Decision Maker Response

Carles Puigdemont’s response

Jul 20, 2016 — El Govern adscriu la formació i la qualificació professionals al Departament d’Ensenyament, sense perjudici de l’adscripció per part del Govern de determinades entitats vinculades a aquest àmbit de competència a d’altres departaments tal com estableix el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

D’aquesta manera, l’operativa del Departament d’Ensenyament, habituada a la gestió de centres i professorat, fa més àgil i efectiu el desplegament de l’Agència, que li donarà suport en temps i forma.

Cal ser conscients que l’adscripció de l’Agència no ha de ser un problema en si mateix i no es planteja des de cap departament com un conflicte d’interessos, sinó que ha de ser una decisió objectiva amb relació als recursos existents, a les possibilitats d’assumir el projecte i als serveis que són propis del sistema.

La decisió vindrà donada per aquella opció que reflecteixi la millor resposta a tot el que es vol aconseguir amb la creació de l’Agència, o sia, per una banda, la integració dels dos subsistemes de formació i, per l’altra, donar un millor servei a través de les estructures departamentals ja existents.

En aquest sentit, els elements clau que justifiquen l’adscripció de la nova Agència a un departament concret són:

- El volum de recursos disponibles.
- La capacitat per oferir els serveis bàsics descrits del sistema amb els recursos propis del Departament.
- L’agilitat en la gestió i autonomia de centres.

Cordialment,

Oficina del president