PETICIJA ZA OČUVANJE RIJEKE KRUPE! // PETITION TO PRESERVE THE RIVER KRUPA!

Petition Closed

PETICIJA ZA OČUVANJE RIJEKE KRUPE! // PETITION TO PRESERVE THE RIVER KRUPA!

This petition had 7,541 supporters
WWF Adria started this petition to Ministry of Environment and Energy and

Rijeka Krupa treba vašu pomoć!

RECIMO "NE" HIDROELEKTRANAMA NA RIJECI KRUPI! 

Planovi gradnje hidroelektrana ne prestaju i postaju svakidašnja prijetnja ovoj rijeci. Samo kroz odluku o trajnoj zabrani gradnje hidroelektrana na rijeci Krupi ona se može sačuvati u sadašnjem stanju! Ovim putem pozivamo Zadarsku županiju i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da donesu zajedničku odluku, u okviru svojih nadležnosti, kojom se kanjon rijeke Krupe izuzima iz svih oblika korištenja u energetske svrhe!

River Krupa needs your help!

LET'S SAY "NO" TO HYDROPOWER PLANTS ON THE RIVER KRUPA!

Plans for construction of hydropower plants do not stop and are becoming a growing threat to this river. Only through the decision to permanently ban construction of hydropower plants on the river Krupa it can be preserved in its present state! Herewith we call on the Zadar County and the Ministry of Environment and Energy to make a joint decision, within their competencies, by which the canyon of the Krupa river will be excluded from all forms of use for energy purposes!

WWF Adria, Budmanijeva 5 - 10 000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 5509 623, Fax: +385 1 4577 229

  • Contact: mob. +385 91 2905 976, e-mail: ppetrac@wwfadria.org

adria.panda.org

___________________________

RIJEKA KRUPA

Rijeka Krupa koja na samo 7 km dužine ima 19 sedrenih slapova pritok je rijeke Zrmanje i sastavni dio Parka prirode Velebit. Iako se kroz povijest voda rijeke Krupe koristila za pokretanje mlinova i navodnjavanje vrtova, do danas je ta malena rječica uspjela ostati u vrlo dobrom očuvanom stanju, ostajući tako jedna od rijetkih slobodno tekućih rijeka u Hrvatskoj. Činjenica je kako bi hidroelektrana u kanjonu rijeke Krupe trajno narušila i uništila prirodne i krajobrazne vrijednosti ove rijeke i tog dijela Parka prirode Velebit. Nažalost već više godina postoji namjera da se voda rijeke Krupe koristi u proizvodnji električne energije što dovodi do promjene protoka vode, betonizacije korita i obala rijeke, pregrađivanja toka, rušenja sedrenih barijera i sl. Svaki tip građevinske intervencije zasigurno bi imao nepopravljive posljedice na rijeku, njen živi svijet i prirodnost okoliša.

Recimo NE umjetnim barijerama, tunelima, kanalima i sličnim betonskim tvorevinama koje unose nepopravljive negativne posljedice na rijeke i zbog kojih jedinstvena prirodna flora i fauna rijeke Krupe može trajno nestati. 

WWF-ovu peticiju podržavaju nevladine udruge: Kupa – udruga za sport, rekreaciju i turizam, Kanu klub Končar Zagreb, Kajak kanu klub Rastočki mlinari, Vodomar, Rafting klub Matis i Udruga Eko Pan iz Karlovca, te inicijative građana “Volimo Mrežnicu” iz Duge Rese i “Ujedinjeni Slunj” iz Slunja.

______________________________

RIVER KRUPA

River Krupa, which is only 7 km long, has 19 travertine slopes, and is a tributary of river Zrmanja and an integral part of the Velebit Nature Park. Historically the waters of Krupa river were used to operate mills and to irrigate gardens, but to this day the small river managed to remain in a very well preserved condition, thus remaining one of the few free-flowing rivers in Croatia. The fact is that a hydropower plant in the canyon of the Krupa river would permanently damage and destroy the natural and landscape values of this river and that part of the Velebit Nature Park. Unfortunately, for many years now there has been an intention to use river Krupa waters in the production of electricity, which would lead to changes in water flow regime, regulation of river bed and banks, damming of the river, ruining of the travertine slopes, etc. Any type of construction would for sure have irreversible impacts on the river, its wildlife and the natural environment.

Let us say "NO" to artificial barriers, tunnels, canals and similar concrete constructions that have irreparable negative effects on the rivers and because of which the unique natural flora and fauna of the Krupa river may permanently disappear.

WWF Adria, Budmanijeva 5 - 10 000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 5509 623, Fax: +385 1 4577 229

  • Contact: mob. +385 91 2905 976, e-mail: ppetrac@wwfadria.org

adria.panda.org

Let us declare the canyon of the Krupa river excluded from all hydropower development plans!

Petition Closed

This petition had 7,541 supporters

Share this petition