Ouverture frontière à Rodrigues avec quarantaine de 14 jours

Ouverture frontière à Rodrigues avec quarantaine de 14 jours

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Mouvmen Sitwayin Anti Covid started this petition to Rodrigues Regional Assembly and

PETISION ADRESE A GOUVERNMEN REPIBLIK MAURICE EK L’ASSEMBLEE REGIONALE RODRIGUES LOR BANN KONDISION KI BIZIN RESPEKTE POU OUVERTIR FRONTIER/REPRIZ BANN VOL KOMERSIAL ENT MAURICE EK RODRIGUES

Nou, bann abitan Rodrigues ki pe apoz nou siniatir en ba lor sa petision la, nou pe demann Gouvernmen Repiblik Maurice e L’Assemble Rezional Rodrigues initie aksion ki bizin pou revok avek efe imedia sa desizion danzere ki zot finn pren pou otoriz bann pasaze sorti Maurice vwayaz ver Rodrigues san pas par karantenn, oubien pas par ziss 7 zour karantenn ek inpoz enn karantenn 14 zour non peyan pou bann rezidan ki pe sorti Maurice pe vinn Rodrigues, pou ban rezon suivan :-

1. Sistem lasante Rodrigues deza pa pe resi fourni enn servis satisfezan e efikas a la popilasion kot bokou ka pani tro grav ki pe oblize refer a Maurice akoz napa ni lekipman ni personnel kalifie sir plas, koumen li pou resi zer ek donn enn servis adekwat fas a enn pandemi covid 19 de sa gran lanpler la, sirtou avek varian otman kontaziez ek mortel delta.

2. Servis lasante Rodrigues aktielman pa sifizamen ekipe ek bann laparey medikal apropriye koumen par exenp respirater artifisiel, defibrilator, etc e system lasante la li napa ase personnel swanian e specialis ek ousi medikamen neseser pou kapav fer fas enn eventiel sitiasion kot gayn plizier ka covid enn sel kou. Li eviden ki avek sa sous effektif la, bann personnel pou depase tre vit par lanpler ki sa pandemi la riske pren, sirtou avek nombre limité dokter e infirmie kot zot mem kapav kontamine . Sa pou entrenn enn deteriorasion sosial ki ni lotorite, ni la popilasion pa pou kapav zere, vwar enn katastrof ki bizin evite. Maurice ki pourtan bokou pli bien ekipe ki Rodrigues pa pe resi kontrol sa sitiasion la ziska pandemi inn vinn or kontrol, aster mazinn ou ki katastrof ireparab sa kapav koz Rodrigues. Pou nek enn apokalips !!!

3. Popilasion rodrigez pankor bien forme ek informe lor miz en plas ek miz en aplikasion bann protokol saniter ki pankor ni fini finalize. Bann diferen protokol saniter lor distansiasion fizik, desinfeksion ek sanitasion lamin ek lezot bann vekter kontaminasion, pou bann plas piblik ek transpor piblik pa enkor finalize. Labsens linformasion lor sa bann protokol pankor finalize la, kouple avek mank delo pendan sa peryod sesres grav la, li vremen enn gran laport ouvert a transmision ek propagation tre rapid viris covid 19 dan la popilasion rodrigez.

4. Rodrigues pa enkor fini atenn liminité kolektiv fixe par l’OMS ek plis ki 10 mille dimoun pa enkor vaksine. Innan ki finn vaksine par bann vaksin ki apre finn montre bann prev irefitab ki vaksin la pa vremem efikas kont varian Delta. Innan vaksin ki finn fer depi avan inn fini nepli innan lefe protekter dan lekor dimoun.

5. La mazorite fami ek menaz dan Rodrigues zot pe gayn delo robine depi rezo domestik zis 2 zerdten par mwa, seki fer 24 erdten par an ki zot robine koulé kontinielmen. Kivedir napa  sifizamen delo dan Rodrigues pou permet bann bonn pratik saniter anti-covid ki prekonize, tel ki lav lamin souven avek delo prop e savon, desinfekte ban linz kan rent dan lakaz dan delo ek deterzan ek desinfekte bann komision kan sorti aste dan laboutik ek sipermarse pou elimin bann eventiel viris lor bann lobze ki expose a piblik. Li inposib asir enn bon mezir saniter si penan delo oubien si delo pas sifi dan bann menaz, donk li inposib pou evit contaminasion ek viris covid 19.

6. Si gagn pliss ki 40 ka pozitif en meme temp, bann pasien pozitif pou dan lobligation fer izolman dan zot bann ti lakaz akoz kantite lili disponib dan lopital creve cœur ek 2 sent de sante La Ferme ek Mont Lubin zot tre limite. Boukou fami vilnerab abit dan bann ti lakaz tip Bela, Cité, Trust fund, NEF ek tol ki enan ent 2 a 4 pies selman. Innan ousi bokou fami monoparental ek bann gran dimoun ki malad ki viv ensanm sersere dan sa bann ti mezonet la. Oto izolman pou pratikman INPOSIB pou enn kikenn ki infekte dan sa bann famiy la. Si enn dimoun ki reste dan sa bann mezonet la teste pozitif, li pa pou kapav fer so oto izolman san infecte lezot manm la famiy ! O kontrer li pou ede pou propaz viris la pli vit e sa pou amenn Rodrigues ver lapokalips !

Se pou sa bann rezon la ki Mouvmen Sitoyen Anti Covid ek tou bann siniater sa petision la pe ekzort Gouvernman Moris ek Gouvernman Rezional :-

1. Pa bizin ouver frontier ditou ent Maurice ek Rodrigues si zot penan lintension met karantenn 14 zour oubien si zot pou met karantenn ziss 7 zour.

2. Pa ouver sa frontier la tank ki tou bann protokol saniter pou bann plas piblik ek transpor piblik pa ankor elabore, met en plas e disemine pou guide ek responsabiliz la popilasion.

3. Pa ouver frontier tank ki prosedir « Tender » ki finn lense pou akerir bann lekipmen medikal pa konplete ek tank ki pa enkor pren livrezon bann lekipmen la.

4. Pa ouver frontier tank ki gouvernmen pa enkor resi fer robine bann famiy ek bann menaz koul sifizaman pou gayn ase delo pou asir enn bon mezir saniter.

5. Inpoz enn karantenn obligatwar de 14 zour minimum base lor norme L’OMS a tou voyazer ki pe sorti Maurice ek ailleur ek pe vinn Rodrigues, kan ine parer pou ouvert frontiere.

6. Ki l’Etat Providence pey tout bann fre karantenn pou tou Rodrige e non - Rodrige reziden a Rodrigues et pou zot fami ki pe retourn dan Rodrigue, inklian bann etidian

7. Ki rapatriye o pli vit posib e avan fet Noel, tou Rodriguais ki bloke Maurice depi a partir Mars 2021 kan ti ferm frontier.

8. Ki avion Dornier ek Air Mauritius pren bann dispozision neseser  pou reponn lapel Gouvermen Rezional pou evakie bann pasien ki nesesit bann tretment medikal pli pouse a Maurice ki penan narien a vwar avek covid, parey koman ti fer pou Sef Commissaire.

Li toutafe normal ki Gouvernmen Maurice demann popilasion morisienne lor l’ile Maurice pou « viv avek viris covid » parski viris la existe dan la kominote dan l’Ile Maurice. Me li pa normal ni rezonab ki Gouvernman Maurice ek so delegasion ministere la santé vinn gayn toupe demann la popilation rodrigez ki pe viv dan enn l’Ile Rodrigues, kot penan viris covid dan la kominot, « viv avek covid 19 ek so varian Delta » e en mem ten ouver laport pou viris la rent dan Rodrigues en deor koulwar saniter, ouver frontier san karantenn, avek izolmen a domisil dan mezonet 2 lasam, avek lekipment e personnel medikal insifizan, transpor 4x4 a la plas lanbilans SAMU, robine ki koul 24 erdten par lane, etc.

Okenn ka lokal pa inn enrezistre ziska prezen dan Rodrigues, donk Rodrigues enkor « covid free » tank ki bann ka inn ganie zot ti gayn en karantenn dan koulwar saniter kot enan protokol deza en plas.

Gouvernmen Maurice pas enan okenn drwa moral vinn demann la popilasion rodrigez viv avek viris covid 19 ki pa existe dan Rodrigues e ki li pe laisse la porte ouvert pou bann rezon ki nou pa konin pou ki viris la rent dan nou zil.

Nou demann bann desider pou revwar zot desizion danzéré e pou azir dan lintere la popilasion rodriguez parski nou pa oule ki ni enn sel Rodriguais mort avec corona viris lor nou zil natal

Nou pa otoriz okenn personn vinn badinn avek nou lavi.

Protez nou bann zenfan, protez nou bann grand dimoune vilnerab, protez tou Rodriguais. PROTEZ RODRIGUES

 

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!