Petition Closed

Petition Football Teams to wear RAINBOW at Euro2012 in Ukraine!

This petition had 373 supporters


To support Ukrainian LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender people and their friends and families) after a weekend in which 2 Gay* PRIDE organisers were violently attacked and injured even *after* they had abandoned the public Gay* PRIDE event in the face of overwhelming threats of violence against PRIDE participants. The peaceful Gay* PRIDE event was to highlight the severe difficulties encountered by LGBT people living in the Ukraine who cannot even make peaceful representations in the Ukrainian capital, the week that the law Article 8711, which forbids "homosexual propaganda", was discussed in the Ukrainian parliament (Vehovna Rada).
We urge the national football teams of countries whose foreign ministries have been active in upholding the human rights & dignity of LGBT+ people (Sweden, Netherlands, France, England, Germany, Denmark... express their solidarity by wearing something rainbow, (on the pitch, off the pitch, at the start of the game) to send a ray of hope to Ukrainian LGBT+ people, that they are *not* alone and that their future as LGBT people can be better.

Swedish:

Uppmuntra Fotbollslag att bära regnbågsfärgerna under Euro2012 i Ukraina för att stödja Ukrainska HBTQ-personer (Homo- och Bisexuella, Transpersoner och personer med Queera uttryck och identiteter) och deras familjer och vänner efter en helg då 2 gay-pride arrangörer var brutalt attackerade och misshandlade, även då de hade givit upp den officiella pride-paraden efter överväldigande hot om våld mot pride-deltagare. Den fredliga gay-paraden var för att uppmärksamma de stora problem som HBTQ-personer i Ukraina stöter på, som inte ens kan representera sig själva i fred i Ukrainas huvudstad, samma vecka som lagen Artikel 8711, vilken förbjuder “homosexuell propaganda”, diskuterades i det Ukrainska parlamentet (Vehovna Rada).

Vi uppmanar de nationella fotbollslagen till länder vilkas utrikesministrar och departement aktivt har arbetat för att upprätthålla mänskliga rättigheter och värdighet för HBTQ-personer (Sverige, Nederländerna, Frankrike, England, Tyskland, Danmark…) att uttrycka sin solidaritet genom att bära någonting med regnbågsfärgerna (på planens plan, i början på spelen) för att sända en stråle av hopp till Ukrainas HBTQ-personer, deras familjer och vänner, att visa att de inte är ensamma och att framtiden för HBTQ-personer kan bli bättre.

Ukrainian:

 

З метою підтримки української спільноти ЛҐБТ+ (лесбійок, ґеїв, бісексуалів, транссексуалів, їхніх друзів та родин) після подій, що сталися у вихідні дні, за яких два організатори заходів ҐЕЙ-ПРАЙД були жорстоко атаковані, і поранені навіть уже ПІСЛЯ того, як вони відмовилися від провадження ҐЕЙ-ПРАЙД заходів перед лицем величезної загрози насильства щодо учасників ПРАЙДу. Мирний ҐЕЙ-ПРАЙД організовували з тією метою, щоб висунути на перший план серйозні труднощі, проблеми, з якими мають справу представники ЛҐБТ-руху, що живуть в Україні, і які не можуть навіть вдатися до мирних форм самовираження, утвердження в українській столиці. Вже тиждень, як законопроект 8711, який забороняє «пропаганду гомосексуалізму», став предметом обговорення в Українському парламенті – Верховній Раді України.

Ми закликаємо національні футбольні команди з країн, чиї міністерства закордонних справ були активними у відстоюванні прав людини і гідності спільноти ЛҐБТ+ (Швеція, Нідерланди, Франція, Англія, Німеччина, Данія ...) виразити свою солідарність, удаючись до вдягання чогось веселкового (на полі, за межами поля, на початку гри), щоб спрямувати промінь надії до української спільноти ЛГБТ+, що вони НЕ самотні, і що їхнє майбутнє як осіб, які належні до ЛҐБТ, може бути кращим.

 

Belarusian:

 

Зь мэтай падтрымкі ўкраінскае супольнасьці ЛҐБТ + (лесьбіянак, ґеяў, бісэксуалаў, транссэксуалаў, іхніх сяброў ды сем'яў) пасля падзеяў, якія адбыліся ў выходныя дні, за якіх два арґанізатара мерапрыемстваў ҐЕЙ-ПРАЙД былі жорстка атакаваныя, ды параненыя НАВАТ ужо ПАСЛЯ таго, як яны адмовіліся ад правядзеньня ҐЕЙ-ПРАЙД імпрезаў перад тварам велізарнае пагрозы насільля ў дачыненьні да ўдзельнікаў ПРАЙДу. Мірны ҐЕЙ-ПРАЙД арганізоўвалі з той мэтай, каб вылучыць на першы плян сур'ёзныя цяжкасьці, праблемы, з якімі сутыкаюцца прадстаўнікі ЛҐБТ-руху, якія жывуць ува Ўкраіне, ды якія не могуць нават зьвярнуцца да мірных формаў самавыяўленьня, сьцьвярджэньня ва ўкраінскай сталіцы. Ужо тыдзень, як законапраект 8711, які забараняе «прапаґанду гомасэксуалізму», стаў прадметам абмеркаваньня ўва Ўкраінскім парламенце - Вярхоўнай Радзе Украіны.

Мы заклікаем нацыянальныя футбольныя каманды з краін, чые міністэрства замежных справаў былі актыўнымі ў адстойваньні правоў чалавека і годнасьці супольнасьці ЛГБТ+ (Швецыя, Нідэрлянды, Францыя, Англія, Германія, Данія ...) выказаць сваю салідарнасьць, зьвяртаючыся да апрананьня чагосьці вясёлкавага (на поле, за межамі поля, на пачатку гульні), каб накіраваць прамень надзеі ўкраінскае супольнасьці ЛГБТ+, што яны не самотныя, і што іх будучыня як асобаў, якія належаць да ЛҐБТ, можа быць лепшай.

 

Russian:

 

С целью поддержки украинского сообщества ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, их друзей и семей) после событий, произошедших в выходные дни, при которых два организатора мероприятий ГЕЙ-ПРАЙД были жестоко атакованы, и раненые даже уже ПОСЛЕ того, как они отказались от проведения гей-прайда перед лицом огромной угрозы насилия в отношении участников ПРАЙД. Мирный ГЕЙ-ПРАЙД организовывали с той целью, чтобы выдвинуть на первый план серьезные трудности, проблемы, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-движения, которые живут в Украине, и не могут даже прибегнуть к мирным формам самовыражения, утверждение в украинской столице. Уже неделю, как законопроект 8711, который запрещает «пропаганду гомосексуализма», стал предметом обсуждения в Украинском парламенте - Верховной Раде Украины.

Мы призываем национальные футбольные команды из стран, чьи министерства иностранных дел были активными в отстаивании прав человека и достоинства сообщества ЛГБТ (Швеция, Нидерланды, Франция, Англия, Германия, Дания ...) выразить свою солидарность, прибегая к одеванию чего-то радужного (на поле, за пределами поля, в начале игры), чтобы направить луч надежды к украинскому сообществу ЛГБТ, что они не одиноки, и что их будущее как людей, принадлежащим к ЛГБТ, может быть лучшим.Today: Clare B is counting on you

Clare B Dimyon MBE [LGBT] needs your help with “Petition Football Teams to wear RAINBOW at Euro2012 in Ukraine!”. Join Clare B and 372 supporters today.