Geen autoweg door het Binnenveld!

Geen autoweg door het Binnenveld!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Wageningen Goed op Weg started this petition to Provinciale Staten van Gelderland and

(for English: scroll down)

Update 17 juli 2021

De petitie met 4385 handtekeningen is in juli 2020 aangeboden aan de provincie Gelderland door onze voorzitter Peter Spitteler. Toen is ook ons advies over de keuze overhandigd. In totaal konden 20 organisaties en overheden hun advies geven.

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 6 oktober 2020 besloten om de bestaande route, de ABR, te verbeteren en niet te kiezen voor de campusroute. Daar zijn wij erg blij mee. 

Het ontwerp wordt op dit moment verder uitgewerkt door provincie en gemeente. Wij blijven het proces van dichtbij volgen vanuit WGoW en de daaraan verbonden organisaties en mensen.

Het is van belang dat er een goed ontwerp en goede inpassing van de infrastructuur komt. Behoud van het groen, verbetering van de fiets- en voetinfrastructuur, verkeersveiligheid, verbetetering van de leefbaarheid en vermindering van de geluidsoverlast zijn van groot belang. 

Wij danken u voor uw steun! De petitie blijft in de lucht. 

Info over het project vanuit de provincie is te vinden op: https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/

Info, standpunten en nieuwsbrieven vanuit WGoW zijn te vinden op: www.wageningengoedopweg.nl

Update on 17th of july 2021

This petition was handed to the province in july 2020 by Peter Spitteler, our chairman. In total 4385 people signed the petition. We thank you very much for your support.  

The province of Gelderland decided on the 6th of oktober 2020 to improve the existing roads and bikeways and not to build a new motorway around the campus, through the beautiful Binnenveld. We are very glad with this decision. 

Currently the province are designing the infrastructure. Wageningen Goed op Weg will lobby and give advice to make it a good design. 

Information about the project on the provincial website: https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/

Information about Wageningen Goed op Weg:

www.wageningengoedopweg.nl

 

 


Update 15 februari 2020:

De provincie Gelderland onderzoekt op dit moment 7 varianten in een milieueffectenrapportage (MER) in het kader van het project Beter Bereikbaar Wageningen. 1 variant is het verbeteren van de bestaande infrastructuur (Mansholtlaan en Nijenoordallee). 6 varianten zijn nieuwe wegen door het Binnenveld en Dassenbos, deze worden campusroutes genoemd. De resultaten van de MER worden in april 2020 bekendgemaakt. Daarna mogen deelnemende organisaties aan de klankbordgroep hun voorkeur aangeven. Gedeputeerde Staten willen dit jaar een keuze maken voor een voorkeursalternatief. 

Zie voor meer info de website van de provincie: https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/

Wageningen Goed op Weg blijft zich verzetten tegen een mogelijke campusroute en de eenzijdige autogerichte aanpak van de bereikbaarheid. WGoW is inmiddels een stichting met een bestuur en een adviesraad. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond Wageningen, Bewonersverenging Noordwest, Wagenings Milieuoverleg, Platform Duurzaam Wageningen, Bewonerscommissie Tarthorst en Mooi Wageningen.

WGoW is het niet eens met de criteria en uitgangspunten van de provincie voor dit project. De provincie gaat onterecht uit van een grote groei van het autoverkeer in de toekomst, terwijl er sinds 2012 geen sprake is van groei op provinciale wegen rond Wageningen.  Nut en noodzaak van nieuwe autoinfrastructuur zijn niet aangetoond. 

Wageningen Goed op Weg vindt dat door het verbeteren van de fietsinfrastructuur, openbaar vervoer, tegengaan van sluipverkeer, betaald parkeren op de campus, mobiliteitsmanagement door bedrijven en optimaliseren van de bestaande infrastructuur, de bereikbaarheid veel beter en duurzamer kan worden aangepakt.

Een nieuwe weg door het aantrekkelijke buitengebied van Wageningen (Binnenveld), met alle negatieve gevolgen vandien voor natuur, landschap en leefbaarheid, is daarvoor nodig noch gewenst. Het faciliteren en bevorderen van autoverkeer past niet meer in tijden van klimaat- en stikstofcrisis en de leefbaarheids- en gezondheidsproblemen, die hiermee gepaard gaan.

Onze Draagvlakvariant, die wij in 2016 voorstelden en de geactualiseerde versie hiervan uit 2018, vindt u op: https://wageningengoedopweg.nl/de-draagvlakvariant/

Steun ons door deze petitie tegen een autoweg door het Binnenveld te ondertekenen en te delen! Hij zal worden aangeboden aan de provincie Gelderland.

Zie voor meer informatie onze website: www.wageningengoedopweg.nl

U kunt ons volgen via twitter: @waggoedopweg

 

Update petitie 23 maart 2018:
De provincie Gelderland heeft in juli 2017 de regie overgenomen van de gemeente en wil door middel van een inpassingsplan zelf een autoweg om de Campus realiseren, door het Binnenveld, langs Noordwest en door het Dassenbos. Deze weg zal enorme schade toebrengen aan natuur, landschap en leefomgeving.
De provincie stelt dat deze nieuwe autoweg noodzakelijk is om de bereikbaarheid te verbeteren. Zie: https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/

Volgens Wageningen Goed op Weg is een nieuwe weg helemaal niet noodzakelijk. Ook zijn er voldoende alternatieve maatregelen mogelijk om de bereikbaarheid op een duurzame manier te verbeteren zonder de leefbaarheid en het landschap blijvend aan te tasten. Op de website www.wageningengoedopweg.nl vindt u informatie over onze voorstellen.

Tot 25 april 2018 kunt u bij de provincie zienswijze indienen op het plan van aanpak van de provincie, de zogenaamde “notitie reikwijdte en detailniveau”.

Aangezien de dreiging van een nieuwe autoweg door het Binnenveld en langs Noordwest blijft, zetten wij de petitie voort:

De ondertekenaars van deze petitie spreken zich uit tegen de aanleg van een nieuwe autoweg door het Binnenveld. Zij steunen de stap-voor-stap verbetering van de bereikbaarheid zoals die onder meer door Wageningen Goed op Weg wordt bepleit. Deze is gebaseerd op de ladder van Verdaas en gericht op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Zij vragen de provincie Gelderland hier samen met alle betrokkenen serieus werk van te maken.


De petitie zal worden overhandigd aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Provinciale Staten van Gelderland

Update petition on 23th march 2018:
The province of Gelderland has assumed their power over the process in july 2017 and wants to realize a motorway around the Campus through a so-called fitting-in plan. This road will pass the Binnenveld, passes the residential area of Noordwest and through the 200-year old forrest ‘Dassenbos’ on the Campus. This road will damage nature, landscape and the living environment.
The province of Gelderland states that this road is necessary to improve the accessibility of Wageningen. For more information see: https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/ (in Dutch)

 


According to the association of organisations “Wageningen Goed op Weg” (Wageningen on the right track) a new road is not necessary at all. There are sufficient alternative measures to improve the accessibility to Wageningen that do not permanently affect the living environment and the landscape. On the website www.wageningengoedopweg.nl you can find more information about our proposals.
Till April 25th you can submit a point of view on the plans of the province, the so-called “memorandum on the scope and level of detail”.
We continue the petition, as the threat remains of a new motorway through the Binnenveld and along Noordwest.
The signers of this petition express themselves against the construction of a new motorway through the Binnenveld. They support the step-by-step approach in improving the accessibility of Wageningen, as has been argued by Wageningen Goed op Weg. This is based upon the so-called Scale of Verdaas, for a sustainable mobility policy. They request the province of Gelderland to work on this seriously with all the participants.


The petition will be presented to:


Provincial Executive of the province of Gelderland,
The Provincial Council of Gelderland

Tekst/text april 2017: 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld, een open landschap tussen Wageningen, Bennekom en Ede. Het Binnenveld is een  belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit.

De autoweg loopt door dit fraaie gebied, strak langs het beschermde stiltegebied Binnenveld, dwars door beschermd open landschap, dicht langs de rustige woonwijk Noordwest en uiteindelijk dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan  de Dijkgraaf. Het College wil met deze nieuwe weg de autobereikbaarheid van stad en campus verbeteren op een zo goedkoop mogelijke manier. Met dit voorstel gaat het College volledig voorbij aan alle adviezen en bezwaren van talloze inwoners en maatschappelijke organisaties die samenwerken in de coalitie Wageningen Goed op Weg. Deze autoweg is een grove aantasting van natuur en landschap in het Binnenveld en het Dassenbos. De weg beschadigt het plezierige en gezonde woon-, werk- en leefklimaat in en rond woonwijk Noordwest en Campus  onherstelbaar. De weg is ook niet nodig, er zijn betere oplossingen.

De ondertekenaars van deze petitie vragen de Raad van de Gemeente Wageningen dan ook zich uit te spreken tegen de aanleg van een nieuwe autoweg door het Binnenveld. De ondertekenaars steunen de stap-voor-stap verbetering van de bereikbaarheid zoals die onder meer door Wageningen Goed op Weg wordt bepleit.

*****************************************************************************

No motorway in the Binnenveld

The Mayor and aldermen of the municipality of Wageningen are proposing to the city council to construct a new motorway through the Binnenveld, the open landscape between Wageningen, Bennekom and Ede. The Binnenveld is an important extensions area with a high quality of landscapes and  cultural-historical values and nature.

The motorway runs through this splendid area, next to the protected area of silence Binnenveld, straight through the protected open landscape, close to the quiet living area of NoordWest and eventually right through the 200 year old Dassenbos (Badger Wood) at de Dijkgraaf. The Mayor and aldermen want to improve the accessibility of the city and Campus by car in the cheapest possible manner.
With this proposal the advices and objections are ignored of numerous inhabitants and social and nature organizations that cooperate in the coalition Wageningen Goed op Weg (Wageningen on the right track).
This motorway is an outright assault on the nature and landscape of the
Binnenveld and the Badger Wood. The road damages the pleasant and healthy living and working environment in and around the NoordWest and the Campus in an irreparable manner. The road is moreover not necessary, there are better solutions.
The undersigned of this petition request that the Town Council of the municipality of Wageningen speak out against the construction of a new motorway through the Binnenveld.
The undersigned support the step-by-step improvement of the accessibility as it has been pleaded for by Wageningen Goed op Weg.

This petition will be delivered to:
Gemeenteraad Wageningen (Town Council)
College B&W Wageningen (mayor & Aldermen Wageningen)

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!