A Letter from Mindanawons to President Rodrigo Duterte on the Proposed Anti-Terrorism Act

A Letter from Mindanawons to President Rodrigo Duterte on the Proposed Anti-Terrorism Act

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Balay Mindanaw started this petition to President of The Republic of The Philippines RODRIGO R. DUTERTE and

June 12, 2020

Dear President Duterte:

Warm greetings from Mindanao!

Please accept our hopes and prayers for your continued good health, especially at this time when you decide on matters critical to the country’s present and future well-being.

We write to tell you our misgivings about the proposed Anti-Terrorism Act that is now awaiting your signature to become law.

The process of legislating the proposed law lacked sufficient public consultations. In the House of Representatives, there wasn’t even a true debate on the measure as members did not have the opportunity to question the logic behind its provisions, and to propose amendments. A legislation on a serious subject such as anti-terrorism requires well-rounded examination of all issues so that no new problems arise out of concerns that were not attended to.

Sidelined by legislators, we now come to you and offer an alternative view about the proposed law, hopeful that truth and justice will guide your judgment on this crucial piece of public policy.

Just like you, Mr. President, we also abhor terrorism. Many of us are even active in various initiatives to combat its spread in Mindanao. However, our experiences tell us that the fight against terrorism is rendered meaningless if, in the process, we curtail people’s civil and political liberties, the very hallmark of democracy.

Terrorists are out to impose their will on society hence, they abhor democracy. Aren’t we fighting terrorism to protect democracy as our way of life?

Mindanao’s history is replete with tales of the pitfalls of disregarding human rights, even in the fight against so-called state enemies. The atrocities committed against Moro civilians did not quell the separatist war in the 1970s. Rather, these cemented the Moro people’s perception of the government as barbaric, fueling their resolve to wage war and be freed from its clutches.

After 40 years of war, Moro secessionism was addressed when earnest efforts were done to deal with the underlying issues of social injustice, economic inequity, and political exclusion. Needless to say, your administration contributed a big part to that resolution.

Social injustice, economic inequity, and political exclusion also underpin many other conflicts in Mindanao and the rest of the country. The suffering of the people affected by these conflicts—especially the Lumad,  marginalized farmers and fishers, and urban poor—are made acute by the recent coronavirus pandemic.

Taking all these lessons, we ask you, Mr. President, to veto the proposed law. Meantime, please commission a review by the country’s legal luminaries, the security sector, and those with experience in dealing with the varied underpinnings of terrorism, in order to come up with a version that is respectful of people’s rights and freedoms.

The best antidote to terrorism is building a humane Philippine society!

 

Sulat Pamahayag: Gikan sa mga Taga-Mindanaw ngadto kang Presidente Rodrigo Roa Duterte Mahitungod sa Anti-Terror Act

Hunyo 12, 2020

 

Tinahod nga Pangulong Duterte:

Mainitong timbaya gikan sa Mindanaw!

Dawata among panghinaut ug pag-ampo nga kanunay piskay imong panglawas, ilabina karon nga mag-desisyon ka sa mga butang nga may kalabutan ang kaugmaon sa nasud.

Buot namo ipahibalo ang among mga kabalaka mahitungod sa gipanday nga Anti-Terrorism Act nga karon naghulat sa imong pirma aron mahingpit nga balaod.

 Ang proseso pagpanday niining balaodnon nagkulang sa igo nga pagkonsulta sa katawhan. Sa House of Representatives, walay tinuoray nga debate mahitungod niini kay wala man tuguti ang mga miembro nga sukit-sukiton ang matag probisyon, ug magsugyot og mga kabag-uhan. Unta, ang usa ka balaodnon tumong sa usa ka sensitibong hisgutanan, sama sa anti-terrorism, moagi og makuti nga pagtuon sa mga kalambigit nga isyu. Pinaagi niini, maseguro nga mahatagan og husay ang tanang aspeto sa hisgutanan.

Tungod kay wala man kami gipaminaw sa mga Senador ug Kongresista, gidala namo karon sa imong tugkaran ang uban pang panglantaw mahitungod sa sugyot nga Anti-Terrorism Act. Malaumon kami nga ang imong paghukom kabahin niini pinasubay sa kamatuoran ug hustisya.

Sama kanimo, Ginoong Pangulo, amo usab nga gipanghimaraot ang terorismo. Gani, daghan kanamo ang aktibong galihok aron mabuntog ang pagkatap niini sa Mindanaw. Apan ang among mga kasinatian nagtudlo nga ang pagpakigbatok sa terorismo mahimong kawang lamang kung, sa proseso, mahikawan ang katawhan sa ilang mga katungod. Angay dumdumon nga ang mga katungod mao ang dugukan sa atong demokrasya.

Laraw sa mga terorista ang pag-imposar sa ilang kagustuhan ngadto sa katawhan, busa, dakong supak sila sa demokrasya. Dili ba atong gipakigbatukan ang terorismo aron protektahan ang demokrasya? Nan, nganong angay hikawan man ang katawhan sa ilang mga katungod?

Ang kasaysayan sa Mindanaw, Ginoong Pangulo, nagpakita sa dili maayong sangputanan sa pagbalewala sa tawhanong katungod, bisan pa sa pakigbatok sa mga gikaingong kaaway sa estado.

Ang mga pagpang-abuso batok sa sibilyang Moro wala nakapahunong sa laraw nga mahimulag sila sa Pilipinas sukad pa niadtong 1970s. Hinuon, naghulma kini sa panan-aw nga berdugo ang gobierno, ug busa, ang panginahanglan sa pakig-gyera  aron malingkawas gikan sa kontrol niini.

Sa paglabay sa upat ka dekada nga gyera, nahunong lang ang rebelyong Moro dihang  seryosong gitubag ang mga isyu kabahin sa inhustisya, pagpihig sa bahandi sa katilingban, ug kakulang sa gahum sa kinabag-ang katawhan. Ang imong administrasyon, Ginoong Pangulo, dako og nahimo alang sa kasulbaran sa rebelyong Moro.

Ang inhustisya, pagpihig sa bahandi sa katilingban, ug kakulang sa gahum sa kinabag-ang katawhan maoy hinungdan sa gatunhay nga mga panagbangi sa ubang parte sa Mindanaw ug sa tibuok nasud.

Karon, amo kang gihangyo, Ginoong Pangulo, nga dili una aksyonan ang balaodnon sa Anti-Terrorism, hinuon, ipailalom kini sa pagtuon sa mga eksperto sa balaod, pulis ug militar, ug mga personalidad nga adunay kasinatian pakigbatok sa nagkadaiyang aspeto sa terorismo.

Ang pinaka-epektibong solusyon sa terorismo mao ang pagpanday og usa ka makitawhanong katilingbang Pilipinhon!

 

MSGR. ANTONIO J. LEDESMA, SJ

Archbishop of Cagayan de Oro

Convenor, Tulay Kalinaw Mindanaw

 

CHARLITO Z. MANLUPIG

President and CEO

Balay Mindanaw Foundation Inc.

 

 

 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!