Petition Closed

Free Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng & Hla Tin !

This petition had 3,218 supporters


 သိုု႔

၁။ ဦးထြန္းထြန္းဦး                            ၄။ ဦးေဇာ္၀င္းထူး

   ျပည္ေထာင္စုု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္           တရားသူၾကီး

   ျပည္ေထာင္စုု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္    ဇမၺဴ သီရိျမိဳ႕ နယ္ တရားရံုုး 

၂။ ဒုုရဲခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦး                     ၅။ ဦးျဖိဳ းေဇယ်ာေသာ္

    ရဲခ်ဳပ္                                                ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္၊

    ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕                           ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ 

၃။  ဦး၀င္းၾကြယ္                               ၆။ အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ား

     ခရိုုင္တရားသူၾကီး                            ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

     ဒကၡိဏခရိုုင္တရားရံုုး                       ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ 

To

   1. U Htun Htun Oo                        4. U Zaw Win Htoo

      Chief Justice of the Union          Judge

      Supreme Court of the Union      Zabuthiri Township Court 

   2. Brig-Gen Aung Win Oo            5. U Phyo Zeya Thaw

       Acting Police Chief                      Phyithu Hluttaw MP

       Myanmar Police Force                 Zabuthiri Constituency

   3. U Win Kyway                            6. Complaints Commission

       District Court Judge                   Myanmar Press Council

       Dekkhina District Court

 

ရက္စြဲ။   ။ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၇

Date: Nov 16, 2017

အေၾကာင္းအရာ။   ။ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုး၊ ဦးလွတင္၊ Mok Choy Lin ႏွင့္ Lau Hon Meng တိုု႔အား ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမွဳအက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၀ အရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရာမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါရန္ႏွင့္ ပိုု႔ကုုန္သြင္းကုုန္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၈ အရ ဆြဲခ်က္တင္ထားရာမွ တရားေသလႊတ္ေပးပါရန္ တင္ေလွ်ာက္ျခင္း  

Re: A Call for Exoneration of Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng and Hla Tin

၁။ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာ ၂၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား သတင္းေထာက္ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုး၊ ကားေမာင္းသူ ဦးလွတင္၊ မေလးရွားႏိုုင္ငံသား သတင္းေထာက္ Mok Choy Lin ႏွင့္ စကၤာပူႏိုုင္ငံသား သတင္းေထာက္ Lau Hon Meng တိုု႔အား TRT World သတင္း႒ာန၏ စကၤာပူ႒ာနခြဲအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ ရိွ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုုအား မွတ္တမ္းဗီဒီယိုုရိုုက္ကူးလိုုသျဖင့္ အေဆာက္အအံုုအနီး၌ Drone ယာဥ္လႊတ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ လွည့္ကင္းအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွပဲ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုုအား Drone ျဖင့္ဗီဒီယိုုရိုုက္သည္ဆိုု၍  ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုး၊ ဦးလွတင္၊ Mok Choy Lin ႏွင့္ Lau Hon Meng တိုု႔မွာ ရုုပ္ရွင္ရိုုက္ကူးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ အစီအစဥ္ကိုု ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး႒ာနအား မရိုုက္ကူးခင္ ၾကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ၾကားမွ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

1.  On October 27, 2017 (Friday), Myanmar interpreter Aung Naing Soe, Malaysian journalist Mok Choy Lin, Singaporean camera person Lau Hon Meng, and their driver Hla Tin (also a Myanmar national) were detained by a police patrol in Nay Pyi Daw for filming Hluttaw building with a drone without a permit while they were preparing capture aerial footages of the structure for a documentary assigned by TRT World. The arrested was made after the filming schedule was informed to Ministry of Information.

၂။ ၎အျပင္ အဆိုုပါ ေသာၾကာေန႔ညေနတြင္ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုး၏ေနအိမ္ကိုု ရဲဘက္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုုး အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၀ရမ္းမပါပဲ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၾကျပီး ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုးပိုုင္ဆိုုင္ေသာ Memory Stick မ်ားကိုု ရယူသိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။

2.  On the same day, police officers and members of township general administration department searched Aung Naing Soe's home without a search warrant and confiscated memory sticks.

၃။ အဆိုုပါပုုဂၢိဳလ္ေလးဦးအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွပဲ Drone တင္သြင္းမွဳျဖင့္ ပိုု႔ကုုန္သြင္းကုုန္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၈ ျဖင့္ အမွဳဖြင့္အေရးယူထားသည္ဟု သိရျပီး၊ ၂၀၁၇ ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ ၌ ဇမၺဴသီရိတရားရံုုး၌ ၎တိုု႔ေလးဦးအား ပထမဆံုုးအၾကိမ္ရံုုးထုုတ္စစ္ေဆး၍ Drone လႊတ္တင္ရန္ၾကိဳးစားမွဳ­­­­ျဖင့္ တရားရံုုးမွ ၁၉၃၄ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမွဳဆိုုင္ရာ အက္ဥပေဒျဖင့္ဆြဲခ်က္တင္ကာ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ပိုု႕ကုုန္သြင္းကုုန္ဥပေဒအရ စီရင္ျခင္းခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ သံုုးႏွစ္အထိ က်ခံရဖြယ္ ရိွပါသည္။

3.  The team has been charged for importing a drone without permission under Section 8 of the Export and Import Law. They were also charged under 1934 Aircraft Act and tried for the first time on November 10, 2017 at Zabuthiri township court for attempting to fly a drone and were given a two month sentence each. They can face up to additional sentence of three years each if convicted under the Export and Import Law.

၄။ အမွဳဖြင့္အေရးယူခံထားရစဥ္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုးအား ARSA အဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္မွဳရိွသည္ဟုု လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံ႕ ေနေသာ အေျခအျမစ္မရိွ၍ ကာယကံရွင္၏ဂုုဏ္သေရအားထိခိုုက္ေစေသာ ေကာလဟာလမ်ားကိုု ေစ့ငွလံုုေလာက္စြာ စံုုစမ္းျခင္း၊ ကာယကံရွင္၏ ဂုုဏ္သိကၡာအား ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည္မွာ သိသာထင္ရွားေသာ္လည္း ငွဲ႔ကြက္ျခင္း မရိွပဲ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေန႐ိုင္း ႏွင့္ ေဇယ်ာထြန္းတိုု႔မွ မီဒီယာဥပေဒ အခန္း(၄)၊ ပုုဒ္မ ၉၊ ပုုဒ္မခြဲ (က) (ဆ) (ဇ) ပါ "သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ား" ကိုု ခ်ိဳးေဖာက္၍  "လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနစဥ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ Drone ျဖင့္ မွတ္တမ္းယူေနသည့္ ျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ ေလးဦးအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္သတင္းတစ္ပုုဒ္တြင္ “ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေခၚယူစစ္ေဆးမႈ ခံေနရသူမ်ာထဲတြင္ တစ္ဦးမွာ ဘဂၤါလီ ARSA အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာက အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်” ဟုုတာ၀န္မဲ့စြာ ေရးသားခဲ့ျပီး Eleven Media Group မွ က်င့္၀တ္မဲ့စြာ news-eleven.com ၀က္ဘ္ဆိုုက္ (http://news-eleven.com/headline/18850 တြင္လည္းေကာင္း Eleven Media Group ၏ ေဖ့စ္ဘုုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း ထုုတ္လႊင့္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။ အဆိုုပါ ေရးသားမွဳကိုု ေအာက္တိုုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း Screen Shot (http://fam.ag/2yBpDRP ရယူထားႏိုုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သိုု႔ က်င့္၀တ္မဲ့စြာ ေရးသားေဖာ္ျပမွဳေၾကာင့္ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုးႏွင့္ ၎၏မိသားစုု၀င္မ်ားမွာ မ်ားစြာထိခိုုက္နစ္နာမွဳမ်ား ရိွႏိုုင္ပါသည္။

4.  Moreover, On October 27, 2017, Ne Rai and Zeya Tun, without thorough investigation and consideration for reputation of Aung Naing Soe, irresponsibly penned an article titled "Charges Pressed Against Four Including Foreign Journalists Filming with a Drone Under Import Export Law" and Eleven Media unethically published the article on their website, news-eleven.com, and the Facebook page (http://news-eleven.com/headline/18850 The article mentioned about baseless and damaging rumours spreading on social media that Ko Aung Naing Soe has links to ARSA in a paragraph which reads, “Words have been spreading with images on social media that one among those being questioned by the police force could have links to ARSA chief but the authorities have not made any statement on the details." This violates “responsibilities and codes of conducts to be complied by news media workers” stated in section 9, subsection (a), (g), and (h) of the Media Law. This part was removed from the website on October 28th but screenshots of the original article were captured (http://fam.ag/2yBpDRP Ko Aung Naing Soe and his family could suffer many losses for this.

၅။ ႏိုုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ပုုဒ္မ ၃၄၇ တြင္ " ႏိုုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုုမဆိုု ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရိွေစရမည္။ ထိုု႔အျပင္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုုင္ခြင့္ေပးရမည္။" ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၅၃ တြင္ "မည္သူ႔ကိုုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုုဂၢိဳလ္ဆိုုင္ရာ လြတ္လပ္မွဳကိုုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုုးရွံဳးမွဳမရိွေစရ။" ဟုုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၅၇တြင္ "ဤဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္ဥပစာ လံုုျခံဳမွဳ၊ ပစၥည္းလံုုျခံဳမွဳ၊ စာေပးစာယူႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးဆိုုင္ရာလံုုျခံဳမွဳမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ အကာကြယ္ေပးရမည္။" ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ ၃၇၃တြင္ “ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူ မည္သူ႔ကိုုမဆိုု ယင္းျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္က အတည္ျဖစ္လ်က္ရိွေသာ သက္ဆိုုင္ရာဥပေဒအရသာ ျပစ္မွဳထင္ရွားစီရင္ရမည္။” ဟုုလည္းေကာင္း အသီးသီး ပါရိွပါသည္။ 

5.  According to Article 347 of Constitution of the Republic of Union of Myanmar, "the Union shall guarantee any person to enjoy equal rights before the law and shall equally provide legal protection", whereas Article 353 states, "Nothing shall, except in accord with existing aw, be detrimental to the life and personal freedom of any person", whereas it is stated in Article 357 that "the Union shall protect the privacy and security of home, property, correspondence and other communications of citizens under the law subject to the provisions of this Constitution", and in Article 373 that "any person who committed a crime, shall be convicted only in accord with the relevant law then in operation."

၆။ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုးသည္ ႏိုုင္ငံျခားသားသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား စကားျပန္အျဖစ္ လိုုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနစဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဦးလွတင္သည္ ၎တိုု႔အား ကားလိုုက္ပါေမာင္းႏွင္ ေပးေနစဥ္လည္းေကာင္း အသီးသီးအဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ျပီး ၎တိုု႔ႏွစ္ဦးမွာ Drone ပုုိင္ဆိုုင္မွဳႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တင္သြင္းမွဳႏွင့္လည္းေကာင္း မည္သိုု႔မွ ် ပတ္သက္ သက္ဆိုုင္ျခင္းမရိွပါ။

6.  Aung Naing Soe and Hla Tin were respectively arrested while they were accompanying two foreign journalists as an interpreter and as the driver of the production vehicle. They have nothing to do with possession or importing of the drone.

၇။ ၁၉၃၄ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမွဳဆိုုင္ရာ အက္ဥပေဒပါ ပုုဒ္မ ၁၈ သည္ သေဘာရိုုးျဖင့္ ျပဳလုုပ္သူ သိုု႔မဟုုတ္ ျပဳလုုပ္ရန္ ၾကံစည္သူမ်ားကိုု ၎ဥပေဒ မသက္ေရာက္ေစရဟု အဓိပၺါယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုး၊ Mok Choy Lin၊ Lau Hon Meng ႏွင့္ ဦးလွတင္တိုု႔သည္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုုအနီးတြင္ Drone လႊတ္တင္မွဳမွာ ဥပေဒႏွင့္ ျငိစြန္းေၾကာင္း မသိနားမလည္၍ ပထမဆံုုးအၾကိမ္ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ပုုဒ္မ ၁၈ ပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသျဖင့္ ၎တိုု႔အား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လ စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမွဳဆိုုင္ရာ အက္ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွပါသည္။ 

7.  Section 18 of 1934 Aircraft Act suggests, "No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done ..." under the act. Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng and Hla Tin are first offenders who were unaware that operating a drone near the Hluttaw building without a permit is illegal. Thus, they were acting out of good faith and it is against 1934 Aircraft Act and Article 373 of the Constitution to sentence the four to two months in prison.

၈။ ထုုိ႔အျပင္ ၁၉၃၄ အက္ဥပေဒ ႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည္ကိုု စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ၎တိုု႔၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ မိသားစုု၀င္မ်ားအားလည္းကာင္း ၾကိဳတင္အသိေပးထားျခင္းမရိွပဲ ႏိုု၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အမွဳရင္ဆိုုင္ရန္ ဇမၺဴသီရိတရားရံုုးသိုု႔ ေရာက္ရိွမွသာ ၎ဥပေဒႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသည္ကိုု သိခြင့္ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ား အေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၎တိုု႔၏ေရွ႕ေနမ်ားအေနႏွင့္လည္းေကာင္း စြဲခ်က္တင္ထားေသာအမွဳအား တရားခြင္တြင္ရင္ဆိုုင္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ လံုုေလာက္စြာ မရရိွခဲ့ပါ။ 

8.  Moreover, neither the quartet, their attorneys nor their families were informed that they were charged under 1934 Aircraft Act, and were unaware of the charge until they attended the trial at Zabuthiri court. The defendants and their attorneys thus did not have sufficient time to prepare to face the charges at the court.

၉။ သိုု႔ျဖစ္ပါ၍ Mok Choy Lin ႏွင့္ Lau Hon Meng တိုု႔အား ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမွဳဆိုုင္ရာ အက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၀ အရ ျပစ္မွဳက်ခံေနရာမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါရန္၊ Drone တင္သြင္းရာတြင္ မည္သိုု႔မွ်ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွေသာ ကိုုေအာင္ႏိုုင္စိုုး ႏွင့္ ဦးလွတင္တိုု႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၄၇၊ ပုုဒ္မ ၃၅၃၊ ပုုဒ္မ ၃၅၇ ႏွင့္ ပုုဒ္မ ၃၇၃ တိုု႔တြင္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကိုု ေလးစားလိုုက္နာေသာအားျဖင့္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမွဳဆိုုင္ရာ အက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၀ အရ ျပစ္မွဳက်ခံေနရာမွ တရားေသလြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပး၍ ပိုု႔ကုုန္သြင္းကုုန္ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၈ အရစြဲခ်က္တင္ခံထားရျခင္းမွ တရားေသလႊတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ေနရိုုင္း၊ ေဇယ်ာထြန္းႏွင့္ Eleven Media Group တိုု႔အား သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကိုု ခ်ိဳးေဖာက္မွဳအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္။ 

9.  Therefore, we respectfully call for exoneration of Aung Naing Soe and Hla Tin from the charges held under Section 10 of Aircraft Act and Section 8 of Export and Import Law with respect to the citizenship rights prescribed in Article 347, 353, 357 and 373 of the Constitution; discharge of Mok Choy Lin and Lau Hon Meng from the two month sentence under Section 10 of 1934 Aircraft Act; and appropriate action against Ne Rai, Zeya Tun and Eleven Media Group for violation of the responsibilities and codes of conducts of news media workers.

 

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကိုု ေလးစားကာကြယ္မွဳႏွင့္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမွဳကိုု လိုုလားသူျပည္သူမ်ားကိုုယ္စား

လက္မွတ္ေရးထိုုးသူမ်ား

On behalf of the members of the public who desire respect and protection of citizen rights and rule of law,

The Undersigned

 

မိတၱဴကိုု - 

၁။ ေနျပည္ေတာ္တိုုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး

၂။ ဒကိၡဏခရိုုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး

၃။ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴး

၄။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္

Cc'd:

 Pyithu Hluttaw MP, Mingalar Taung Nyunt Constituency

 Commander of Nay Pyi Daw Region Police Force

 Commander of Dekkhina District Police Force

 Commander of Zabuthiri Township Police Force

 

Press Contact

Free Aung Naing Soe Page Admins

Email: freeaungnaingsoe@gmail.com

Facebook: https://web.facebook.com/freeaungnaingsoe/

Phone: +639393550302

 

Photo: A Screencapture of TRT World's Broadcast of the ArrestToday: Free Aung Naing Soe is counting on you

Free Aung Naing Soe needs your help with “Petition: Free Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng & Hla Tin !”. Join Free Aung Naing Soe and 3,217 supporters today.