Petition Closed

Zaustavimo urušavanje reproduktivnih prava: zaštitimo žene i djecu!

This petition had 1,762 supporters


Godinu dana nakon što su preporuke Odbora za uklanjanje diskriminacije žena Ujedinjenih naroda donešene, Republika Hrvatska nije učinila niti jedan korak da ženama omogući neometano uživanje u njihovim temeljnim ljudskim pravima: dostupnost kontracepcije nije povećana, uvjeti u rodilištima su isti i prigovor savjesti nije reguliran.  Potpišite peticiju i recite Ministarstvu zdravlja da zahtjevate prestanak urušavanja ženskih reproduktivnih prava i ulazak Hrvatske među zemlje koje prepoznaju važnost žena i njihovih potreba!

U srpnju 2015. godine predstavnice Ureda za ravnopravnost spolova izlagale su 4. i 5. objedinjeno periodično izvješće o stanju ženskih prava na 61. zasjedanju Odbora za uklanjanje diskriminacije žena pri UN-u. Kao najvažnije indikatore neravnopravnosti spolova istaknule su rašireno nasilje nad ženama, njihov nepovoljniji položaj na tržištu rada i podzastupljenost u procesima donošenja odluka. Uz službeno izvješće Vlade RH Odboru su predstavljena i alternativna izvješća organizacija civilnog društva. 

Alternativna izvješća organizacija civilnog društva su dale naglasak na reproduktivno zdravlje. Predstavnice organizacija su kroz formalni i neformalni dio zasjedanja odbora dale važne informacije o kršenju reproduktivnih prava žena na svim razinama. U svojim zaključnim primjedbama Odbor sa zabrinutošću primjećuje da “Bolnice uskraćuju pravo na pobačaj na osnovi prigovora savjesti, premda se to „pravo” priznaje samo pojedinim liječnicima, a da se od bolnica zakonski zahtijeva da osiguraju obavljanje pobačaja”. Osvrnuli su se i na činjenicu da HZZ ne pokriva troškove pobačaja i kontracepcije, čime se  diskriminiraju žene radi usluga koje su potrebne samo njima i da je niska razina korištenja, dostupnosti i pristupačnosti modernih oblika kontracepcije i reproduktivnih usluga. Odbor je zabrinut činjenicom da ne postoje mehanizami kontrole kojima bi se osigurali odgovarajući standardi skrbi pri porodu i zaštite prava i autonomnosti rodilja.

Nakon zasjedanja Odbora za uklanjanje diskriminacije žena donesene su  preporuke za daljnja postupanja nadležnih tijela.

CEDAW Odbor je pozvao državu stranku da osigura da korištenje prigovora savjesti ne spriječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima.

Nadalje, sukladno preporukama:

- Država je dužna osigurati  opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje.

- Suvremeni oblici kontracepcije i reproduktivnih usluga moraju biti dostupni i pristupačni svim ženama, uključujući one koje su u nepovoljnijem položaju.

- Vezano uz porode, CEDAW Odbor je pozvao RH da omogući odgovarajuće mjere zaštite kako bi osigurala da se medicinski postupci vezani uz porođaj podvrgnu objektivnoj procjeni nužnosti i da se oni provode u skladu s odgovarajućim standardima skrbi te poštujući autonomnost žene i zahtjeve informiranog pristanka.

- CEDAW Odbor traži i da se uvede mogućnost porođaja kod kuće za žene koje žele odabrati takvo okruženje porođaja.

U nastavku pročitajte pismo koje ćemo, uz Vaš potpis, poslati Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu zdravlja, odnosno budućem premijeru i ministru ili ministrici zdravlja!

__________________________

Poštovana/i,

Duboko sam zabrinut/a činjenicom da  Vlada Republike Hrvatske i odgovorne institucije u više od godinu dana nisu implementirale niti jednu preporuku Odbora za uklanjanje diskriminacije Ujedinjenih naroda. Predstavnice Ureda za ravnopravnost spolova i Vlade RH su kao najvažnije indikatore neravnopravnosti spolova navele rašireno nasilje prema ženama, dok su predstavnice nevladinih organizacija istaknule različite forme reproduktivnog nasilja koje se vrši nad ženama u Hrvatskoj na svakodnevnoj bazi. No, do sada nije učinjeno ništa kako bi se to nasilje preveniralo.

Podsjećamo Vas da je CEDAW (Konvencija o uklanjanju diskriminacija žena) pravno obvezujući instrument za sve potpisnice. Republika Hrvatska je u srpnju 2015. godine ponesla objedinjeno 4. i 5. periodično izvješće nakon što je četvrto izvješće propustila podnesti u danom roku. Odbor je naglasio ključnu ulogu Sabora kao zakonodavnog tijela u provedbi Konvencije.

Implementacijom preporuka CEDAW Odbora Republika Hrvatska bi osigurala da:

- Mladi u školama uče o seksualnosti i reproduktivnim pravima na suvremen i znanstveno utemeljen način;
- Svaka žena ima pristup kontracepciji i informacijama, kao i kako će i gdje roditi, bez nasilja pri porodu koji je dokazano čimbenik prilikom donošenja odluka o drugom djetetu;
- Priziv savjesti liječnika bude reguliran na odgovarajući način kako bi se spriječile manipulacije i uskraćivanje ženskih prava;
- Pobačaj bude dostupan svim građankama Republike Hrvatske neovisno o adresi prebivališta.

Tražim od Republike Hrvatske i Ministarstva zdravlja da poduzme sve potrebne mjere, uključujući zakonodavne, kojima bi se spriječilo da sociokulturalni stavovi, uključujući religijske, stvaraju prepreke punom ostvarenju prava žena.

 

S poštovanjem, 

[potpis]

 

 Today: Udruga PaRiter is counting on you

Udruga PaRiter needs your help with “Pozivamo Vladu RH i Ministarstvo zdravlja da implementiraju preporuke CEDAW Odbora!”. Join Udruga PaRiter and 1,761 supporters today.