Ryska kvinnor, STOPPA kriget i Ukraina!

Världens kvinnor uppmanar er, ryska kvinnor, att agera och STOPPA KRIGET i Ukraina.  Era söner för kriget framåt. Ni kan också ta initiativ - STOPPA dem, STOPPA kriget.

Just i detta ögonblick, när ni läser denna text, dör ukrainska familjer och barn.  Era söner bombar skolor, sjukhus och bibliotek bombas på uppdrag av er fascistledare Putin, men också på uppdrag av hela ert land, Ryssland.

I Ukraina tar föräldrar farväl av sina småbarn för att skydda sitt hemland från den ryska aggressionen.  Kan ni ens fatta hur många mammor, fruar, döttrar och systrar som stannat kvar eller tvingas till flyk?  Hur många har redan hört de värsta tänkbara nyheterna?  Hur många fler kommer få göra det? 

Vi vänder oss till er, ryska kvinnor - öppna ögonen och höj rösten.  Gå ut på gatorna för att stoppa Putin och säg åt era söner att komma tillbaka hem!!!!  Er tystnad leder till fler dödsfall.  Er tystnad leder till bomber och skott i Ukraina. Er tystnad leder till blod på era händer. Ni KAN STOPPA det. Höj rösten!!

PT

Mulheres russas, PAREM a guerra na Ucrânia! 

Mulheres de todo o mundo chamam vocês, mulheres russas, para agirem e PARAREM A GUERRA na Ucrânia. Seus filhos estão em guerra. Você também pode agir! PARE-OS, PARE a guerra. 

Neste exato momento, enquanto vocês leem este apelo, famílias ucranianas estão morrendo. As crianças estão morrendo. Escolas, hospitais, bibliotecas estão sendo bombardeadas porque seus filhos estão travando uma guerra em nome de seu líder bárbaro e fascista, o Putin, mas também em nome de todo o seu país, a Rússia. 

Na Ucrânia, pais e mães estão se despedindo de seus filhos pequenos, partindo para proteger sua pátria da agressão Russa. Vocês tem ideia de quantas mães, esposas, filhas e irmãs ficaram para trás ou fugiram como refugiadas? Quantas já ouviram a pior notícia possível? Quantas mais vão? 

Estamos falando com vocês, mulheres russas; Abram os olhos e levantem a voz. Saiam às ruas para parar Putin e dizer a seus filhos que voltem para casa!!! Seus silêncios significam agressão. Seus silêncios significam bombas e balas na Ucrânia. Seus silêncios significam sangues em suas mãos. Você PODE PARAR. Fala!

GRN

ქალებო რუსეთიდან, მსოფლიოს ქალები მოგიწოდებენ, იმოქმედეთ და შეაჩერეთ ომი უკრაინაში. თქვენი ვაჟები ჩართულები არიან საომარ მოქმედებებში უდანაშაულო ხალხის წინააღმდეგ. თქვენ შეგიძლიათ იმოქმედოთ - შეაჩერეთ ისინი, შეაჩერეთ ომი.

სწორედ ამ მომენტში, როცა ამ მიმართვას კითხულობთ, უკრაინაში ოჯახები იღუპებიან. ბავშვები კვდებიან. იბომბება სკოლები, საავადმყოფოები, ბიბლიოთეკები. იმიტომ, რომ თქვენი შვილები ომობენ ბარბაროსი და ფაშისტი ლიდერი პუტინის და ასევე მთელი თქვენი ქვეყნის, რუსეთის სახელით.

უკრაინაში მამები და დედები ემშვიდობებიან და ტოვებენ პატარა შვილებს, თავად კი  რუსული აგრესიისგან სამშობლოს დასაცავად მიდიან. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რამდენი დედა, ცოლი, და ქალიშვილი დარჩა უკრაინაში, ან გაიქცა ლტოლვილად? რამდენმა  შეიტყო უკვე ყველაზე ცუდი ამბები მათ თანამემამულეებზე? კიდევ რამდენი ასეთი ამბავი იქნება?

მოგმართავთ თქვენ, ქალებო რუსეთიდან - გაახილეთ თვალები და ამოიღეთ ხმა. გამოდით ქუჩებში პუტინის შესაჩერებლად და უთხარით თქვენს შვილებს დაბრუნდნენ სახლში!!!! თქვენი დუმილი ნიშნავს აგრესიას. თქვენი დუმილი უკრაინაში ბომბებსა და ტყვიებს ნიშნავს. თქვენი დუმილი ნიშნავს სისხლს თქვენსავე ხელებზე. თქვენ შეგიძლიათ შეაჩეროთ იგი. ილაპარაკეთ!

Support now
Signatures: 7,654Next Goal: 10,000
Support now
to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers

  • Russian Mothers