Implement an emergency SMS alert system in Mauritius

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Mauritius suffers from extreme weather conditions which result in localised flooding, cyclones, and dangerous seas. This effects the safety of the Mauritian population. Whilst mitigations and causes are being investigated we need to do more to safeguard our population. We suggest an opt in to an SMS alert service where people can be advised of adverse conditions, affected locations, safe areas and advice and any information which will safeguard the Mauritian population. Help save Mauritian lives.

This is more direct and reliable than the radio, internet and social media.

Lil Moris afekte boukou kan nou fer fas bann kondision letan extrem e sa pe okazionn bann inondasion lokalize, bann siklonn, ek move lamer. Tou sa la ena enn lefe direk lor sekirite popilasion Moris.

Pandan ki bann lotorite konserne pe limit bann dega e fer konsta ki bann koz pou kou inn ariv sa, nou bizin plis lor nou gard pou nou prop sekirite.

Nou pe rekomann ki bann konpatriyot sign enn Servis d'Alert kot bann dimounn pou et informe de bann kondision advers, bann landrwa afekte, bann landrwa sir akonpangne ek bann konsey, e ousi ninport ki linformasion ki pou fer popilasion Moris pran so prekosion.

A nou ede pou sov lavi de tou bann Morisien.

Sa li pli direk ek li pli fiab ki radio, internet ek rezo sosio.