Petition Closed

Stop the wolf slaughter in Sweden, Norway and Finland!

This petition had 33,715 supporters


Stop the wolf slaughter in Sweden, Norway and Finland!

We can no longer sit and watch while our wolves are being slaughtered in Sweden, Norway and Finland. The wolves are vital; they provide biodiversity and are very important to our fauna.

Authorities are now granting protection for hunter and hunting in Sweden at a much higher pace. They issued licenced permits to hunt 22 wolves in Sweden this year, starting on the 2nd of January. I drove from southern Sweden to personally monitor Värmland's licensed hunt for wolves in the country and I was present there from the 3rd of January. The hunting area is very big and it is expensive to pay from your own wallet, but two angels came yesterday and helped me to refuel my car, so that I can continue guarding the hunt in Värmland. ❤ We can do it together! ❤

My presence at the hunting grounds is not popular, as some hunters do not want me quietly watching to see if they are following the rules for the hunt. I went to the Swedish Radio Station and announced in the media that I will not disturb the hunt, but that I will attend to see that the rules are being followed. I have now been tracked online by many aggressive hunters and I have received notifications from hunters that I will be driven from here. I am not going to be scared and I will continue my presence in the hunting fields, but it's risky. We know that some hunters would want to stop me from interfering, but I will not give up my fight for Sweden's wolves.

We must give resistance and insist that we all have the right to remain in the wolf gorges to guard our wolves, without having a serious threat to us because of some hunters who, undisturbed, want to pursue legal or illegal hunting. My car is likely to be damaged if I leave it unattended in the forest, so we need more people to help with our presence there. The authorities of Sweden, Norway and Finland must wake up and start providing money to help guard and protect our wolves. They do not act; they sit still and instead allow certain hunters to control the wolf issue. An action plan is needed to ensure that our wolves will be in good conservation status in Sweden, Norway and Finland.

The wolves have the right to live without being pushed away, because some hunters want to discard of “competition” for the swamp moose. The Swedish hunters are only a small percent of the Swedish population and should not control the fate of the wolves; the wolves should be protected predators. The EU wants to abandon Sweden and grant fines for the Swedish authorities, since they continue to grant legal hunting permits for wolves. Unfortunately, wolves are also disappearing without a trace and the likely cause is the illegal hunt in Sweden, Norway and Finland. In Norway, 42 wolves are to be hunted in total, and 21 wolves are already dead. Unfortunately, the situation in Finland is just as bad and their wolves also need support from the world.

We are a lot of wolf friends around Sweden, Norway and Finland who roam in and we have good support from Louise Du Toit and her amazing network. Louise Du Toit is a heroine who fights well for the world's wolves. Leonardo DiCaprio is a hero who fights for the world's wolves, for which we are grateful.

Please help the wolves in Sweden, Norway and Finland – please sign this petition.

Sincerely!

Marlen Fuglsang is a field worker who is present in Sweden's hunting areas.

Photographer Jörgen K.
...............................................................

Stoppa vargslakten i Sverige, Norge och i Finland!

Vi kan inte längre stilla sitta och titta på när våra vargar slaktas i Sverige, Norge och i Finland. Vargarna behövs och de ger biologisk mångfald och är mycket viktiga för vår fauna.

Myndigheter beviljar skyddsjakter i allt högre fart i Sverige. Myndigheterna beviljade även licensjakt på ytterligare 22 vargar som startade den 2 januari 2018 i Sverige. Jag körde från södra Sverige för att personligen bevaka Värmlands licensjakt på varg i Sverige. Jakten började den 2 januari, med min närvaro från den 3 januari. Jaktområdet är mycket stort och det är dyrt att betala ut egen plånbok, men två änglar kom igår och hjälper mig att tanka min bil så jag kan fortsätta min bevakning av jakten i Värmland <3 Vi kan tillsammans! <3 

Min närvaro är inte populär då vissa jägare inte vill att jag tyst och stilla iakttar att de följer reglerna för jakten. Jag gick ut i Svensk Radio och i media att jag inte ska störa jakten men att jag kommer närvara för att se att regelverket följs. Jag har nu blivit trackasserad på nätet från många aggresiva jägare och fått meddelande från jägare att jag ska köra härifrån. Jag tänker inte låta mig skrämmas och jag fortsätter med min närvaro i jaktområdet, men det är riskfyllt. Varför vill inte vissa jägare att vi som är för varg stilla iakttar jakten? Vi vet att vissa vill slippa mina ögon men jag ger inte upp min kamp om Sveriges vargar.

Vi måste ge motstånd och säga ifrån att vi alla har rätt att tassa i vargreviren och bevaka våra vargar utan att få en svår hotbild på oss för att vissa jägare vill bedriva legal eller illegal jakt ostört. Min bil riskeras angripas om jag lämnar den obevakad i skogen, så vi behöver fler som hjälps åt med närvaro i skogarna. Sveriges, Norges och Finlands myndigheter måste vakna upp och börja avsätta pengar till bevakning av våra fredade vargar. Sveriges, Norges och Finlands myndigheter agerar inte, de sitter stilla och låter istället vissa jägare styra i vargfrågan. Det behövs en handlingsplan för att säkerställa att våra vargar ska få vara i gynsam bevarande status i Sverige, Norge och i Finland. 

 Vargarna har rätt att få leva utan att skjutas bort för att vissa jägare vill slipppa konkurren om bytet älgen. Sveriges jägare är bara några procent av svenska folket och ska inte styra vargfrågan vara eller icke vara. Vargarna ska vara fredade rovdjur! Vill att EU ryter ifrån och ger Sverige böter för att Sveriges myndigheter fortsätter att bevilja legal jakt på varg.

Tyvärr försvinner även vargar spårlöst och den troliga orsaken är den illegala jakten i Sverige, Norge och i Finland. I Norge pågår jakt på 42 vargar och 21 vargar är redan döda. Tyvärr är det lika illa i Finland och deras vargar behöver också stöd från världen.

Vi är många varg vänner runt om i Sverige, Norge och i Finland som ryter i från och vi har god stöd från Louise Du Toit och hennes fantastiska nätverk. Louise Du Toit är en hjältinna som kämpar väl för världens vargar. Leonardo DiCaprio är med en hjälte som kämpar för världens vargar, det är vi tacksamma för.

Snälla hjälp vargarna i Sverige, Norge och i Finland skriv vänligen på denna petition.

Med vänliga hälsningar!

Marlen Fuglsang fältarbetare som närvara i Sveriges vargrevir.

Fotograf Jörgen K.

 

 



Today: Marlen is counting on you

Marlen Fuglsang needs your help with “registrator@naturvardsverket.se : Stop the wolf slaughter in Sweden, Norway and Finland!”. Join Marlen and 33,714 supporters today.